Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné/výskumné/prednáškové/umelecké pobyty počas akademického roka 2021/2022 je uzatvorená.  

K termínu uzávierky 30. apríla 2021 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 49 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (študenti - 14 žiadostí; doktorandi - 24 žiadostí; postdoktorandi - 11 žiadostí) do 25 krajín a 364 uchádzačov zo zahraničia (študenti - 105 žiadostí; doktorandi - 59 žiadostí; vysokoškolskí učitelia, výskumní alebo umeleckí pracovníci - 200 žiadostí) z 54 krajín.

Výsledky výberových komisií budú zverejnené na našej webovej stránke do dvoch mesiacov od uzávierky programu; všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR na pobyty počas letného semestra akademického roka 2021/2022 bude 31. októbra 2021.