Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné/výskumné/prednáškové/umelecké pobyty počas letného semestra akademického roka 2021/2022 je uzatvorená.  

K termínu uzávierky 31. októbra 2021 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 73 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (študenti - 5 žiadostí; doktorandi - 48 žiadostí; postdoktorandi - 20 žiadostí) do 25 krajín a 321 uchádzačov zo zahraničia (študenti - 76 žiadostí; doktorandi - 68 žiadostí; vysokoškolskí učitelia, výskumní alebo umeleckí pracovníci - 177 žiadostí) z 52 krajín.

Výsledky výberových komisií budú zverejnené na našej webovej stránke do dvoch mesiacov od uzávierky programu; všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR na pobyty počas akademického roka 2022/2023 bude 30. apríla 2022.