Informácie pre štipendistov Prichádzajúcich na Slovensko

 

1. Úhrada štipendia

Štipendium sa uhrádza v mesačných platbách, vždy k 7. dňu príslušného kalendárneho mesiaca (výnimkou z uvedeného termínu je platba za mesiac január, ktorá môže byť uhradená až vo februári), a to na bankový účet štipendistu. SAIA, n. o., zasiela štipendium iba na bankový účet v krajinách systému SEPA (Single Euro Payments Area, www.ecb.europa.eu). Štipendista zašle SAIA, n. o., názov, adresu a kód SWIFT/BIC banky pôsobiacej v systéme SEPA, ako aj číslo jeho účtu vo formáte IBAN zriadeného v danej banke, na ktorý sa má zasielať štipendium. SAIA, n. o., na tento účet uhrádza platby v mene euro. Odporúčame, aby bankový účet štipendistu bol vedený tiež v mene euro, pretože ak je účet vedený v inej mene, prípadné kurzové rozdiely a poplatky za prevod alebo výmenu peňazí, ak z tohto dôvodu vzniknú, znáša štipendista.

Prvá platba štipendia bude vyplatená až po tom, ako štipendista doručí do SAIA, n. o., nasledujúce dokumenty:

  • Študent:

Pred nástupom na štipendijný pobyt štipendista doručí notársky overenú kópiu bakalárskeho diplomu, podpísané Potvrdenie o prijatí štipendia (Letter of Acceptance) a originál potvrdenia o štúdiu platné na daný akademický rok. Prvá platba bude vyplatená potom, ako štipendista oznámi SAIA, n. o., číslo bankového účtu, na ktoré mu má byť štipendium zasielané, a doručí originál potvrdenia prijímajúcej inštitúcie o nástupe na štipendijný pobyt na Slovensku.

 

  • Doktorand:

Pred nástupom na štipendijný pobyt štipendista doručí notársky overenú kópiu magisterského diplomu, podpísané Potvrdenie o prijatí štipendia (Letter of Acceptance) a originál potvrdenia o štúdiu platné na daný akademický rok. Prvá platba bude vyplatená potom, ako štipendista oznámi SAIA, n. o., číslo bankového účtu, na ktoré mu má byť štipendium zasielané, a doručí originál potvrdenia prijímajúcej inštitúcie o nástupe na štipendijný pobyt na Slovensku.

 

  • Vysokoškolský učiteľ, výskumný alebo umelecký pracovník:

Pred nástupom na štipendijný pobyt štipendista doručí notársky overenú kópiu diplomu s najvyšším dosiahnutým akademickým titulom a podpísané Potvrdenie o prijatí štipendia (Letter of Acceptance). Prvá platba bude vyplatená potom, ako štipendista oznámi SAIA, n. o., číslo bankového účtu, na ktoré mu má byť štipendium zasielané, a doručí originál potvrdenia prijímajúcej inštitúcie o nástupe na štipendijný pobyt na Slovensku.

 

Poznámka: Štipendista musí doručiť do SAIA, n. o., originál potvrdenia prijímajúcej inštitúcie o nástupe na štipendijný pobyt (v papierovej podobe na hlavičkovom papieri prijímajúcej inštitúcie). Potvrdenie musí obsahovať meno a priezvisko štipendistu, presný dátum nástupu na pobyt, meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej vydať takéto potvrdenie inštitúciou, ako aj kontakt na ňu, a originálny podpis oprávnenej osoby (nie zoskenovaný a vytlačený). Pri viacmesačných štipendijných pobytoch môže byť štipendistovi v prvom mesiaci vyplatené štipendium aj na základe potvrdenia zaslaného faxom alebo e-mailom (zoskenovaný originál ako príloha) finančnému manažérovi programu. Štipendista však musí následne čo najskôr doručiť do SAIA, n. o., aj originál potvrdenia, inak bude platba pozastavená.

 

2. Správy z pobytu

Pri štipendijnom pobyte dlhšom ako 6 mesiacov, počítaných odo dňa začatia štipendijného pobytu, je štipendista povinný po uplynutí prvých šiestich mesiacov štipendijného pobytu predložiť priebežnú správu o štipendijnom pobyte, pri tvorbe ktorej sa riadi "OSNOVOU ZÁVEREČNEJ SPRÁVY Z POBYTU". Štipendisti na časť magisterského štúdia k priebežnej správe priložia aj potvrdenie o získaných kreditoch, resp. potvrdenie o absolvovaní skúšok za prvý semester. Platba štipendia za siedmy mesiac štipendijného pobytu sa realizuje až po riadnom odovzdaní predmetnej priebežnej správy, a to do 10 dní od jej odovzdania a akceptovania zo strany SAIA. Platby za ďalšie mesiace budú pokračovať v dohodnutom termíne k 7. dňu príslušného kalendárneho mesiaca.

Štipendista predloží najneskôr 15 dní pred skončením štipendijného pobytu záverečnú správu o pobyte, vypracovanú podľa "OSNOVY ZÁVEREČNEJ SPRÁVY Z POBYTU". Prílohou záverečnej správy o pobyte bude potvrdenie prijímajúcej vysokej školy/výskumnej organizácie o ukončení štipendijného pobytu (v papierovej podobe na hlavičkovom papieri prijímajúcej inštitúcie; potvrdenie musí obsahovať meno a priezvisko štipendistu, presný dátum ukončenia pobytu, meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej vydať takéto potvrdenie inštitúciou, ako aj kontakt na ňu, a originálny podpis oprávnenej osoby (nie zoskenovaný a vytlačený). Štipendisti na časť magisterského štúdia k záverečnej správe priložia aj potvrdenie o získaných kreditoch, resp. potvrdenie o absolvovaní skúšok zo štipendijného pobytu. V prípade, že administrátor programu považuje záverečnú správu o pobyte za nedostatočnú, písomne vyzve štipendistu na doplnenie jej obsahu v lehote najviac 15 dní. V prípade chýbajúcich príloh vyzve administrátor programu štipendistu na ich doplnenie v lehote najviac 30 dní. Záverečná správa o pobyte sa bude považovať za riadne odovzdanú až po jej doplnení v súlade s výzvou administrátora programu.

Posledná  mesačná platba štipendia, vzťahujúca sa na posledný mesiac štipendijného pobytu, bude uhradená štipendistovi do 10 dní po riadnom odovzdaní záverečnej správy o štipendijnom pobyte s prílohami a po jej akceptovaní zo strany SAIA, n. o.

Študentom a doktorandom bude spolu s poslednou mesačnou platbou štipendia vyplatený aj príspevok na cestovné, ak si o neho požiadali, a ak im bol tento príspevok schválený.

 

3. Úhrada lekárskej prehliadky

Schválení štipendisti, ktorých štipendijný pobyt trvá dlhšie ako 3 mesiace a pochádzajú z krajín mimo Európskej únie, EHP a Švajčiarska, sú povinní do 30 dní od udelenia Povolenia na prechodný pobyt predložiť cudzineckej polícii potvrdenie o tom, že netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Náklady na lekárske vyšetrenie a vystavenie tohto potvrdenia im budú v rámci štipendia preplatené na základe predloženia originálu potvrdenia o zaplatení vydaného príslušným zdravotníckym zariadením, a to maximálne do výšky 250 € na štipendistu. Zoznam oprávnených zdravotníckych zariadení štipendistom poskytnú príslušné oddelenia cudzineckej polície. Štipendista je povinný predložiť doklad o zaplatení SAIA, n. o., najneskôr do 60 dní od nástupu na pobyt, inak nárok na preplatenie týchto výdavkov zanikne.

 

4. Všeobecné informácie

Všetky náležitosti týkajúce sa pobytu (zdravotné poistenie, víza, ubytovanie, prijatie na vysokú školu/výskumnú organizáciu) si štipendista zabezpečuje sám.

 

Štipendista musí informovať administrátora programu o zmene v nástupe na štipendijný pobyt a o zmene dĺžky štipendijného pobytu (t. j. o skrátení štipendijného pobytu; dodatočné predĺženie štipendijného pobytu  nie je možné).

  • Zmeny v nástupe na štipendijný pobyt a dĺžke štipendijného pobytu do 15 dní stačí ohlásiť e-mailom na e-mailovú adresu administrátora programu, ak administrátor programu v konkrétnom prípade súhlasí s komunikáciou formou elektornickej pošty.
  • O zmeny v nástupe na štipendijný pobyt a dĺžke štipendijného pobytu nad 15 dní je potrebné oficiálne požiadať a túto žiadosť doručiť do SAIA, n. o.

 

Bližšie informácie:

Administrátor programu: Mgr. Ondrej ARADSKÝ, nsp-foreign@saia.sk, tel.: 02/5930 4733 (priama linka)

Finančná manažérka programu (otázky týkajúce sa vyplácania štipendií, nahlasovanie nástupov na pobyt, ukončenie pobytu a pod.): Mgr. Lenka STAŠINIAKOVÁ, lenka.stasiniakova@saia.sk, tel.: 02/5930 4753 (priama linka)

 

SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, Slovensko
tel. 02/5930 4700, 5930 4711 , fax 02/5930 4701

www.stipendia.sk, www.scholarships.sk, www.saia.sk