Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné/výskumné/prednáškové/umelecké pobyty počas akademického roka 2023/2024 je uzatvorená.  

K termínu uzávierky 30. apríla 2023 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 93 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (študenti - 16 žiadostí; doktorandi - 57 žiadostí; postdoktorandi - 20 žiadostí) do 30 krajín a 500 uchádzačov zo zahraničia (študenti - 229 žiadostí; doktorandi - 61 žiadostí; vysokoškolskí učitelia, výskumní alebo umeleckí pracovníci - 210 žiadostí) z 52 krajín.

Výsledky výberových komisií budú zverejnené na našej webovej stránke do dvoch mesiacov od uzávierky programu; všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR na pobyty počas letného semestra akademického roka 2023/2024 bude 31. októbra 2023.