Odpovede na najčastejšie otázky odporúčame čítať v kontexte s Podmienkami na predkladanie žiadostí pre uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku.

Kto sa môže o štipendium uchádzať

Žiadosť o štipendium

Výška štipendia

Nástup na štipendijný pobyt

Akceptačný list