Q: Ak sa uchádzam o pobyt na zahraničnej univerzite, kde vyžadujú zaplatenie školného, môžem požiadať o navýšenie schváleného štipendia?

A: Nie, štipendium je určené výhradne na pokrytie pobytových nákladov počas štúdijného pobytu (strava, ubytovanie, príp. lokálnu dopravu). Jeho výška sa stanovuje s ohľadom na krajinu (nie na konkrétne mesto) na základe konzultácií so zastupiteľským úradom SR v tej-ktorej krajine.