Národný štipendijný program

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2017 je uzatvorená

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné/výskumné/prednáškové/umelecké pobyty počas letného semestra akademického roka 2017/2018 je uzatvorená.  

K termínu uzávierky 31. októbra 2017 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 103 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku (študent - 21 žiadostí; doktorand - 53 žiadostí; postdoktorand - 29 žiadostí) do 28 krajín a 249 uchádzačov zo zahraničia (študent - 16 žiadostí; doktorand - 40 žiadostí; vysokoškolský učiteľ, výskumný alebo umelecký pracovník - 193 žiadostí) zo 47 krajín.

Výsledky výberových komisií budú zverejnené na našej webovej stránke do dvoch mesiacov od uzávierky programu; všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR na pobyty počas akademického roka 2018/2019 bude 30. apríla 2018.  

Posledná aktualizácia: 02.11.2017