Národný štipendijný program

ŠTIPENDIÁ PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV, DOKTORANDOV, VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV, VÝSKUMNÝCH a umeleckých PRACOVNÍKOV

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program (NŠP) financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

 

1. Oprávnení uchádzači

O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:

A) študenti, ktorí sú vysokoškolskými študentmi v zahraničí a budú absolvovať študijný pobyt na Slovensku v rámci svojho zahraničného vysokoškolského štúdia 2. stupňa (resp. budú absolvovať na Slovensku minimálne 7. semester svojho vysokoškolského štúdia, ak sa toto štúdium nedelí a zlučuje v sebe 1. a 2. stupeň), a ktorých niektorá verejná, súkromná alebo štátna vysoká škola v SR akceptuje na účely prijatia na akademickú mobilitu1 na štúdium v SR;

 • trvanie štipendijného pobytu: 1 – 2 semestre (t. j. 4 – 5 alebo 9 – 10 mesiacov), resp. 1 – 3 trimestre, ak sa akademický rok delí na trimestre (t. j. 3 – 4 alebo 6 – 7 alebo 9 – 10 mesiacov)


B) doktorandi, ktorých vysokoškolské štúdium alebo vedecká príprava sa uskutočňuje v zahraničí, a ktorých niektorá verejná, súkromná alebo štátna vysoká škola alebo výskumná inštitúcia oprávnená realizovať doktorandský študijný program2 (napr. SAV) v SR akceptuje na účely prijatia na akademickú mobilitu1 na štúdium/výskum v SR;

 • trvanie štipendijného pobytu: 1 – 12 mesiacov


C) zahraniční vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci, ktorých pozve inštitúcia so sídlom na Slovensku s platným osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktorá nie je obchodnou spoločnosťou3 na prednáškový/výskumný/umelecký pobyt v SR.

 • trvanie štipendijného pobytu: 1 – 12 mesiacov

 

[1] § 58a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

[2] Externá vzdelávacia inštitúcia v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

[3] Právnická osoba podľa § 7 písm. a) – c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo ods. 12 tohto zákona. Ide teda najmä o verejné, súkromné alebo štátne vysoké školy, výskumné inštitúcie oprávnené realizovať doktorandský študijný program (tzv. externé vzdelávacie inštitúcie), Slovenskú akadémiu vied a jej ústavy, resp. môže ísť o rezortné výskumné ústavy alebo mimovládne organizácie uskutočňujúce výskum a vývoj.

 

O štipendiá sa môžu uchádzať občania nasledujúcich krajín:

a) členské štáty Európskej únie;

b) ďalšie krajiny, ktoré sa prihlásili k Bolonskému procesu (uvádzame iba tie krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ) – Albánsko, Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Gruzínsko, Island, Kazachstan, Lichtenštajnsko, Macedónsko, Moldavsko, Nórsko, Ruská federácia, Srbsko (vrátane Kosova), Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, Vatikán;

c) Uzbekistan;

d) Kanada, Mexiko, USA, krajiny Latinskej Ameriky a Strednej Ameriky;

e) Austrália, Čína (vrátane Taiwanu), Egypt, India, Indonézia, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kórejská republika, Nový Zéland, Thajsko, Vietnam.

 

Štipendijný program nepodporuje:

 • zahraničných študentov a doktorandov prijatých na celé vysokoškolské štúdium 2. stupňa alebo na celé doktorandské štúdium na Slovensku, resp. tých, ktorí celé štúdium na Slovensku už realizujú a chceli by si jeho časť financovať zo zdrojov NŠP;
 • zahraničných vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov, ktorí už pôsobia na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách ako riadni zamestnanci (ktorí majú uzavretú pracovnú zmluvu v zmysle Zákonníka práce);
 • občanov SR študujúcich alebo pôsobiacich na zahraničných vysokých školách alebo výskumných organizáciách;
 • zahraničných uchádzačov prijatých na pobyt na Slovensku v rámci iných štipendijných programov (napr. Medzinárodný vyšehradský fond, Erasmus+, CEEPUS, bilaterálne dohody a pod.).

Pri opakovanom udelení štipendia platí nasledujúce pravidlo: Ak žiadateľ poberal v troch po sebe nasledujúcich rokoch štipendium NŠP počas 10 alebo viac štipendijných mesiacov (samostatne a/alebo v súčte), ďalšie štipendium mu môže byť udelené najskôr po uplynutí 3 rokov od ukončenia posledného pobytu podporeného štipendiom z NŠP.

 

2. Použitie štipendia a realizácia pobytu

Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov (stravné, ubytovanie a pod.) na študijný, výskumný alebo prednáškový pobyt zahraničných uchádzačov na slovenských vysokých školách, výskumných a v mimovládnych organizáciách. O pomoc pri zabezpečení ubytovania a vybavovaní formalít, nevyhnutných pre vstup na územie Slovenska môže štipendista požiadať prijímajúcu inštitúciu, alebo si všetky potrebné náležitosti vybavuje sám. NŠP pre zahraničných uchádzačov nepokrýva cestovné náklady na Slovensko a späť.

 

3. Výška mesačného štipendia

Zmena výšky štipendia s platnosťou od výberu s uzávierkou 30. 4. 2013!

a) vysokoškolský študent 2. stupňa

350 €

b) doktorand

580 €

c) vysokoškolský učiteľ/výskumný, resp. umelecký pracovník bez titulu PhD. (alebo ekvivalentu) a s menej ako 4 rokmi praxe vysokoškolského učiteľa alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka

580 €

d) vysokoškolský učiteľ/výskumný, resp. umelecký pracovník:

 

 • s titulom PhD. (alebo ekvivalentom) a s menej ako 10 rokmi praxe vysokoškolského učiteľa alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka

850 €

 • s titulom PhD. (alebo ekvivalentom) a zároveň s viac ako 10 rokmi praxe vysokoškolského učiteľa alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka

1 000 €

Upozornenie:

  • Pre stanovenie výšky štipendia s ohľadom na potrebu praxe sa zohľadňuje prax do termínu uzávierky, ku ktorej sa žiadosť predkladá.
  • Čas strávený na doktorandskom štúdiu sa ráta do praxe.


Schválení štipendisti, ktorých štipendijný pobyt trvá dlhšie ako 3 mesiace a pochádzajú z krajín mimo Európskej únie, EHP a Švajčiarka, sú povinní do 30 dní od udelenia Povolenia na prechodný pobyt predložiť cudzineckej polícii potvrdenie o tom, že netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Náklady na lekárske vyšetrenie a vystavenie tohto potvrdenia im budú v rámci štipendia preplatené na základe predloženia originálu potvrdenia o zaplatení vydaného príslušným zdravotníckym zariadením, a to maximálne do výšky 250 € na štipendistu. Zoznam oprávnených zdravotníckych zariadení štipendistom poskytnú príslušné oddelenia cudzineckej polície. Štipendista je povinný predložiť doklad o zaplatení SAIA, n. o., najneskôr do 60 dní od nástupu na pobyt, inak nárok na preplatenie týchto výdavkov zanikne.

 

4. Uzávierka žiadostí

 • 30. apríla do 16.00 hod. – na pobyty počas nasledujúceho akademického roka
 • 31. októbra do 16.00 hod. – na pobyty počas letného semestra prebiehajúceho akademického roka.

Ak termín uzávierky pripadne na sobotu alebo nedeľu, on-line žiadosť treba podať do termínu uzávierky, a zároveň treba originály požadovaných dokumentov doručiť do SAIA, n. o., v Bratislave do najbližšieho pracovného dňa nasledujúceho po uzávierke, a to do 12:00 hod., resp. odoslať v tento deň poštou/kuriérnou službou, a to tak, aby boli doručené do SAIA, n. o., v Bratislave najneskôr v 5. pracovný deň nasledujúci po uzávierke. Pri posudzovaní pracovných dní sa berie do úvahy právny stav na Slovensku.

Upozornenie: Zahraničným uchádzačom, ktorí potrebujú pre vstup na územie Slovenska víza, sa odporúča, aby pri určovaní termínu nástupu na štipendijný pobyt zohľadnili časové obdobie potrebné na udelenie víz (informácie o podmienkach udeľovania víz poskytujú zastupiteľské úrady SR v zahraničí).

 

5. Podávanie žiadostí

Žiadosti o štipendiá sa podávajú on-line na www.scholarships.sk. Elektronický systém na podávanie žiadostí sa otvára najneskôr 6 týždňov pred termínom uzávierky žiadostí. Žiadosť je možné vypĺňať až po otvorení elektronického systému.

Upozornenie: Uchádzačom sa odporúča, aby si podávanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu. Množstvo operácií v posledných minútach pred uzávierkou môže vplývať na reakčný čas on-line systému, čo treba mať na zreteli, aby nedošlo k zmeškaniu termínu na odoslanie žiadosti.

Uchádzač musí on-line žiadosť o štipendium (v slovenskej, anglickej, francúzskej, španielskej alebo ruskej jazykovej mutácii) vyplniť, nahrať všetky požadované prílohy v predpísanom formáte do elektronického systému a žiadosť odoslať stlačením tlačidla „Odoslať“. Originály podkladových materiálov označených hviezdičkou (*) musia byť doručené na adresu SAIA, n. o., v Bratislave. V prípade osobného doručenia dokumentov platí, že dokumenty budú akceptované v SAIA, n. o., v Bratislave do termínu uzávierky na podávanie žiadostí o štipendium. Originály podkladových materiálov označených hviezdičkou (*) môžu byť do SAIA, n. o., zaslané aj poštou/kuriérnou službou, a to najneskôr v deň uzávierky na podávanie žiadostí o štipendium (platí dátum na poštovej pečiatke alebo na podacom dokumente kuriérnej služby) – v tomto prípade platí, že tieto dokumenty musia byť doručené na adresu SAIA, n. o., v Bratislave najneskôr do 5 pracovných dní od uzávierky na podávanie žiadostí o štipendium, inak nebudú akceptované.  

Originál akceptačného/pozývacieho listu slovenskej vysokej školy alebo výskumnej organizácie môže zaslať prijímajúca inštitúcia na Slovensku priamo na adresu SAIA, n. o., v Bratislave (upozorňujeme, že v tomto prípade musí mať uchádzač uvedený dokument aspoň zoskenovaný a nahrať ho do on-line systému, inak nemôže podať žiadosť elektronicky). Pre podanie a doručenie v tomto prípade platia rovnaké podmienky ako pri ostatných fyzicky zasielaných dokumentoch.

Dokumenty sa zasielajú na adresu:

SAIA, n. o. | Sasinkova 10 | 812 20 Bratislava 1 | Slovensko

 

Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line žiadosti o štipendium na študijný/výskumný pobyt pripájajú zahraniční študenti a doktorandi (kategória uchádzačov podľa písm. A a B):

 • štruktúrovaný životopis;
 • motivácia;
 • podrobný študijný program v prípade študentov (je potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt, dĺžku pobytu, zoznam predmetov, ktoré chcete absolvovať počas pobytu a počet kreditov, ktorý za jednotlivé predmety získate);
 • podrobný výskumný program v prípade doktorandov (je potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt, dĺžku a podrobný časový plán pobytu);
 • v prípade študenta dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov; v prípade doktoranda jedno odporúčanie od školiteľa – odporúčania nesmú byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace;
 • potvrdenie vysielajúcej vysokej školy o tom, že študent je riadnym študentom vysokej školy, resp. v prípade doktorandov potvrdenie o realizácii doktorandského štúdia –súčasťou potvrdenia musí byť aj informácia o predpokladanom termíne ukončenia štúdia/doktorandského štúdia; potvrdenie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace; (*)
 • kópia bakalárskeho diplomu, resp. magisterského diplomu, a dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (ak existujú);
 • v prípade doktorandov zoznam publikačnej činnosti v predpísanej štruktúre;
 • akceptačný/pozývací list slovenskej vysokej školy alebo výskumnej organizácie, v ktorom sa škola, resp. výskumná organizácia zaväzujú prijať štipendistu na študijný/výskumný/prednáškový pobyt (s presným termínom realizácie pobytu). Akceptačný list musí byť na hlavičkovom papieri vysokej školy, resp. výskumnej organizácie s podpisom osoby, ktorá list vystavila. V prípade doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných a umeleckých pracovníkov nemá byť pozývací list len formálnou akceptáciou uchádzača na štipendijný pobyt, ale má odrážať mieru záujmu, ktorý prejavila prijímajúca inštitúcia o študijný/prednáškový/výskumný pobyt uchádzača o štipendium v rámci NŠP. Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu uzávierky. (*)

 

Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line žiadosti o štipendium na výskumný/prednáškový/umelecký pobyt pripájajú zahraniční vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci:

 • štruktúrovaný životopis;
 • podrobný prednáškový a/alebo výskumný program (je potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt, dĺžku a podrobný časový plán pobytu);
 • kópia diplomu s najvyšším dosiahnutým vzdelaním;
 • zoznam publikačnej činnosti v predpísanej štruktúre;
 • pozývací list od slovenskej vysokej školy alebo výskumnej organizácie (s termínom realizácie pobytu). Pozývací list musí byť na hlavičkovom papieri vysokej školy, resp. výskumnej organizácie s podpisom osoby, ktorá list vystavila. Pozývací list nemá byť len formálnou akceptáciou uchádzača na štipendijný pobyt, ale mal by odrážať mieru záujmu, ktorý prejavila prijímajúca inštitúcia o prednáškový/výskumný pobyt uchádzača o štipendium v rámci NŠP. Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačov v žiadosti a nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu uzávierky. (*)

 

Upozornenie: Podkladové materiály (originály) označené hviezdičkou (*) musia byť zaslané poštou a doručené SAIA, n. o., podľa vyššie uvedených podmienok.

 

6. Výber uchádzačov zo zahraničia

Výber štipendistov uskutoční výberová komisia, ktorú menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Výberová komisia vyberá štipendistov na základe predložených podkladových materiálov. Zameriava sa najmä na:

 • odôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať časť štúdia, výskumného alebo prednáškového pobytu na vybranej inštitúcii;
 • odborný program študijného, výskumného/umeleckého alebo prednáškového pobytu a využitie výsledkov pobytu pre ďalšie štúdium alebo vedecký výskum/umeleckú činnosť;
 • odborné a osobnostné predpoklady uchádzača;
 • študijné, resp. vedecké výsledky;
 • stanovisko prijímajúcej inštitúcie v akceptačnom/pozývacom liste;
 • celkovú kvalitu predloženej žiadosti.

Informáciu o udelení/neudelení štipendia oznámi SAIA, n. o., uchádzačom spravidla do 8 týždňov po uzávierke podávania žiadostí.

SAIA, n. o., vystaví schváleným štipendistom Dekréty o udelení štipendia potvrdzujúce schválenie štipendia v rámci NŠP a zašle ich poštou spolu s ďalšími informáciami a požiadavkami pre vyplácanie štipendia schváleným štipendistom.

 

Bližšie informácie:
Mgr. Lukáš MARCIN, administrátor programu
e-mail: nsp-foreign@saia.sk
tel.: 02/5930 4733 (priama linka)
SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, Slovensko
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711 , fax 02/5930 4701
www.stipendia.sk, www.scholarships.sk, www.saia.sk

 

Posledná aktualizácia: 04.03.2016