Informácie pre Štipendistov zo Slovenska (vyslania)

 

Úhrada štipendia

Štipendium sa uhrádza v mesačných platbách, vždy k 7. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, a to na bankový účet štipendistu zriadený v ktorejkoľvek banke v Slovenskej republike (ak nie je v dohode o udelení štipendia stanovené inak). Výnimkou z uvedeného termínu je platba za mesiac január, ktorá bude uhradená až vo februári.

Prvá platba štipendia bude vyplatená až po tom, ako štipendista doručí podpísanú dohodu o udelení štipendia, potvrdenie o návšteve vysokej školy/výskumného pracoviska (Slovenská republika), akceptačný list zo zahraničnej vysokej školy/výskumného pracoviska, písomné potvrdenie príslušnej zahraničnej vysokej školy/zahraničného výskumného pracoviska o začatí štipendijného pobytu a oznámi SAIA, n. o., číslo bankového účtu v SR, na ktoré mu má byť štipendium zasielané.

Poznámka:

  • Štipendista musí doručiť do SAIA, n. o., originál akceptačného listu zo zahraničnej vysokej školy/výskumného pracoviska (v papierovej podobe na oficiálnom papieri zahraničnej inštitúcie). Potvrdenie musí obsahovať meno a priezvisko štipendistu, presný dátum nástupu na pobyt, meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej vydať takéto potvrdenie inštitúciou, ako aj kontakt na ňu, a originálny podpis oprávnenej osoby (nie zoskenovaný a vytlačený).
  • Štipendista musí doručiť do SAIA, n. o., originál potvrdenia o začatí štipendijného pobytu (v papierovej podobe na oficiálnom papieri zahraničnej inštitúcie). Potvrdenie musí obsahovať meno a priezvisko štipendistu, presný dátum nástupu na pobyt, meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej vydať takéto potvrdenie inštitúciou, ako aj kontakt na ňu, a originálny podpis oprávnenej osoby (nie zoskenovaný a vytlačený). Pri viacmesačných štipendijných pobytoch môže byť štipendistovi v prvom mesiaci vyplatené štipendium aj na základe potvrdenia zaslaného faxom alebo e-mailom (zoskenovaný originál ako príloha), štipendista však musí následne čo najskôr doručiť aj originál potvrdenia, inak bude platba pozastavená.

 

Pri štipendijnom pobyte v trvaní jeden mesiac, počítanom  odo dňa začatia štipendijného pobytu,  bude štipendistovi  vyplatených 50 % z mesačného štipendia,  a to do 10 dní po zaslaní  potvrdenia (originálu) o nástupe na pobyt a zvyšných 50 % zo štipendia bude zo strany manažéra programu uhradených štipendistovi do 10 dní po riadnom odovzdaní záverečnej správy z pobytu.

Pri štipendijnom pobyte dlhšom ako 6 mesiacov (ak nie je v dohode o udelení štipendia uvedené inak), počítaných odo dňa začatia štipendijného pobytu, je štipendista povinný po uplynutí prvých šiestich mesiacov štipendijného pobytu predložiť priebežnú správu o štipendijnom pobyte, pri tvorbe ktorej sa primerane použije osnova záverečnej správy z pobytu. Osnovu záverečnej správy je možné nájsť na www.stipendia.sk. Štipendisti na časť magisterského štúdia k priebežnej správe priložia aj potvrdenie o získaných kreditoch, resp. potvrdenie o absolvovaní skúšok za prvý semester. Platba štipendia za siedmy mesiac štipendijného pobytu sa realizuje až po riadnom odovzdaní predmetnej priebežnej správy, a to do 10 dní od jej odovzdania a prijatia zo strany SAIA. Platby na ďalšie mesiace budú pokračovať v dohodnutom termíne k 7. dňu príslušného kalendárneho mesiaca.

Štipendista predloží najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia štipendijného pobytu záverečnú správu o pobyte, vypracovanú podľa osnovy. Prílohou záverečnej správy o pobyte bude potvrdenie príslušnej vysokej školy/príslušného výskumného pracoviska o skončení štipendijného pobytu (pre formu a obsah potvrdenia o skončení štipendijného pobytu platia rovnaké podmienky ako v prípade potvrdenia o začatí štipendijného pobytu). Štipendisti na časť magisterského štúdia k záverečnej správe priložia aj potvrdenie o získaných kreditoch, resp. potvrdenie o absolvovaní skúšok zo štipendijného pobytu. V prípade, že manažér programu považuje záverečnú správu o pobyte za nedostatočnú, písomne vyzve štipendistu na doplnenie jej obsahu v lehote najviac 15 dní. V prípade chýbajúcich príloh vyzve manažér programu štipendistu na ich doplnenie v lehote najviac 30 dní. Záverečná správa o pobyte sa bude považovať za riadne odovzdanú až po jej doplnení v súlade s výzvou manažéra programu.

Suma 50 % z výšky mesačnej platby štipendia, vzťahujúca sa na posledný mesiac štipendijného pobytu, bude uhradená štipendistovi do 10 dní po riadnom odovzdaní záverečnej správy o študijnom pobyte s prílohami.

 

Úhrada cestovných nákladov

Cestovné náklady sa refundujú po skončení štipendijného pobytu, a to maximálne do výšky schváleného cestovného grantu, na základe predložených originálov cestovných dokladov (autobus, železničná doprava 2. triedy, letecká doprava ekonomickej triedy; v prípade, že cestovný doklad nie je zároveň daňovým dokladom, vyžadujeme aj priloženie daňového dokladu, napr. faktúry, pokladničný doklad, bankový výpis). Cestovný grant sa prepláca iba v súvislosti s jednou cestou na miesto štipendijného pobytu na jeho začiatku a s jednou cestou z miesta štipendijného pobytu na jeho konci. Cestovný doklad musí byť v súlade s nástupom a ukončením štipendijného pobytu.

V prípade cestovného grantu bez štipendia je k originálom cestovných lístkov potrebné doložiť stručnú správu z pobytu a potvrdenie zo zahraničnej prijímajúcej inštitúcie o absolvovaní pobytu.

 

Všetky náležitosti týkajúce sa pobytu (zdravotné poistenie, víza, ubytovanie, prijatie na vysokú školu/výskumné pracovisko) si štipendista zabezpečuje sám.

 

Štipendista musí informovať manažéra programu o zmene v nástupe na štipendijný pobyt a v zmene dĺžky štipendijného pobytu (teda o skrátení štipendijného pobytu; predĺženie štipendijného pobytu  nie je možné).

  • Zmeny v nástupe na štipendijný  pobyt a dĺžke štipendijného pobytu do 15 dní stačí ohlásiť mailom na e-mailovú adresu manažéra programu, ak manažér programu v konkrétnom prípade súhlasí s komunikáciou formou mailovej pošty.
  • O zmeny v nástupe na štipendijný  pobyt a o zmeny v dĺžke štipendijného pobytu nad 15 dní je potrebné vopred požiadať listom (zaslať formou doporučenej zásielky).

 

Administrátorka programu: Mgr. Daniela REMENAR KIRDOVÁ, nsp-sk@saia.sk, tel.: 02/5930 4738 (priama linka)

Finančná manažérka programu (otázky týkajúce sa vyplácania štipendií, nahlasovanie nástupov na pobyt, ukončenie pobytu a pod.): Ing. Andrea NGUYENOVÁ, andrea.nguyenova@saia.sk, tel.: 02/5930 4751 (priama linka)

Posledná aktualizácia: 31.01.2019