Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné/výskumné/prednáškové/umelecké pobyty počas akademického roka 2016/2017 je uzatvorená.  

K termínu uzávierky 30. apríla 2016 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 128 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (študent - 37 žiadostí; doktorand - 86 žiadostí; samostatný cestovný grant - 5 žiadostí) a 353 uchádzačov zo zahraničia (študent - 38 žiadostí; doktorand - 41 žiadostí; vysokoškolský učiteľ, výskumný alebo umelecký pracovník - 274 žiadostí).

Výsledky výberových komisií budú zverejnené na našej webovej stránke do dvoch mesiacov od uzávierky programu; všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR na pobyty počas letného semestra akademického roka 2016/2017 bude 31. októbra 2016.