S účinnosťou od 1.1 2023 sa novelou Zákona o zdravotnom poistení 580/2004 Z. z. (§ 3 ods. 3 písm. l) a § 11 ods. 7 písm. w)) stali štipendisti NŠP poistencami štátu v rámci povinného zdravotného poistenia, ak je štipendium priznané na dobu viac ako jeden mesiac.

Poistencom štátu je cudzinec (ak nie je poistený inak), ktorý:  

„zdržiava sa na území Slovenskej republiky, je štipendistom v rámci programu, ktorého vytvorenie schválila vláda Slovenskej republiky, alebo v rámci programu, ktorý sa realizuje na základe medzinárodnej zmluvy, alebo v rámci programu Európskej únie, alebo v rámci programu, ktorý sa realizuje podľa osobitného predpisu,8aad) a ak takejto fyzickej osobe je priznané štipendium na dobu v trvaní viac ako jeden mesiac.

8aad) § 94a zákona 131/2002 Z. z.

 

Informácia a zoznam oprávnených programov je k dispozícii na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

 

Povinné zdravotné poistenie je pre štipendistov NŠP zadarmo.

Nakoľko je však novela zákona v platnosti len krátko, poisťovne poskytujúce verejné zdravotné poistenie sa zatiaľ nestihli plne prispôsobiť tejto zmene. Preto prosíme, kontaktujte vybranú poisťovňu telefonicky a informujte sa, ako sa do verejného poistenia prihlásiť a aké dokumenty na to potrebujete. Podmienky sa môžu pre jednotlivé poisťovne líšiť. Na Slovensku v súčasnosti pôsobia 3 zdravotné poisťovne, poskytujúce verejné poistenie:

Ak ste sa rozhodli vyplniť prihlášku v slovenskom jazyku cez VšZP: