Uzávierka:

  • on-line: 31. októbra 2018 do 16:00 hod.

o uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku: Žiadosť o štipendium musí byť podaná elektronicky (on-line) do termínu uzávierky. Žiadosť o štipendium sa podáva iba v elektronickej podobe.

o uchádzači zo zahraničia: Žiadosť o štipendium musí byť podaná elektronicky (on-line) do termínu uzávierky. Zároveň je potrebné doručiť originál akceptačného/pozývacieho listu na adresu SAIA, n. o., v Bratislave (SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1), a to tak, aby tento dokument bol doručený najneskôr 3. pracovný deň nasledujúci po dni uzávierky, a to do 12:00 hod. (pri posudzovaní pracovných dní sa berie do úvahy právny stav na Slovensku).

 

Pre plánovanie štipendijného pobytu platí:

  • nástup na pobyt:

o študenti: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. februára 2019; najneskorší možný termín nástupu na pobyt je 1. apríla 2019

o doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. februára 2019; najneskorší možný dátum nástupu na pobyt je 31. augusta 2019

 

  • ukončenie pobytu:

o študenti: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 31. augusta 2019

o doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 30. novembra 2019

Poznámka: Pri plánovaní pobytu treba dodržať príslušné podmienky Národného štipendijného programu Slovenskej republiky; konkrétne termíny nástupu a ukončenia pobytu musia byť uvedené v akceptačnom/pozývacom liste vydanom prijímajúcou organizáciou.

 

Podmienky na podávanie žiadostí pre uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku

Podmienky na podávanie žiadostí pre uchádzačov zo zahraničia