Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné/výskumné/prednáškové/umelecké pobyty počas akademického roka 2020/2021 je uzatvorená.  

K termínu uzávierky 18. mája 2020 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 55 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (študenti - 7 žiadostí; doktorandi - 36 žiadostí; postdoktorandi - 12 žiadostí) do 21 krajín a 313 uchádzačov zo zahraničia (študenti - 65 žiadostí; doktorandi - 59 žiadostí; vysokoškolskí učitelia, výskumní alebo umeleckí pracovníci - 189 žiadostí) z 56 krajín.

Výsledky výberových komisií budú zverejnené na našej webovej stránke do dvoch mesiacov od uzávierky programu; všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR na pobyty počas letného semestra akademického roka 2020/2021 bude 31. októbra 2020.