Informácie pre štipendistov Prichádzajúcich na Slovensko

 

Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov (alebo ich časti; najmä ubytovanie, strava, miestna doprava, atď.) počas pobytu na Slovensku. Štipendium sa v plnej výške vypláca jedine pod podmienkou fyzickej prítomnosti na prijímajúcej inštitúcii na Slovensku uvedenej v dekréte o udelení štipendia. Zároveň sa štipendium udeľuje výhradne na schválený účel pobytu na základe predloženej žiadosti.

V prípade, že pre mimoriadne okolnosti[1] nemôžete absolvovať mobilitu fyzicky na Slovensku, prosím, informujte nás o tejto skutočnosti čo najskôr. Zároveň Vám odporúčame oboznámiť sa so Zásadami pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov zo dňa 22. 10. 2021, ktoré v určitých prípadoch umožňujú realizáciu virtuálnej alebo kombinovanej mobility.

[1] Za mimoriadne okolnosti sa považuje najmä situácia, ktorá je bezprostredným následkom zásahu  vyššej moci, a teda  nie je zapríčinená svojvoľným rozhodnutím štipendistu a spravidla ani svojvoľným rozhodnutím domácej alebo prijímajúcej inštitúcie. Komplexné situácie, ktoré súvisia s plánovaním a realizáciou medzinárodnej mobility aj napriek možnej časovej a administratívnej náročnosti sa typicky nepovažujú za mimoriadne okolnosti spôsobené zásahom vyššej moci, aj keď nie sú priamo ovplyvniteľné štipendistom. Vojnový konflikt, občianske nepokoje, uplatňované povinnosti súvisiace s mobilizáciou sú vo všeobecnosti považované za vyššiu moc, ktorú štipendista nemôže predvídať.

1. Úhrada štipendia

Dokumenty potrebné pre začiatok vyplácania štipendia:

 1. pred nástupom na štipendijný pobyt:
  • notársky overenú kópiu diplomu s najvyšším dosiahnutým akademickým titulom, v prípade, že je doklad vystavený v inom než slovenskom alebo anglickom jazyku, treba predložiť aj oficiálny preklad do niektorého z týchto jazykov, resp. preklad môže vystaviť aj tá inštitúcia, ktorá príslušný doklad pôvodne vydala,
  • podpísané Potvrdenie o prijatí štipendia,
  • v prípade študentov a doktorandov originál potvrdenia o štúdiu platné na akademický rok v ktorom sa štipendijný pobyt bude realizovať (potvrdenie vydané najskôr jeden mesiac pred septembrom, resp. februárom v prípade štipendijného pobytu počas letného semestra). Potvrdenie musí byť vystavené na oficiálnom papieri domácej inštitúcie a musí obsahovať okrem vyššie spomenutých informácií, aj meno a priezvisko štipendistu, meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej vydať takéto potvrdenie inštitúciou, ako aj kontakt na ňu, a originálny podpis oprávnenej osoby (nie zoskenovaný a vytlačený). V prípade, že je doklad vystavený v inom než slovenskom alebo anglickom jazyku, treba predložiť aj oficiálny preklad do niektorého z týchto jazykov,
 2. čo najkratšom čase po nástupe na pobyt:
  • údaje o bankovom účte v niektorej z krajín SEPA (Single Euro Payments Area, ecb.europa.eu/paym/retpaym/paymint), na ktorý sa má zasielať štipendium – t. j. názov, adresu a kód SWIFT/BIC banky pôsobiacej v systéme SEPA, číslo účtu vo formáte IBAN zriadeného v danej banke, údaje o bankovom účte je potrebné predložiť prostredníctvom priloženého tlačiva „Oznámenie bankových údajov na úhradu štipendia“ (tlačivo si môžete tiež stiahnuť z www.stipendia.sk/sk/main/na-stiahnutie/formulare-pre-schvalenych-stipendistov/),
  • potvrdenie prijímajúcej inštitúcie o nástupe na štipendijný pobyt na Slovensku. Potvrdenie musí byť vystavené na oficiálnom papieri prijímajúcej inštitúcie a musí obsahovať meno a priezvisko štipendistu, presný dátum nástupu na pobyt, meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej vydať takéto potvrdenie inštitúciou, ako aj kontakt na ňu, a podpis oprávnenej osoby; potvrdenie o nástupe na štipendijný pobyt je potrebné zaslať e-mailom na adresu administrátora programu nsp-foreign@saia.sk (VŠ učitelia, výskumní resp. umeleckí pracovníci) alebo nsp-foreign2@saia.sk (študenti a doktorandi). Elektronickú verziu dokumentu musí odoslať zástupca prijímajúcej inštitúcie z oficiálnej emailovej adresy danej organizácie.
   • v prípade študentov musí potvrdenie obsahovať záväzný zoznam predmetov, ktoré bude štipendista navštevovať; počet kreditov zodpovedajúci predmetom v záväznom zozname musí korešpondovať počtu kreditov deklarovaných v programe pobytu, ktorý bol predložený spolu so žiadosťou o štipendium. Ak nebude štipendistovi umožnené naplniť počet kreditov, musí byť táto skutočnosť deklarovaná a vysvetlená v rámci rovnakého potvrdenia o nástupe.

 

Vyplácanie štipendia:

Štipendium sa uhrádza v mesačných platbách, vždy k 7. dňu príslušného kalendárneho mesiaca (výnimkou z uvedeného termínu je platba za mesiac január, ktorá môže byť uhradená až vo februári), a to na bankový účet štipendistu. SAIA, n. o., zasiela štipendium iba na bankový účet v krajinách systému SEPA (Single Euro Payments Area, www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/paymint). SAIA, n. o., na tento účet uhrádza platby v mene euro. Odporúčame, aby bankový účet štipendistu bol vedený tiež v mene euro, pretože ak je účet vedený v inej mene, prípadné kurzové rozdiely a poplatky za prevod alebo výmenu peňazí, ak z tohto dôvodu vzniknú, znáša štipendista.

Prvá platba štipendia bude vyplatená až po doručení dokumentov potrebných pre začiatok vyplácania štipendia (viď vyššie) do SAIA, n. o., v Bratislave.

Pri štipendijnom pobyte dlhšom ako 6 mesiacov, počítaných odo dňa začatia štipendijného pobytu, je štipendista povinný po uplynutí prvých šiestich mesiacov štipendijného pobytu doručiť do SAIA, n. o., v Bratislave tlačenú priebežnú správu o štipendijnom pobyte, pri tvorbe ktorej sa riadi Osnovou záverečnej správy z pobytu (na stiahnutie na www.scholarships.sk). Štipendisti na časť magisterského štúdia k priebežnej správe priložia aj potvrdenie o získaných kreditoch, resp. potvrdenie o absolvovaní skúšok za prvý semester. Platba za 7. mesiac štipendijného pobytu bude uhradená v príslušný výplatný termín, ako je uvedené nižšie, až po doručení vyššie spomenutých dokumentov súvisiacich s absolvovaním 6. mesiaca štipendijného pobytu a po ich akceptovaní administrátorom programu. Platby za ďalšie mesiace budú pokračovať v dohodnutom termíne k 7. dňu príslušného kalendárneho mesiaca.

Ak sa na základe dokumentov doručených v tejto fáze ukáže, že sa štipendijný pobyt nerealizuje v dostatočnom súlade s plánovaným odborným programom, SAIA. n. o. môže pristúpiť k predčasnému ukončeniu štipendijného pobytu.

Posledná platba štipendia, vzťahujúca sa na posledný mesiac štipendijného pobytu, bude uhradená štipendistovi v príslušnom výplatnom termíne (pozri nižšie), a to po doručení do SAIA, n. o., v Bratislave a akceptácii nasledujúcich dokumentov potrebných pre ukončenie štipendijného pobytu administrátorom programu:

 1. záverečná správa o pobyte vypracovaná podľa Osnovy záverečnej správy z pobytu (na stiahnutie na scholarships.sk),
 2. potvrdenie prijímajúcej organizácie o ukončení štipendijného pobytu, ktoré tvorí prílohu záverečnej správy o pobyte. Potvrdenie musí byť vystavené na oficiálnom papieri prijímajúcej inštitúcie a musí obsahovať meno a priezvisko štipendistu, presný dátum ukončenia pobytu, meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej vydať takéto potvrdenie inštitúciou, ako aj kontakt na ňu, a originálny podpis oprávnenej osoby (nie zoskenovaný a vytlačený); potvrdenie o ukončení štipendijného pobytu je potrebné zaslať e-mailom na adresu administrátora programu nsp-foreign@saia.sk (VŠ učitelia, výskumní resp. umeleckí pracovníci), alebo nsp-foreign2@saia.sk (študenti a doktorandi). Elektronickú verziu dokumentu musí odoslať zástupca prijímajúcej inštitúcie z oficiálnej emailovej adresy danej organizácie;
 3. ak ide o štipendistov v kategórii študentov na časť vysokoškolského štúdia, potvrdenie o získaných kreditoch, resp. potvrdenie o absolvovaní skúšok zo štipendijného pobytu, ktoré tvorí prílohu záverečnej správy o pobyte.

V prípade, že administrátor programu považuje priebežnú alebo záverečnú správu o pobyte za nedostatočnú (a to po formálnej a/alebo obsahovej stránke), alebo v prípade chýbajúcich príloh, písomne vyzve štipendistu na jej doplnenie a doručenie do SAIA, n. o., v lehote najviac 15 pracovných dní odo dňa zaslania takejto výzvy.

Študentom a doktorandom bude spolu s poslednou mesačnou platbou štipendia vyplatený aj príspevok na cestovné, ak si o neho požiadali a ak im bol tento príspevok schválený.

Ak štipendista doručí záverečnú správu o pobyte neskôr než 30 dní od ukončenia štipendijného pobytu, štipendista stráca nárok na vyplatenie štipendia za posledný mesiac pobytu, ako aj nárok na príspevok na cestovné (za predpokladu, že mu bol udelený) a administrátor programu nie je povinný vyplatiť uvedené finančné plnenie.

Štipendistom, ktorým bol schválený jednomesačný štipendijný pobyt, bude štipendium vyplatené na konci pobytu, teda po tom, ako doručia do SAIA, n. o., v Bratislave dokumenty potrebné pre začiatok vyplácania štipendia (viď vyššie) a po doručení dokumentácie potrebnej pre ukončenie štipendijného pobytu (viď vyššie) a ich akceptácií zo strany SAIA, n. o.

Štipendium je viazané na konkrétny účel vedúci k napĺňaniu cieľov a aktivít schváleného odborného programu pobytu, na základe ktorého bolo štipendium udelené. Zásadné nedodržanie schváleného odborného programu, prípadne, náležite modifikovaného odborného programu po dohode s administrátorom, môže mať za následok krátenie prideleného štipendia podľa nasledujúcej schémy: 

 • 100-70% splnenie odborného programu pobytu – vyplatenie 100% štipendia,
 • 69-40% splnenie odborného programu pobytu - posledné štipendium nebude vyplatené,
 • 39% a menej z plnenia odborného programu pobytu - nárok na štipendium zaniká a štipendista je povinný vrátiť štipendium v plnej výške, ako mu bolo vyplatené.

Pri štipendistoch v kategórií študent sa bude posudzovať splnenie plánovaného počtu kreditov. Pri štipendistoch v kategórií doktorand, vysokoškolský učiteľ, výskumný a/alebo umelecký pracovník bude prijímajúcej strane zaslaný dotazník mapujúci úspešnosť pobytu a kvalitu štipendistu, na základe ktorého bude posudzované plnenie odborného programu štipendijného pobytu.

V prípade mesačných pobytov bude štipendium vyplatené v plnej výške pri splnení odborného programu pobytu nad 50%.

Ak vznikne štipendistovi povinnosť vrátiť už vyplatené štipendium, bude štipendista postupovať podľa pokynov administrátora programu.

Termíny predkladania dokumentov a súvisiace výplatné termíny:

Štipendista berie na vedomie, že pre splnenie podmienok pre vyplatenie prvej platby štipendia v súvislosti s nástupom na pobyt, siedmej platby štipendia pri pobyte dlhšom ako 6 mesiacov a poslednej platby štipendia a cestovného grantu (ak bol schválený) v súvislosti s ukončením pobytu, sú stanovené 2 termíny pre doručenie dokumentov. Požadované dokumenty pre výplatu štipendia a cestovného grantu (ak bol schválený) je potrebné doručiť do SAIA, n. o., do 15. dňa v mesiaci alebo do posledného dňa v mesiaci. Prislúchajúca čiastka bude v takom prípade odoslaná štipendistovi najneskôr na desiaty pracovný deň po termíne stanovenom pre odovzdanie dokumentov, ak predložené podkladové materiály štipendistu spĺňajú všetky programom stanovené podmienky a administrátor štipendijného programu nepožiada štipendistu o doplnenie dokumentov. Pre prípad platby, ktorá by sa mala realizovať v mesiaci január, platí, že táto platba bude vyplatená najneskôr vo februárovom termíne.


2. Príprava na mobilitu a praktické informácie o živote na Slovensku:

Príchod:

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste si pred príchodom skontrolovali aktuálne podmienky pre vstup na územie Slovenskej republiky a prípadne konzultovali postupy s príslušným zastupiteľským úradom SR (najmä cudzinci prichádzajúci z krajín mimo EÚ/EHP). Najmä v prípade štipendistov prichádzajúcich z krajín mimo EÚ/EHP je potrebné podniknúť kroky umožňujúce vstup a pobyt v krajine čo najskôr po oficiálnom schválení, resp. v primeranom časovom predstihu.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nám presný dátum príchodu na Slovensko oznámili najneskôr 1 týždeň pred nástupom na štipendijný pobyt. V prípade akejkoľvek zmeny týkajúcej sa nástupu na pobyt/ukončenia pobytu nás čo najskôr informujte. Termín štipendijného pobytu nemôžete ľubovoľne meniť bez súhlasu SAIA, n. o., ako aj prijímajúcej inštitúcie.

V rámci prípravy na pobyt sa môžete oboznámiť so zaujímavými informáciami o Slovensku, o bežnom živote a prípadne sa naučiť aj pár slovenských slov a fráz – všetko toto nájdete na našich informačných stránkach pre cudzincov – študentov a výskumníkov:

S praktickými otázkami týkajúcimi sa Vášho príchodu a pobytu na Slovensku sa môžete obrátiť aj na centrum EURAXESS Slovensko pre výskumných pracovníkov (www.euraxess.sk alebo euraxess@saia.sk). Pracovníci EURAXESS Slovensko v pobočkách SAIA, n. o., Vám ochotne a bezplatne pomôžu pri zodpovedaní Vašich otázok.

Víza, povolenie k pobytu a nahlásenie pobytu:

 1. Občania EÚ/EHP/Švajčiarska môžu legálne vstúpiť na Slovensko. Ak však ich pobyt na Slovensku bude dlhší ako 3 mesiace, musia sa zaregistrovať na príslušnom oddelení cudzineckej polície – registrácia práva občana Únie. Registrácia je formálne považovaná za trvalý pobyt v Slovenskej republike, preto upozorňujeme na nutnosť písomne sa odhlásiť z pobytu po ukončení štipendijného pobytu na príslušnom oddelení cudzineckej polície.

Občania EÚ/EHP/Švajčiarska, ktorí nebudú ubytovaní v ubytovacom zariadení (internát, hotel a pod.), sú povinní po príchode na územie SR nahlásiť na policajnom útvare začiatok pobytu na území SR do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie SR, čiže ide o tzv. ohlasovaciu povinnosť (§ 64 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z.,), v rámci ktorej si môžu splniť súčasne aj registračnú povinnosť (t. j. povinnosť požiadať o registráciu pobytu na území SR, ak sa občan Únie zdržiava na území SR dlhšie ako 3 mesiace, podľa § 66 ods. 1 tohto zákona).

 1. Občania krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska, môžu potrebovať v súvislosti s príchodom a pobytom na Slovensku víza.

V prípade štipendistov Národného štipendijného programu SR nie je nevyhnutné žiadať o povolenie na prechodný pobyt, namiesto toho Vám môže byť udelené národné vízum na celú dobu štipendijného pobytu (o národné vízum možno požiadať v prípade minimálne 3-mesačného pobytu, maximálne však na 12 mesiacov). V tejto súvislosti odporúčame dôsledne si preštudovať priložený dokument „Postup pre štipendistov SAIA, n. o., v súvislosti s vízami potrebnými pre príchod a zotrvanie na území SR počas štipendijného pobytu“.  Upozorňujeme, že pri podávaní žiadosti o vízum ste povinní uviesť skutočnú hostiteľskú inštitúciu, ktorá vydala Váš akceptačný/pozývací list a v ktorej sa uskutoční Váš štipendijný pobyt, nie SAIA, n. o.

V prípade, že by Vám bola zamietnutá žiadosť o národné vízum, odporúčame kontaktovať administrátora štipendijného programu s touto informáciou.

Za istých životných okolností (najmä sprevádzanie rodinným príslušníkom) môže byť pre Vás výhodnejšie získať povolenie na prechodný pobyt.

Ďalšie podrobnosti k potrebnému postupu nájdete na https://www.researchinslovakia.saia.sk/en/main/welcome/visa-and-entry-conditions).

V prípade, že na realizáciu účelu pobytu budete potrebovať udelenie prechodného pobytu budete si musieť zabezpečiť lekársky posudok potvrdzujúci , že netrpíte chorobou ohrozujúcou verejné zdravie Takéto potvrdenie sa vyžaduje do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. V takom prípade Vám môžu byť v rámci štipendia NŠP preplatené náklady na lekárske vyšetrenie a vystavenie tohto potvrdenia, a to maximálne do výšky 250 € na štipendistu. Preplatenie týchto nákladov je možné len na základe doručenia fotokópie povolenia na prechodný pobyt a originálu potvrdenia o zaplatení vydaného príslušným zdravotníckym zariadením, a tiež objasnenia potreby povolenia na prechodný pobyt.

Bližšie informácie o povinnostiach týkajúcich sa pobytu v Slovenskej republike získate na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky a na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (https://www.mzv.sk/en/web/en/visa-and-services/)  alebo na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (http://www.minv.sk/?residence-of-an-foreigner). Detailné informácie o pobyte v Slovenskej republike zamerané špeciálne na výskumníkov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a ich rodinných príslušníkov získate na webovej stránke EURAXESS Slovensko (www.euraxess.sk). Informácie v súvislosti s pobytom cudzincov v SR nájdete aj na stránkach Migračného informačného centra IOM https://www.mic.iom.sk/en/.

Ubytovanie:

O pomoc pri zabezpečení ubytovania môžete požiadať prijímajúcu inštitúciu, resp. si ho musíte zabezpečiť sami. Ubytovanie si hradíte zo štipendia.

Zdravotné poistenie:

 1. Občania EÚ/EHP/Švajčiarska si pre svoj pobyt na Slovensku musia vybaviť Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý vydáva ich domáca zdravotná poisťovňa.
 2. Občania krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska, ktorí sú štipendistami Národného štipendijného programu, s pobytom na území Slovenskej republiky dlhším ako 1 mesiac spĺňajú podmienku zaradenia do systému povinného verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike. Verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike je bezplatné. Odporúčame, aby ste si vybavili komerčné poistenie na požadovanú dobu potrebnú v súvislosti s udelením víz pre príchod na Slovensko a po príchode vstúpili do systému verejného zdravotného poistenia Slovenskej republiky. V prípade, že nepotrebujete pre vstup na územie Slovenskej republiky víza, a teda nepotrebujete v tejto súvislosti ani komerčné poistenie, odporúčame vstúpiť do systému verejného zdravotného poistenia Slovenskej republiky bezprostredne po príchode na Slovensko. (viac informácii na www.stipendia.sk/sk/aktuality/stipendisti-nsp-postenci-statu).

Finančné plánovanie:

Dôrazne odporúčame, aby ste si zabezpečili dostatočné množstvo vlastných finančných prostriedkov, aby ste sa vyhli možným finančným komplikáciám, kým Vám bude pripísaná prvá splátka štipendia v súlade s výplatnými termínmi a povinnosťami pri nástupe na pobyt (viď vyššie). Uistite sa preto, že ste sa s danými podmienkami a termínmi dobre oboznámili, že im dostatočne rozumiete, aby ste predišli nepríjemným okolnostiam počas Vášho pobytu. Štipendista nesie plnú zodpovednosť za svoje finančné hospodárenie. Je potrebné brať do úvahy, že štipendium nebude vyplatené, a to ani výnimočne, mimo výplatné termíny, tak ako sú definované v tomto dokumente.


3. Zmeny v nástupe a dĺžke štipendijného pobytu

Štipendista musí informovať administrátora programu o zmene v termíne nástupu na štipendijný pobyt a o zmene dĺžky štipendijného pobytu (t. j. o skrátení štipendijného pobytu; dodatočné predĺženie štipendijného pobytu nie je možné).

 • O zmeny v termíne nástupu na štipendijný pobyt a o zmeny v dĺžke štipendijného pobytu, ktoré nepresiahnu 15 dní (vrátane), nie je potrebné žiadať; dôrazne však odporúčame ohlásiť takúto zmenu čo najskôr e-mailom na e-mailovú adresu administrátora programu nsp-foreign@saia.sk (VŠ učitelia, výskumní resp. umeleckí pracovníci), alebo nsp-foreign2@saia.sk (študenti a doktorandi).
 • O zmeny v termíne nástupu na štipendijný pobyt a o zmeny v dĺžke štipendijného pobytu nad 15 dní a súčasne do 1 kalendárneho mesiaca je potrebné vopred oficiálne požiadať listom a túto žiadosť doručiť do SAIA, n. o. v Bratislave – dôrazne odporúčame vopred informovať o zamýšľaných zmenách administrátora programu e-mailom (nsp-foreign@saia.sk, resp. nsp-foreign2@saia.sk) a žiadosť a jej náležitosti konzultovať s administrátorom programu.
 • O zmeny v termíne nástupu na štipendijný pobyt a o zmeny v dĺžke štipendijného pobytu nad 1 kalendárny mesiac je potrebné vopred požiadať listom a túto žiadosť doručiť do SAIA, n. o., v Bratislave, pričom k žiadosti je potrebné priložiť tieto podkladové materiály:
 • akceptačný/pozývací list z pozývajúcej inštitúcie s novým termínom realizácie pobytu (originál),
 • aktuálne potvrdenie o štúdiu platné pre nové obdobie pobytu (v prípade študentov a doktorandov).
 • Posun štipendijného pobytu o viac ako 1 mesiac nie je nárokovateľný a je možný iba v odôvodnených prípadoch. Štipendista musí svoje dôvody dostatočne detailne objasniť a administrátor programu na základe uvedených skutočností posúdi závažnosť a nevyhnutnosť odkladu štipendijného pobytu.
 • Prerušenie štipendijného pobytu je možné len vo výnimočných prípadoch (napr. závažné zdravotné dôvody alebo iný zásah vyššej moci) a je predmetom schvaľovania administrátorom programu na základe žiadosti doručenej do SAIA, n. o. v Bratislave a to bezodkladne, ako daná situácia nastala, resp. ako sa o nej štipendista dozvedel.

V prípade potreby, pri overovaní skutočností, si môže administrátor programu vyžiadať doplňujúce dokumenty potvrdzujúce uskutočnenie štipendijného pobytu v mieste hosťujúcej inštitúcie na Slovensku (napr. potvrdenie o ubytovaní, cestovné lístky, letenky), ako aj preukazujúce napĺňanie účelu pobytu (napr. prezenčné listiny/overenie dochádzky, fotografickú dokumentáciu, články, emailovú komunikáciu s vydavateľom). Štipendista je preto povinný archivovať dokumenty súvisiace so štipendijným pobytom, poskytnúť súčinnosť pri overovaní skutočností a bezodkladne požadované doplňujúce, existujúce dokumenty administrátorovi dodať. Administrátor programu môže v rámci overovacieho procesu požiadať o osobné stretnutie so štipendistom alebo návštevu prijímajúcej inštitúcie.


4. Ďalšie ustanovenia

Štipendista sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho vyhlásenia (najmä v Potvrdení o prijatí štipendia, nie však výlučne) boli pravdivé počas celého obdobia štipendijného pobytu, pričom predmetné vyhlásenia sa budú považovať za štipendistom opätovne poskytnuté pri každej úhrade štipendia na bankový účet štipendistu.

V prípade predčasného ukončenia štipendijného pobytu inak ako z dôvodu neplnenia príslušných povinností štipendistu (napr. v prípadoch dlhotrvajúcej alebo vážnej choroby, vážnych rodinných alebo osobných udalostí), môže administrátor programu po zvážení všetkých okolností rozhodnúť, že štipendista nebude povinný vrátiť sumu dovtedy uhradeného štipendia, prijatého a použitého dobromyseľne.

Povinnosť mlčanlivosti:

Štipendista je povinný zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek informáciách týkajúcich sa technických, manažérskych, organizačných a iných skutočností a postupov, tvoriacich know-how administrátora programu.  Štipendista berie na vedomie a akceptuje, že porušenie povinnosti mlčanlivosti zakladá právo administrátora programu na náhradu príslušnej škody.

Ochrana osobných údajov:

Na ochranu a spracovanie osobných údajov sa vzťahujú „Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o.“ zverejnené na webstránke SAIA, n. o., https://www.saia.sk/sk/pages/pravne-informacie. Štipendista akceptovaním štipendia súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade s týmito podmienkami (resp. aj v súlade s ich prípadnými aktualizáciami, ktoré budú na uvedenej webstránke zverejňované v súlade s „Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o.“, ktorých znenie je zverejnené na rovnakej webstránke). Podmienky spracovania osobných údajov nastavuje SAIA, n. o., tak, aby boli v súlade s platnými právnymi predpismi.

Pre rýchlejšiu komunikáciu štipendista akceptovaním štipendia súhlasí s používaním e-mailovej komunikácie zo strany administrátora programu bez obmedzenia, ak preukázateľne písomne formou doporučeného listu neinformuje administrátora programu inak. Štipendista akceptovaním štipendia zároveň v tejto súvislosti potvrdzuje, že si je vedomý skutočnosti, že prenos dát cez internet (najmä cez e-mail) môže mať bezpečnostné nedostatky a že nie je možné garantovať úplnú ochranu pred prístupom tretích strán k takto zasielaným údajom. Administrátor programu nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené takýmito bezpečnostnými rizikami.

Upozornenie: SAIA, n. o. bude zbierať a archivovať dáta v podobe spätnej väzby a spokojnosti prijímajúcej inštitúcie so štipendistom, či dáta o dosiahnutých výsledkoch pobytu v rámci Národného štipendijného programu SR v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov a tieto môžu byť použité ako súčasť hodnotenia žiadosti pri prípadnom opätovnom uchádzaní sa o štipendium v rámci tohto programu.

Slovenská verzia týchto informácií je záväzná pre všetky právne úkony, anglická verzia poskytuje informačný preklad.


Bližšie informácie:

Administrátor programu (kategória vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník): nsp-foreign@saia.sk, tel.: 02/5930 4733 (priama linka)
Administrátor programu (kategória študent, doktorand): nsp-foreign2@saia.sk, tel.: 02/5930 4736 (priama linka)

Finančný manažér programu (otázky týkajúce sa vyplácania štipendií, nahlasovanie nástupov na pobyt, ukončenie pobytu a pod.): nsp-financne@saia.sk, tel.: 02/5930 4751 (priama linka)

 

SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, Slovensko
tel. 02/5930 4700, 5930 4711 , fax 02/5930 4701

www.stipendia.sk, www.scholarships.sk, www.saia.sk