Národný štipendijný program

Štipendiá a cestovné granty pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov slovenských vysokých škôl, pracovísk Slovenskej akadémie vied a iných externých vzdelávacích inštitúcií

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program (NŠP) je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o vysokých školách, napr. na SAV) na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.

 

1. ŠTIPENDIÁ

Oprávnení uchádzači:

O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:

a) študenti verejných, súkromných alebo štátnych vysokých škôl v SR, s trvalým pobytom v SR, ktorí v čase poberania štipendia budú na Slovensku študentmi študijných programov 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo v 4. a ďalších rokoch štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, a to v súvislosti s realizáciou:

 • študijného pobytu na zahraničnej vysokej škole v trvaní minimálne 1 semestra (resp. 1 trimestra, ak má zahraničná vysoká škola organizovaný akademický rok na trimestre), maximálne však v trvaní jedného akademického roka,

b) doktorandi – študenti študijných programov 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorí majú trvalý pobyt v SR, a to v súvislosti s realizáciou:

 • študijného a/alebo výskumného pobytu na zahraničnej vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii v trvaní 1 – 12 mesiacov.

 

Osobitné podmienky pre udelenie štipendia pre študentov 2. stupňa:

Študenti vysokých škôl musia mať v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené bakalárske štúdium, resp. 6 semestrov štúdia, ak sa štúdium nedelí na 1. a 2. stupeň. Počas štipendijného pobytu na zahraničnej vysokej škole musí byť uchádzač riadnym študentom magisterského/inžinierskeho/doktorského štúdia (2. stupeň vysokoškolského vzdelávania) na slovenskej vysokej škole a po ukončení pobytu sa musí vrátiť a ukončiť štúdium na slovenskej vysokej škole. Študenti, ktorí sú v čase podávania žiadosti v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, musia byť pred nástupom na štipendijný pobyt zapísaní na štúdium študijného programu 2. stupňa (na magisterské/inžinierske/doktorské štúdium) na slovenskej vysokej škole v príslušnom akademickom roku.

 

Štipendiá nie sú určené:
 • študentom a doktorandom prijatým na celé štúdium 2. alebo 3. stupňa (magisterské alebo doktorandské) v zahraničí, resp. tým, ktorí celé štúdium mimo SR už realizujú a chceli by si jeho časť financovať zo zdrojov NŠP;
 • občanom SR študujúcim na zahraničných vysokých školách, ktorí chcú absolvovať pobyt na inej zahraničnej alebo slovenskej škole;
 • študentom a doktorandom prijatým na pobyt v rámci iných štipendijných programov financovaných z verejných zdrojov (napr. Erasmus+, Medzinárodný vyšehradský fond, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody a pod.), vrátane študentov, ktorí v rámci programu Erasmus+ absolvujú pobyt s nulovým grantom (t. j. štipendisti NŠP nemôžu zároveň absolvovať ten istý pobyt v rámci iného programu, resp. poberať na tento účel ďalšie štipendium z verejných zdrojov; zároveň pri predkladaní žiadosti nemôže byť prijatie na zahraničnú inštitúciu doložené akceptačným/pozývacím listom, ktorý bol vydaný v rámci iného štipendijného programu; zahraničný pobyt v rámci iného štipendijného programu realizovaný v minulosti však nie je prekážkou pre podanie si žiadosti o štipendium v rámci NŠP);
 • študentom a doktorandom, ktorí v rámci toho istého stupňa štúdia už absolvovali trojmesačný a dlhší štipendijný pobyt v rámci NŠP; v prípade doktorandov sa toto pravidlo uplatňuje aj na súčet realizovaných štipendijných mesiacov.

 

Výška štipendia:

Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov na študijný, resp. výskumný pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku. Mesačná výška štipendia sa stanovuje v súlade so životnými nákladmi v jednotlivých krajinách po konzultácii so zastupiteľským úradom SR s pôsobnosťou pre tú-ktorú krajinu. Výšku štipendia schvaľuje MŠVVaŠ SR. Doteraz stanovené a schválené výšky štipendií do vybraných krajín sú zverejnené tu.

 

Upozornenie: V prípade žiadateľov v zmysle písm. b) musí študijný/výskumný/prednáškový pobyt trvať minimálne 1 kalendárny mesiac (napr. 5. marec – 4. apríl).


2. CESTOVNÝ GRANT

O cestovný grant sa môžu uchádzať:

a) študenti verejných, súkromných alebo štátnych vysokých škôl v SR, s trvalým pobytom v SR, ktorí v čase zahraničného pobytu budú na Slovensku študentmi študijných programov 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo v 4. a ďalších rokoch štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách; títo študenti sa môžu uchádzať o cestovný grant len v súvislosti so študijným pobytom na vysokej škole v zahraničí, ktorý sa realizuje ako ucelená časť (napr. semester alebo trimester) a je súčasťou ich štúdia na vysokej škole na Slovensku;

b) doktorandi – študenti študijných programov 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorí majú trvalý pobyt v SR;

c) vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na vysokých školách na Slovensku podľa zákona o vysokých školách, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku­;

d) výskumní a umeleckí pracovníci – zamestnanci verejných, súkromných alebo štátnych vysokých škôl alebo externých vzdelávacích inštitúcií, s trvalým pobytom na Slovensku.

 

V prípade žiadateľov v zmysle písm. b) – d) musí študijný/výskumný/prednáškový pobyt trvať minimálne 1 kalendárny mesiac (napr. 5. marec – 4. apríl) a musí súvisieť s ich hlavnou činnosťou na domácej inštitúcii.

Cestovný grant slúži na úhradu cestovných nákladov alebo ich časti v súvislosti s realizáciou študijného, výskumného alebo prednáškového pobytu oprávneného uchádzača na zahraničnej vysokej škole alebo v zahraničnej výskumnej organizácii.

Doktorandi v externej forme štúdia sa môžu uchádzať o cestovný grant iba v prípade, ak sú zamestnancami vysokej školy na Slovensku, SAV, resp. inej externej vzdelávacej inštitúcie v zmysle zákona o vysokých školách.

Cestovný grant nemožno žiadať v rámci pobytu financovaného prostredníctvom štipendijného programu, ktorý poskytuje príspevok na cestovné, resp. ak sú cestovné výdavky súčasťou kalkulácie štipendia (napr. Erasmus+, CEEPUS, štipendiá DAAD, Akcia Rakúsko – Slovensko a pod.).

Pre žiadosti o samostatný cestovný grant (bez štipendia) platí, že v prípade udelenia štipendia a/alebo cestovného grantu v minulosti sa možno opäť uchádzať o cestovný grant najskôr po uplynutí 3 rokov od absolvovania posledného pobytu podporeného zo zdrojov NŠP.

Oprávnené výdavky v rámci cestovného grantu môžu predstavovať cestovné náklady na verejnú dopravu (autobus, železničná doprava 2. triedy, letecká doprava ekonomickej triedy) v súvislosti s jednou cestou na miesto štipendijného pobytu na jeho začiatku a s jednou cestou z miesta štipendijného pobytu na jeho konci (z cestovného grantu sa nefinancuje MHD). Cestovné náklady sa refundujú po skončení štipendijného pobytu maximálne do výšky schváleného cestovného grantu na základe predložených originálov cestovných a účtovných dokladov. Cestovný doklad musí byť v súlade s nástupom a ukončením štipendijného pobytu. Cestovný grant nie je určený na úhradu nákladov spojených s účasťou na konferenciách.

 

3. ŽIADOSŤ O ŠTIPENDIUM/CESTOVNÝ GRANT

Žiadosť o štipendium a/alebo cestovný grant sa podáva on-line na www.stipendia.sk. Elektronický (on-line) systém na podávanie žiadostí sa otvára najneskôr 6 týždňov pred termínom uzávierky; až po otvorení systému je možné vypĺňať žiadosť.

Upozornenie: Uchádzačom sa odporúča, aby si podávanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu. Množstvo operácií v posledných minútach pred uzávierkou môže vplývať na reakčný čas on-line systému, čo treba mať na zreteli, aby nedošlo k zmeškaniu záväzného termínu na odoslanie žiadosti.

Uchádzač musí on-line žiadosť o štipendium vyplniť, vložiť prílohy v predpísanom formáte a odoslať žiadosť stlačením tlačidla „Odoslať“. Po elektronickom odoslaní žiadosť vytlačí, podpíše, nalepí fotografiu a doručí/zašle na adresu SAIA, n. o. (podpísaný originál formulára žiadosti sa zasiela bez príloh; originál akceptačného listu bude od uchádzača vyžiadaný až v prípade schválenia žiadosti). Jeden uchádzač si môže k jednému termínu uzávierky podať iba jednu žiadosť.

Doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní a umeleckí pracovníci sú povinní nahrať  v on-line žiadosti aj zoznam publikačnej, resp. umeleckej činnosti.

 

Upozornenie: V prípade, ak uchádzač žiada súčasne o štipendium v súvislosti s jeho plánovaným študijným/výskumným pobytom v zahraničí aj o cestovný grant, stačí, ak v rámci žiadosti o štipendium doloží doklad k požadovanej výške finančného príspevku na cestovné. Nie je potrebné predkladať samostatnú žiadosť o cestovný grant! Uchádzač žiada o cestovný grant už v rámci žiadosti o štipendium.

 

Uzávierky na predkladanie žiadostí

 • do 30. apríla  do 16.00 hod. – na pobyty počas nasledujúceho akademického roka
 • do 31. októbra  do 16.00 hod. – na pobyty počas letného semestra prebiehajúceho akademického roka

Žiadosť o štipendium, resp. o cestovný grant, musí byť podaná elektronicky (on-line) do termínu uzávierky. Zároveň žiadosť vo vytlačenej forme (podpísaný originál žiadosti s fotografiou bez príloh) musí byť buď osobne doručená do SAIA, n. o., v Bratislave do termínu uzávierky, alebo odoslaná poštou/kuriérnou službou do SAIA, n. o., v Bratislave najneskôr v deň uzávierky (platí dátum na poštovej pečiatke alebo na podacom dokumente kuriérnej služby). V prípade zaslania žiadosti poštou alebo kuriérnou službou budú akceptované len tie žiadosti, ktoré budú doručené do sídla SAIA, n. o., v Bratislave najneskôr do 3 pracovných dní od termínu uzávierky.

Ak termín uzávierky pripadne na sobotu alebo nedeľu, on-line žiadosť treba podať do termínu uzávierky. Zároveň pre doručenie vytlačenej žiadosti (podpísaný originál žiadosti s fotografiou bez príloh) platí, že tak treba urobiť:

 • buď osobne v sídle SAIA, n. o., v Bratislave najbližší pracovný deň nasledujúci po uzávierke, a to do 12:00 hod.,
 • alebo v najbližší pracovný deň musí byť žiadosť odoslaná poštou/kuriérnou službou, pričom musí byť doručená do sídla SAIA, n. o., v Bratislave najneskôr do 3 pracovných dní od termínu uzávierky.

Pod pojmom „pracovné dni“ sa rozumejú pracovné dni na území SR podľa platnej legislatívy.

Miesto prijímania žiadostí:

SAIA, n. o. | Sasinkova 10 | 812 20 Bratislava 1

 

Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné nahrať k on-line žiadosti o štipendium na študijný/výskumný pobyt pre študentov a doktorandov:

 • v slovenskom jazyku:
  • štruktúrovaný životopis;
  • motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre vybrané štúdium, čo chce robiť po skončení štipendijného pobytu);
  • odborný program študijného/výskumného pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej vysokej školy/výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač prijatý, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt);
  • dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov študenta, v prípade doktoranda jedno odporúčanie od školiteľa (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; odporúčania nesmú byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace);
  • doklad o tom, že uchádzač je študentom vysokej školy, resp. študentom doktorandského štúdia v čase uchádzania sa o štipendium;
  • potvrdenie  o váženom študijnom priemere za aktuálne štúdium (predkladajú študenti – oprávnení uchádzači podľa písm. a));
  • diplom, dodatok k diplomu (ak bol vydaný) a vysvedčenia o štátnych záverečných skúškach (ak bolo vydané);
  • doklad k požadovanej výške finančného príspevku na cestovné (potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu alebo informácia z internetu; nie staršie ako 3 mesiace ku dňu uzávierky), ak uchádzač zároveň žiada o cestovný grant so štipendiom;
  • doktorand predkladá zoznam publikačnej činnosti (upozornenie: zoznam publikačnej činnosti musí byť zostavený podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z. z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti – a to s jednoznačným uvedením kategorizácie jednotlivých publikácií a/alebo umeleckej činnosti – viac informácií o vyhláške na www.minedu.sk).

 

 • v cudzom jazyku:
  • akceptačný, resp. pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska s termínom realizácie pobytu (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom osoby, ktorá list vystavila; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila). V prípade, že je akceptačný list v inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný (nie úradný) preklad. Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší ako 3 mesiace.

 

Upozornenie!

Doktorandi, ktorí sa uchádzajú o štipendium na absolvovanie časti programu 2. stupňa vysokoškolského štúdia v zahraničí, musia túto skutočnosť náležite odôvodniť, poukázať na prepojenie s dizertačnou prácou a doložiť súhlasné vyjadrenie školiteľa.

Študenti, ktorí sa uchádzajú o štipendium na študijný pobyt v zahraničí, pričom na zahraničnej vysokej škole budú zaradení do bakalárskeho štúdia, musia doložiť odôvodnenie ich zaradenia do tohto stupňa.

 

Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné nahrať k on-line žiadosti o samostatný cestovný grant (ak sa nepredkladá zároveň so žiadosťou o štipendium):

 • v slovenskom jazyku:
  • štruktúrovaný životopis;
  • motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre vybrané štúdium/výskumný pobyt, čo chce robiť po skončení štipendijného pobytu);
  • odborný program študijného/výskumného/prednáškového pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač prijatý, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt);
  • potvrdenie o tom, že v čase predloženia žiadosti je študent riadnym študentom vysokej školy/doktorandom v dennej forme štúdia, resp. potvrdenie, že uchádzač je vysokoškolským učiteľom/výskumným pracovníkom na VŠ alebo v SAV;
  • doklad o finančnom zabezpečení študijného/výskumného pobytu v zahraničí (vlastné náklady, štipendium – uviesť názov programu, kto udelil štipendium);
  • doklad k požadovanej výške finančného príspevku na cestovné (potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu alebo informácia z internetu; nie staršie ako 3 mesiace ku dňu uzávierky);
  • doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní a umeleckí pracovníci sú povinní nahrať k on-line žiadosti aj zoznam publikačnej, resp. umeleckej činnosti (upozornenie: zoznam publikačnej činnosti musí byť zostavený podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z. z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti a to s jednoznačným uvedením kategorizácie jednotlivých publikácií a/alebo umeleckej činnosti  viac informácií o vyhláške na www.minedu.sk).

 

 • v cudzom jazyku:
  • akceptačný, resp. pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska s termínom realizácie pobytu (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom osoby, ktorá list vystavila; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila). V prípade, že je akceptačný list v inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný (nie úradný) preklad. Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu uzávierky.

 

4. Výber uchádzačov

Výberová komisia, ktorú menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, vyberá štipendistov na základe predložených podkladových materiálov. Zameria sa najmä na:

 • zdôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať časť štúdia/výskumného pobytu na vybranej vysokej škole/výskumnom pracovisku v zahraničí;
 • odborný program študijného/výskumného pobytu a využitie výsledkov pobytu pre ďalšie štúdium alebo vedeckú dráhu;
 • odborné a osobnostné predpoklady uchádzača uvedené v odporúčaniach;
 • študijné, resp. vedecké výsledky;
 • stanovisko prijímajúcej inštitúcie v akceptačnom/pozývacom liste;
 • celkovú kvalitu predloženej žiadosti.

Uchádzači môžu plánovať pobyt v ktorejkoľvek krajine sveta a žiadať o štipendium/cestovný grant na jeho realizáciu, pri výbere štipendistov však môže výberová komisia uprednostniť uchádzačov, ktorých pobyt sa bude realizovať v krajine mimo Európskej únie. Štipendium a/alebo cestovný grant nie sú právne nárokovateľné, na udelenie štipendia vplýva posúdenie kvality uchádzača a obsah pobytu, ako aj finančné možnosti NŠP k danému termínu uzávierky.

Informáciu o udelení/neudelení štipendia/cestovného grantu oznámi SAIA, n. o., uchádzačom spravidla do 8 týždňov po uzávierke na predkladanie žiadostí.

Schváleným štipendistom SAIA, n. o., vystaví a zašle Dekrét o udelení štipendia. Schválení štipendisti uzavrú so SAIA, n. o., dohodu o udelení štipendia, kde budú špecifikované podmienky pre vyplácanie štipendia. Pri podpise dohody o udelení štipendia doložia originál akceptačného listu a potvrdenia o návšteve školy, resp. o doktorandskom štúdiu, a to na predpísanom formulári (za originál sa nepovažuje fax ani vytlačený naskenovaný dokument).

V prípade udelenia samostatného cestovného grantu (bez štipendia) potvrdí SAIA, n. o., schválenie tohto grantu listom, pričom v ňom uvedie podmienky, za akých budú, po skončení študijného/výskumného/prednáškového pobytu, náklady na cestovné preplatené do výšky schváleného cestovného grantu.

 

Bližšie informácie:

Mgr. Silvia Kotuličová
administrátorka programu pre uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku

e-mail: nsp-sk@saia.sk


tel.: 02/5930 4732 (priama linka)

SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711, fax 02/5930 4701

www.stipendia.sk, www.saia.sk

                                                                                                                                                                             

Posledná aktualizácia: 13.01.2016