Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné/výskumné/prednáškové/umelecké pobyty počas letného semestra akademického roka 2018/2019 je uzatvorená.  

K termínu uzávierky 31. októbra 2018 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 81 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (študenti - 9 žiadostí; doktorandi - 44 žiadostí; postdoktorandi - 28 žiadostí) do 23 krajín a 285 uchádzačov zo zahraničia (študenti - 51 žiadostí; doktorandi - 32 žiadostí; vysokoškolskí učitelia, výskumní alebo umeleckí pracovníci - 202 žiadostí) z 54 krajín.

Výsledky výberových komisií budú zverejnené na našej webovej stránke do dvoch mesiacov od uzávierky programu; všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR na pobyty počas akademického roka 2019/2020 bude 30. apríla 2019.