Informácie pre štipendistov zo Slovenska (vyslania) - uzávierka 30.4.2022

Úhrada štipendia a predkladanie správ

Pred nástupom na pobyt je štipendista povinný doručiť do SAIA, n. o:

Poznámka:

 • Štipendista musí doručiť do SAIA, n. o., originál akceptačného listu zo zahraničnej vysokej školy/výskumného pracoviska (v papierovej podobe na oficiálnom papieri zahraničnej inštitúcie). Potvrdenie musí obsahovať meno a priezvisko štipendistu, presný dátum nástupu na pobyt, meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej vydať takéto potvrdenie inštitúciou, ako aj kontakt na ňu, a originálny podpis oprávnenej osoby (nie zoskenovaný a vytlačený).

Štipendium sa uhrádza v mesačných platbách, vždy k 7. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, a to na bankový účet štipendistu vedený v banke v Slovenskej republike (poprípade, po odsúhlasení zo strany SAIA, n. o. na bankový účet štipendistu v inej krajine, ak je daná krajina zapojená do systému SEPA).

Platba, ktorá by sa mala realizovať v mesiaci január, bude vyplatená najneskôr vo februárovom termíne.

Prvá platba štipendia bude vyplatená po tom, ako štipendista splnil obe nasledovné podmienky:

 • oznámil SAIA, n. o., údaje o bankovom  účte, na ktoré mu má byť štipendium zasielané,
 • doručil písomné potvrdenie príslušnej zahraničnej vysokej školy/zahraničného výskumného pracoviska o začiatku štipendijného pobytu.

Poznámka:

 • Štipendista musí doručiť do SAIA, n. o., originál potvrdenia o začatí štipendijného pobytu (v papierovej podobe na oficiálnom papieri zahraničnej inštitúcie). Potvrdenie musí obsahovať meno a priezvisko štipendistu, presný dátum nástupu na pobyt, meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej vydať takéto potvrdenie inštitúciou, ako aj kontakt na ňu, a originálny podpis oprávnenej osoby (nie zoskenovaný a vytlačený).
 • Štipendistovi môže byť v prvom mesiaci pobytu vyplatené štipendium, resp. jeho časť aj na základe oskenovaného originálu potvrdenia zaslaného e-mailom, štipendista však musí následne čo najskôr doručiť aj originál potvrdenia, inak bude platba pozastavená.

Pri štipendijnom pobyte v trvaní jeden mesiac, počítanom odo dňa začatia štipendijného pobytu, bude štipendistovi vyplatených:

 • prvých 50 % z mesačného štipendia po doručení potvrdenia o nástupe na pobyt,
 • zvyšných 50 % zo štipendia po riadnom odovzdaní záverečnej správy z pobytu a jej schválení zo strany SAIA, n. o.

Pri štipendijnom pobyte dlhšom ako 6 mesiacov (ak nie je v dohode o udelení štipendia uvedené inak), počítaných odo dňa začatia štipendijného pobytu, je štipendista povinný po uplynutí prvých 6 mesiacov štipendijného pobytu predložiť:

 • priebežnú správu o štipendijnom pobyte, pri tvorbe ktorej sa primerane použije osnova záverečnej správy z pobytu,
 • v prípade štipendijného pobytu na časť magisterského štúdia - potvrdenie o získaných kreditoch, resp. potvrdenie o absolvovaní skúšok za prvý semester, ktoré tvorí prílohu priebežnej správy.

Platba štipendia za 7. mesiac štipendijného pobytu sa realizuje až po riadnom odovzdaní priebežnej správy a jej schválení zo strany SAIA. Platby na ďalšie mesiace budú pokračovať v dohodnutom termíne (viď vyššie).

Pre splnenie podmienok pre vyplatenie prvej platby štipendia v súvislosti s nástupom na pobyt, siedmej platby štipendia pri pobyte dlhšom ako 6 mesiacov a poslednej platby štipendia a cestovného grantu (ak bol schválený) v súvislosti s ukončením pobytu sú stanovené 2 termíny pre doručenie dokumentov. Požadované dokumenty pre výplatu štipendia a cestovného grantu (ak bol schválený) je potrebné doručiť do SAIA, n. o., do 15. dňa v mesiaci alebo do posledného dňa v mesiaci. Prislúchajúca čiastka bude v takom prípade odoslaná štipendistovi najneskôr na desiaty pracovný deň po termíne stanovenom pre odovzdanie dokumentov, ak predložené podkladové materiály štipendistu spĺňajú všetky programom stanovené podmienky a administrátor štipendijného programu nepožiada štipendistu o doplnenie dokumentov.

Ukončenie pobytu:

Zádržné: Suma 50 % z výšky mesačnej platby štipendia, vzťahujúca sa na posledný mesiac štipendijného pobytu, bude uhradená štipendistovi po riadnom odovzdaní záverečnej správy z pobytu s prílohami a po jej schválení zo strany SAIA, n. o.

Štipendista doručí SAIA, n. o. najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia štipendijného pobytu:

 • záverečnú správu z pobytu, vypracovanú podľa osnovy (podpísaný originál),
 • originál potvrdenia príslušnej zahraničnej vysokej školy/príslušného zahraničného výskumného pracoviska o skončení štipendijného pobytu, ktoré tvorí prílohu záverečnej správy z pobytu (pre formu a obsah potvrdenia o skončení štipendijného pobytu platia rovnaké podmienky ako v prípade potvrdenia o začatí štipendijného pobytu),
 • v prípade mobility na časť magisterského štúdia - potvrdenie o získaných kreditoch, resp. potvrdenie o absolvovaní skúšok zo štipendijného pobytu, ktoré tvorí prílohu záverečnej správy z pobytu.

V prípade, že manažér programu považuje záverečnú správu z pobytu za nedostatočnú (a to po formálnej a/alebo obsahovej stránke), písomne vyzve štipendistu na jej doplnenie v lehote najviac 15 pracovných dní. Záverečná správa z pobytu sa bude považovať za riadne odovzdanú až po jej doplnení v súlade s výzvou zo strany SAIA, n. o.

 

Úhrada cestovných nákladov

Cestovný grant sa udeľuje ako paušálna náhrada na pokrytie výdavkov štipendistu na prepravu na miesto pobytu a späť stanovená na základe vzdialenosti (vzdušnou čiarou) medzi miestom pobytu uchádzača na Slovensku (miesto začiatku cesty) a miestom plánovaného pobytu v zahraničí (cieľ cesty) v súlade s podmienkami štipendijného programu a vo výške uvedenej v Dekréte o udelení štipendia. Cestovný grant bude štipendistovi vyplatený spolu s poslednou splátkou štipendia po skončení pobytu.

 

Praktické záležitosti súvisiace s pobytom

Všetky náležitosti týkajúce sa pobytu (zdravotné poistenie, víza, ubytovanie, prijatie na vysokú školu/výskumné pracovisko) si štipendista zabezpečuje sám.

V prípade štipendijného pobytu v krajine, kde je zastúpená sieť centier EURAXESS je možné sa obrátiť na pracovníkov centier, ktorí poskytujú bezplatné služby pre doktorandov a výskumníkov. Praktické informácie o pobyte je možné vyhľadať na národných portáloch EURAXESS.

 

Zmeny v štipendijnom pobyte

Štipendista musí informovať SAIA, n. o. o zmene v nástupe na štipendijný pobyt a o zmene dĺžky štipendijného pobytu (teda o skrátení štipendijného pobytu; predĺženie štipendijného pobytu  nie je možné). 

 • Zmeny v nástupe na štipendijný  pobyt a dĺžke štipendijného pobytu do 15 dní stačí ohlásiť mailom na e-mailovú adresu administrátorky programu, ak v konkrétnom prípade súhlasí s komunikáciou formou emailovej pošty.
 • O zmeny v nástupe na štipendijný  pobyt a o zmeny v dĺžke štipendijného pobytu nad 15 dní je potrebné vopred požiadať listom (zaslať formou doporučenej zásielky).

Administrátorka programu: Mgr. Kristína SALLEROVÁ, nsp-sk@saia.sk, tel.: 02/5930 4738 (priama linka)

Finančná manažérka programu (otázky týkajúce sa vyplácania štipendií, nahlasovanie nástupov na pobyt, ukončenie pobytu a pod.): Mgr. Lenka STAŠINIAKOVÁ, lenka.stasiniakova@saia.sk, tel.: 02/5930 4753 (priama linka)