Informácie pre štipendistov Prichádzajúcich na Slovensko

 

Štipendium sa v plnej výške vypláca jedine pod podmienkou fyzickej prítomnosti na prijímajúcej inštitúcii na Slovensku. Zároveň sa štipendium udeľuje výhradne na schválený účel pobytu na základe predloženej žiadosti o štipendium.

V prípade, že pre mimoriadne okolnosti nemôžete absolvovať mobilitu fyzicky na Slovensku, prosím, informujte nás o tejto skutočnosti čo najskôr. Zároveň Vám odporúčame oboznámiť sa so Zásadami pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov zo dňa 22. 10. 2021, ktoré v určitých prípadoch umožňujú realizáciu virtuálnej alebo kombinovanej mobility.

 

1. Úhrada štipendia

Dokumenty potrebné doručiť do SAIA pre začiatok vyplácania štipendia:

 1. pred nástupom na štipendijný pobyt:
  1. notársky overená kópia diplomu s najvyšším dosiahnutým akademickým titulom, v prípade, že je doklad vystavený v inom než slovenskom alebo anglickom jazyku, treba predložiť aj oficiálny preklad do niektorého z týchto jazykov, resp. preklad môže vystaviť aj tá inštitúcia, ktorá príslušný doklad pôvodne vydala,
  2. podpísané Potvrdenie o prijatí štipendia,
  3. v prípade študentov a doktorandov originál potvrdenia o štúdiu platné na akademický rok v ktorom sa štipendijný pobyt bude realizovať (potvrdenie vydané najskôr jeden mesiac pred septembrom, resp. februárom v prípade štipendijného pobytu počas letného semestra), v prípade, že je doklad vystavený v inom než slovenskom alebo anglickom jazyku, treba predložiť aj oficiálny preklad do niektorého z týchto jazykov,
 2. čo najkratšom čase po nástupe na pobyt:
  1. údaje o bankovom účte v niektorej z krajín SEPA (Single Euro Payments Area, www.ecb.europa.eu), na ktorý sa má zasielať štipendium – t. j. názov, adresu a kód SWIFT/BIC banky pôsobiacej v systéme SEPA, číslo účtu vo formáte IBAN zriadeného v danej banke, údaje o bankovom účte je potrebné predložiť prostredníctvom tlačiva „Oznámenie bankových údajov na úhradu štipendia,
  2. originál potvrdenia prijímajúcej inštitúcie o nástupe na štipendijný pobyt na Slovensku.

Poznámka: Potvrdenie musí byť vystavené na oficiálnom papieri prijímajúcej inštitúcie a musí obsahovať meno a priezvisko štipendistu, presný dátum nástupu na pobyt, meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej vydať takéto potvrdenie inštitúciou, ako aj kontakt na ňu, a originálny podpis oprávnenej osoby (nie zoskenovaný a vytlačený);  Potvrdenie o nástupe na štipendijný pobyt je potrebné zaslať e-mailom aj poštou na adresu administrátora programu. Elektronickú verziu dokumentu musí odoslať zástupca prijímajúcej inštitúcie.

Štipendium sa uhrádza v mesačných platbách, vždy k 7. dňu príslušného kalendárneho mesiaca (výnimkou z uvedeného termínu je platba za mesiac január, ktorá môže byť uhradená až vo februári), a to na bankový účet štipendistu. SAIA, n. o., zasiela štipendium iba na bankový účet v krajinách systému SEPA (Single Euro Payments Area, www.ecb.europa.eu). SAIA, n. o., na tento účet uhrádza platby v mene euro. Odporúčame, aby bankový účet štipendistu bol vedený tiež v mene euro, pretože ak je účet vedený v inej mene, prípadné kurzové rozdiely a poplatky za prevod alebo výmenu peňazí, ak z tohto dôvodu vzniknú, znáša štipendista.

Prvá platba štipendia bude vyplatená až po doručení dokumentov potrebných pre začiatok vyplácania štipendia (viď vyššie) do SAIA, n. o., v Bratislave.

Pri štipendijnom pobyte dlhšom ako 6 mesiacov, počítaných odo dňa začatia štipendijného pobytu, je štipendista povinný po uplynutí prvých šiestich mesiacov štipendijného pobytu doručiť do SAIA, n. o., v Bratislave priebežnú správu o štipendijnom pobyte, pri tvorbe ktorej sa riadi Osnovou záverečnej správy z pobytu. Štipendisti na časť magisterského štúdia k priebežnej správe priložia aj potvrdenie o získaných kreditoch, resp. potvrdenie o absolvovaní skúšok za prvý semester. Platby za ďalšie mesiace budú pokračovať v dohodnutom termíne k 7. dňu príslušného kalendárneho mesiaca.

Posledná platba štipendia, vzťahujúca sa na posledný mesiac štipendijného pobytu, bude uhradená štipendistovi v príslušnom výplatnom termíne (pozri nižšie), a to po doručení do SAIA, n. o., v Bratislave a akceptácii nasledujúcich dokumentov potrebných pre ukončenie štipendijného pobytu administrátorom programu:

 1. záverečná správa o pobyte vypracovaná podľa Osnovy záverečnej správy z pobytu,
 2. potvrdenie prijímajúcej organizácie o ukončení štipendijného pobytu, ktoré tvorí prílohu záverečnej správy o pobyte.

Poznámka: Potvrdenie musí byť vystavené na oficiálnom papieri prijímajúcej inštitúcie a musí obsahovať meno a priezvisko štipendistu, presný dátum ukončenia pobytu, meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej vydať takéto potvrdenie inštitúciou, ako aj kontakt na ňu, a originálny podpis oprávnenej osoby (nie zoskenovaný a vytlačený); Potvrdenie o ukončení štipendijného pobytu je potrebné zaslať e-mailom aj poštou na adresu administrátora programu. Elektronickú verziu dokumentu musí odoslať zástupca prijímajúcej inštitúcie.

 1. ak ide o štipendistov v kategórii pobytov študentov na časť vysokoškolského štúdia, potvrdenie o získaných kreditoch, resp. potvrdenie o absolvovaní skúšok zo štipendijného pobytu, ktoré tvorí prílohu záverečnej správy o pobyte.

V prípade, že administrátor programu považuje záverečnú správu o pobyte za nedostatočnú (a to po formálnej a/alebo obsahovej stránke), alebo v prípade chýbajúcich príloh, písomne vyzve štipendistu na jej doplnenie a doručenie do SAIA, n. o., v lehote najviac 15 pracovných dní odo dňa zaslania takejto výzvy.

Študentom a doktorandom bude spolu s poslednou mesačnou platbou štipendia vyplatený aj príspevok na cestovné, ak si o neho požiadali a ak im bol tento príspevok schválený.

Ak štipendista doručí záverečnú správu o pobyte neskôr než 30 dní od ukončenia štipendijného pobytu, štipendista stráca nárok na vyplatenie štipendia za posledný mesiac pobytu, ako aj nárok na príspevok na cestovné (za predpokladu, že mu bol udelený) a administrátor programu nie je povinný vyplatiť uvedené finančné plnenie.

Štipendistom, ktorým bol schválený jednomesačný štipendijný pobyt, bude štipendium vyplatené na konci pobytu, teda po tom, ako doručia do SAIA, n. o., v Bratislave dokumenty potrebné pre začiatok vyplácania štipendia (viď vyššie) a po doručení dokumentácie potrebnej pre ukončenie štipendijného pobytu (viď vyššie) a ich akceptácií zo strany SAIA, n. o.

Termíny predkladania dokumentov a súvisiace výplatné termíny:

Štipendista berie na vedomie, že pre splnenie podmienok pre vyplatenie prvej platby štipendia v súvislosti s nástupom na pobyt, siedmej platby štipendia pri pobyte dlhšom ako 6 mesiacov a poslednej platby štipendia a cestovného grantu (ak bol schválený) v súvislosti s ukončením pobytu, sú stanovené 2 termíny pre doručenie dokumentov. Požadované dokumenty pre výplatu štipendia a cestovného grantu (ak bol schválený) je potrebné doručiť do SAIA, n. o., do 15. dňa v mesiaci alebo do posledného dňa v mesiaci. Prislúchajúca čiastka bude v takom prípade odoslaná štipendistovi najneskôr na desiaty pracovný deň po termíne stanovenom pre odovzdanie dokumentov, ak predložené podkladové materiály štipendistu spĺňajú všetky programom stanovené podmienky a administrátor štipendijného programu nepožiada štipendistu o doplnenie dokumentov. Pre prípad platby, ktorá by sa mala realizovať v mesiaci január, platí, že táto platba bude vyplatená najneskôr vo februárovom termíne.

 

2. Praktické informácie:

V rámci prípravy na pobyt sa môžete oboznámiť so zaujímavými informáciami o Slovensku, o bežnom živote a prípadne sa naučiť aj pár slovenských slov a fráz – všetko toto nájdete na našich informačných stránkach pre cudzincov – študentov a výskumníkov:

Ubytovanie:

O pomoc pri zabezpečení ubytovania môžete požiadať prijímajúcu inštitúciu, resp. si ho musíte zabezpečiť sami. Ubytovanie si hradíte zo štipendia.

Zdravotné poistenie:

S účinnosťou od 1.1 2023 sa novelou Zákona o zdravotnom poistení 580/2004 Z. z. (§ 3 ods. 3 písm. l) a § 11 ods. 7 písm. w)) stali štipendisti NŠP poistencami štátu v rámci povinného zdravotného poistenia, ak je štipendium priznané na dobu viac ako jeden mesiac.

Viac informácií tu.

Občania EÚ/EHP/Švajčiarska si pre svoj pobyt na Slovensku musia vybaviť Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý vydáva ich domáca zdravotná poisťovňa.

Víza, povolenie k pobytu a nahlásenie pobytu:

 1. Občania EÚ/EHP/Švajčiarska môžu legálne vstúpiť na Slovensko. Ak však ich pobyt na Slovensku bude dlhší ako 3 mesiace, musia sa zaregistrovať na príslušnom oddelení cudzineckej polície – registrácia práva občana Únie. Registrácia je formálne považovaná za trvalý pobyt v Slovenskej republike, preto upozorňujeme na nutnosť písomne sa odhlásiť z pobytu po ukončení štipendijného pobytu na príslušnom oddelení cudzineckej polície. Občania EÚ/EHP/Švajčiarska, ktorí nebudú ubytovaní v ubytovacom zariadení (internát, hotel a pod.), sú povinní po príchode na územie SR nahlásiť na policajnom útvare začiatok pobytu na území SR do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie SR, čiže ide o tzv. ohlasovaciu povinnosť (§ 64 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z.,), v rámci ktorej si môžu splniť súčasne aj registračnú povinnosť (t. j. povinnosť požiadať o registráciu pobytu na území SR, ak sa občan Únie zdržiava na území SR dlhšie ako 3 mesiace, podľa § 66 ods. 1 tohto zákona).
 2. Občania krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska, môžu potrebovať v súvislosti s príchodom a pobytom na Slovensku  víza. Nie je však nevyhnutné žiadať o povolenie na prechodný pobyt, namiesto toho môže byť udelené Národné vízum na celú dobu pobytu v rámci zjednodušenia postupov (o národné vízum možno požiadať v prípade minimálne 3-mesačného pobytu, pričom je možné ich udeliť maximálne na 12 mesiacov). V tejto súvislosti odporúčame dôsledne si preštudovať dokument „Postup pre štipendistov SAIA, n. o., v súvislosti s vízami potrebnými pre príchod a zotrvanie na území SR počas štipendijného pobytu“. Upozorňujeme, že pri podávaní žiadosti o vízum ste povinní uviesť skutočnú hostiteľskú inštitúciu, ktorá vydala Váš akceptačný/pozývací list a v ktorej sa uskutoční Váš štipendijný pobyt, nie SAIA, n. o.
  • V prípade potreby môžete požiadať aj o povolenie na prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, a to v prípade, že vaša žiadosť o Národné vízum (platné na dobu celého pobytu) bola zamietnutá, alebo v prípade, že je pre Vás vyhovujúcejšie povolenie na prechodný pobyt v súvislosti s osobnými okolnosťami. Ďalšie podrobnosti k potrebnému postupu nájdete na www.euraxess.sk/en/main/info/living/guide-administrative-duties/), avšak, v prípade, že Vám bude zamietnutá žiadosť o víza, odporúčame kontaktovať administrátora štipendijného programu s touto informáciou. V prípade, že na účel pobytu budete namiesto víz oprávnene potrebovať prechodný pobyt, v tom prípade Vám môžu byť preplatené výdavky na zdravotnú prehliadku, na základe ktorej získate potrebné potvrdenie o tom, že netrpíte chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. V takom prípade, Vám budú v rámci štipendia preplatené náklady na lekárske vyšetrenie a vystavenie tohto potvrdenia, a to maximálne do výšky 250 € na štipendistu. Preplatenie týchto nákladov je možné len na základe doručenia fotokópie povolenia na prechodný pobyt a originálu potvrdenia o zaplatení vydaného príslušným zdravotníckym zariadením, a tiež objasnenia potreby povolenia na prechodný pobyt.

Bližšie informácie o povinnostiach týkajúcich sa pobytu v Slovenskej republike získate na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky a na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (www.mzv.sk/web/en/consular_info) alebo na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (www.minv.sk/?residence-of-an-foreigner). Detailné informácie o pobyte v Slovenskej republike zamerané špeciálne na výskumníkov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a ich rodinných príslušníkov získate na webovej stránke EURAXESS Slovensko (www.euraxess.sk).

 

3. Zmeny v nástupe na štipendijný pobyt a zmeny dĺžky štipendijného pobytu

Štipendista musí informovať administrátora programu o zmene v nástupe na štipendijný pobyt a o zmene dĺžky štipendijného pobytu (t. j. o skrátení štipendijného pobytu; dodatočné predĺženie štipendijného pobytu nie je možné).

 • O zmeny v nástupe na štipendijný pobyt a dĺžke štipendijného pobytu, ktoré nepresiahnu 15 dní (vrátane), nie je potrebné žiadať; dôrazne však odporúčame ohlásiť takúto zmenu čo najskôr e-mailom na e-mailovú adresu administrátora programu (nsp-foreign@saia.sk/nsp-foreign2@saia.sk).
 • O zmeny v nástupe na štipendijný pobyt a dĺžke štipendijného pobytu do 1 kalendárneho mesiaca je potrebné vopred oficiálne požiadať listom a túto žiadosť doručiť do SAIA, n. o. – dôrazne odporúčame vopred informovať o zamýšľaných zmenách administrátora programu e-mailom (nsp-foreign@saia.sk/nsp-foreign2@saia.sk) a žiadosť a jej náležitosti konzultovať s administrátorom programu.
 • O zmeny v nástupe na štipendijný pobyt a dĺžke štipendijného pobytu nad 1 kalendárny mesiac je potrebné vopred požiadať listom, pričom k žiadosti je potrebné priložiť tieto požadované podkladové materiály:
 • akceptačný/pozývací list z pozývajúcej inštitúcie s novým termínom realizácie pobytu (originál),
 • aktuálne potvrdenie o štúdiu platné pre nové obdobie pobytu (v prípade študentov a doktorandov).
 • Posun štipendijného pobytu o viac ako 1 mesiac nie je nárokovateľný a je možný iba v odôvodnených prípadoch. Štipendista musí svoje dôvody dostatočne detailne objasniť a administrátor programu na základe uvedených skutočností posúdi závažnosť a nevyhnutnosť odkladu štipendijného pobytu.
 • Prerušenie štipendijného pobytu je možné len vo výnimočných prípadoch (napr. závažné zdravotné dôvody alebo iný zásah vyššej moci) a je predmetom schvaľovania administrátorom programu na základe vopred predloženej žiadosti doručenej do SAIA, n. o.

V prípade potreby, pri overovaní skutočností, si môže administrátor programu vyžiadať doplňujúce dokumenty potvrdzujúce uskutočnenie štipendijného pobytu v mieste hosťujúcej inštitúcie na Slovensku (napr. potvrdenie o ubytovaní, cestovné lístky, letenky), ako aj preukazujúce napĺňanie účelu pobytu (napr. prezenčné listiny, fotografickú dokumentáciu, články, emailovú komunikáciu s vydavateľom). Štipendista je preto povinný archivovať dokumenty súvisiace so štipendijným pobytom, poskytnúť súčinnosť pri overovaní skutočností a bezodkladne požadované doplňujúce, existujúce dokumenty administrátorovi dodať. Administrátor programu môže v rámci overovacieho procesu požiadať o osobné stretnutie so štipendistom alebo návštevu prijímajúcej inštitúcie.

 

4. Záväzky štipendistu

Štipendista sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho vyhlásenia (najmä v Potvrdení o prijatí štipendia, nie však výlučne) boli pravdivé počas celého obdobia štipendijného pobytu, pričom predmetné vyhlásenia sa budú považovať za štipendistom opätovne poskytnuté pri každej úhrade štipendia na bankový účet štipendistu.

V prípade predčasného ukončenia štipendijného pobytu inak ako z dôvodu neplnenia príslušných povinností štipendistu (napr. v prípadoch dlhotrvajúcej alebo vážnej choroby, vážnych rodinných alebo osobných udalostí), môže administrátor programu po zvážení všetkých okolností rozhodnúť, že štipendista nebude povinný vrátiť sumu dovtedy uhradeného štipendia, prijatého a použitého dobromyseľne.

Povinnosť mlčanlivosti:

Štipendista je povinný zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek informáciách týkajúcich sa technických, manažérskych, organizačných a iných skutočností a postupov, tvoriacich know-how administrátora programu.  Štipendista berie na vedomie a akceptuje, že porušenie povinnosti mlčanlivosti zakladá právo administrátora programu na náhradu príslušnej škody.

 

5. Ochrana osobných údajov:

Na ochranu a spracovanie osobných údajov sa vzťahujú „Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o.“. Štipendista akceptovaním štipendia súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade s týmito podmienkami (resp. aj v súlade s ich prípadnými aktualizáciami, ktoré budú na uvedenej webstránke zverejňované v súlade s „Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o.“, ktorých znenie je zverejnené na rovnakej webstránke). Podmienky spracovania osobných údajov nastavuje SAIA, n. o., tak, aby boli v súlade s platnými právnymi predpismi.

Pre rýchlejšiu komunikáciu štipendista akceptovaním štipendia súhlasí s používaním e-mailovej komunikácie zo strany administrátora programu bez obmedzenia, ak preukázateľne písomne formou doporučeného listu neinformuje administrátora programu inak. Štipendista akceptovaním štipendia zároveň v tejto súvislosti potvrdzuje, že si je vedomý skutočnosti, že prenos dát cez internet (najmä cez e-mail) môže mať bezpečnostné nedostatky a že nie je možné garantovať úplnú ochranu pred prístupom tretích strán k takto zasielaným údajom. Administrátor programu nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené takýmito bezpečnostnými rizikami.

 

Bližšie informácie:

Administrátor programu (kategória vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník): Mgr. Ondrej ARADSKÝ, nsp-foreign@saia.sk, tel.: 02/5930 4733 (priama linka)
Administrátorka programu (kategória študent, doktorand): Mgr. Silvia LIPOVSKÁ, nsp-foreign2@saia.sk, tel.: 02/5930 4736 (priama linka)

Finančná manažérka programu (otázky týkajúce sa vyplácania štipendií, nahlasovanie nástupov na pobyt, ukončenie pobytu a pod.): Mgr. Lenka STAŠINIAKOVÁ, lenka.stasiniakova@saia.sk, tel.: 02/5930 4753 (priama linka)

 

SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, Slovensko
tel. 02/5930 4700, 5930 4711 , fax 02/5930 4701

www.stipendia.sk, www.scholarships.sk, www.saia.sk