Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné/výskumné/prednáškové/umelecké pobyty počas letného semestra akademického roka 2016/2017 je uzatvorená.  

K termínu uzávierky 31. októbra 2016 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 96 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (študent - 22 žiadostí; doktorand - 70 žiadostí; samostatný cestovný grant - 4 žiadosti) do 30 krajín a 270 uchádzačov zo zahraničia (študent - 16 žiadostí; doktorand - 37 žiadostí; vysokoškolský učiteľ, výskumný alebo umelecký pracovník - 217 žiadostí) z 36 krajín.

Výsledky výberových komisií budú zverejnené na našej webovej stránke do dvoch mesiacov od uzávierky programu; všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR na pobyty počas akademického roka 2017/2018 bude 30. apríla 2017.