Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné/výskumné/prednáškové/umelecké pobyty počas akademického roka 2019/2020 je uzatvorená.  

K termínu uzávierky 30. apríla 2019 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 104 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (študenti - 17 žiadostí; doktorandi - 67 žiadostí; postdoktorandi - 20 žiadostí) do 32 krajín a 275 uchádzačov zo zahraničia (študenti - 66 žiadostí; doktorandi - 47 žiadostí; vysokoškolskí učitelia, výskumní alebo umeleckí pracovníci - 162 žiadostí) zo 45 krajín.

Výsledky výberových komisií budú zverejnené na našej webovej stránke do dvoch mesiacov od uzávierky programu; všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR na pobyty počas letného semestra akademického roka 2019/2020 bude 31. októbra 2019.