Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné/výskumné/prednáškové/umelecké pobyty počas letného semestra akademického roka 2020/2021 je uzatvorená.  

K termínu uzávierky 31. októbra 2020 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 59 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (študenti - 11 žiadostí; doktorandi - 32 žiadostí; postdoktorandi - 16 žiadostí) do 25 krajín a 308 uchádzačov zo zahraničia (študenti - 60 žiadostí; doktorandi - 60 žiadostí; vysokoškolskí učitelia, výskumní alebo umeleckí pracovníci - 188 žiadostí) z 45 krajín.

Výsledky výberových komisií budú zverejnené na našej webovej stránke do dvoch mesiacov od uzávierky programu; všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR na pobyty počas akademického roka 2021/2022 bude 30. apríla 2021.