Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné/výskumné/prednáškové/umelecké pobyty počas letného semestra akademického roka 2022/2023 je uzatvorená.  

K termínu uzávierky 31. októbra 2022 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 89 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (študenti - 10 žiadostí; doktorandi - 58 žiadostí; postdoktorandi - 21 žiadostí) do 26 krajín a 447 uchádzačov zo zahraničia (študenti - 136 žiadostí; doktorandi - 81 žiadostí; vysokoškolskí učitelia, výskumní alebo umeleckí pracovníci - 230 žiadostí) z 55 krajín.

Výsledky výberových komisií budú zverejnené na našej webovej stránke do dvoch mesiacov od uzávierky programu; všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR na pobyty počas akademického roka 2023/2024 bude 30. apríla 2023.