Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné/výskumné/prednáškové/umelecké pobyty počas letného semestra akademického roka 2023/2024 je uzatvorená.  

K termínu uzávierky 31. októbra 2023 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 66 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (študenti - 4 žiadostí; doktorandi - 41 žiadostí; postdoktorandi - 21 žiadostí) do 25 krajín a 468 uchádzačov zo zahraničia (študenti - 192 žiadostí; doktorandi - 77 žiadostí; vysokoškolskí učitelia, výskumní alebo umeleckí pracovníci - 199 žiadostí) z 58 krajín.

Výsledky výberových komisií budú zverejnené na našej webovej stránke do dvoch mesiacov od uzávierky programu; všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR na pobyty počas akademického roka 2024/2025 bude 30. apríla 2024.