Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné/výskumné/prednáškové/umelecké pobyty počas akademického roka 2022/2023 je uzatvorená.  

K termínu uzávierky 30. apríla 2022 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 73 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (študenti - 9 žiadostí; doktorandi - 47 žiadostí; postdoktorandi - 17 žiadostí) do 27 krajín a 423 uchádzačov zo zahraničia (študenti - 141 žiadostí; doktorandi - 74 žiadostí; vysokoškolskí učitelia, výskumní alebo umeleckí pracovníci - 208 žiadostí) z 59 krajín.

Výsledky výberových komisií budú zverejnené na našej webovej stránke do dvoch mesiacov od uzávierky programu; všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR na pobyty počas letného semestra akademického roka 2022/2023 bude 31. októbra 2022.