Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné/výskumné/prednáškové/umelecké pobyty počas akademického roka 2018/2019 je uzatvorená.  

K termínu uzávierky 30. apríla 2018 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 97 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (študenti - 26 žiadostí; doktorandi - 54 žiadostí; postdoktorandi - 17 žiadostí) do 29 krajín a 332 uchádzačov zo zahraničia (študenti - 81 žiadostí; doktorandi - 62 žiadostí; vysokoškolskí učitelia, výskumní alebo umeleckí pracovníci - 189 žiadostí) z 53 krajín.

Výsledky výberových komisií budú zverejnené na našej webovej stránke do dvoch mesiacov od uzávierky programu; všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR na pobyty počas letného semestra akademického roka 2018/2019 bude 31. októbra 2018.