Uzávierka:

  • on-line: 31. október 2022 do 16:00 hod.

o    uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku: Žiadosť o štipendium musí byť podaná elektronicky (on-line) do termínu uzávierky. Žiadosť o štipendium sa podáva iba v elektronickej podobe.

o    uchádzači zo zahraničia: Žiadosť o štipendium musí byť podaná elektronicky (on-line) do termínu uzávierky. Žiadosť o štipendium sa podáva iba v elektronickej podobe. Originál akceptačného/pozývacieho listu bude potrebné predložiť v prípade udelenia štipendia.

 

Pre plánovanie štipendijného pobytu platí:

 

  • nástup na pobyt:

o    študenti: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. februára 2023; najneskorší možný termín nástupu na pobyt je 1. apríla 2023

o    doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. februára 2023; najneskorší možný dátum nástupu na pobyt je 31. augusta 2023

 

  • ukončenie pobytu:

o    študenti: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 31. augusta 2023

o    doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 30. novembra 2023

 

Poznámka: Pri plánovaní pobytu treba dodržať príslušné podmienky Národného štipendijného programu Slovenskej republiky; konkrétne termíny nástupu a ukončenia pobytu musia byť uvedené v akceptačnom/pozývacom liste vydanom prijímajúcou organizáciou.