Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné/výskumné/prednáškové/umelecké pobyty počas letného semestra akademického roka 2019/2020 je uzatvorená.  

K termínu uzávierky 31. októbra 2019 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 76 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (študenti - 8 žiadostí; doktorandi - 54 žiadostí; postdoktorandi - 14 žiadostí) do 25 krajín a 344 uchádzačov zo zahraničia (študenti - 60 žiadostí; doktorandi - 69 žiadostí; vysokoškolskí učitelia, výskumní alebo umeleckí pracovníci - 215 žiadostí) z 59 krajín.

Výsledky výberových komisií budú zverejnené na našej webovej stránke do dvoch mesiacov od uzávierky programu; všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR na pobyty počas akademického roka 2020/2021 bude 30. apríla 2020.