Obsah

Potrebujete pre príchod a pobyt na Slovensku víza?

Kde možno žiadať o víza?

Kedy možno žiadať o víza?

Aké dokumenty budete potrebovať?

Aký je poplatok za víza?

 

Nasledujúce informácie majú informatívny charakter, ktorý má pomôcť štipendistom zorientovať sa v administratívnych povinnostiach pri príchode na Slovensko, a nemajú charakter záväzného právneho poradenstva. Záväzné informácie môžu záujemcovia získať na príslušnom zastupiteľskom úrade SR v zahraničí alebo na oddeleniach cudzineckej polície na Slovensku.

Poznámky:

 

Štipendisti Národného štipendijného programu SR ktorí:

 • pochádzajú z krajín s vízovou povinnosťou, alebo
 • ktorí pochádzajú z krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska a ich štipendijné pobyty na Slovensku budú trvať dlhšie ako 90 dní,

si môžu v súvislosti s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 731 zo dňa 8. 12. 2021 požiadať o národné víza (víza D), ktoré im umožnia nielen vstup na územie SR (ak potrebujú pre vstup do Schengenského priestoru víza), ale aj pobyt na území SR počas trvania štipendijného pobytu bez nevyhnutnosti žiadať o prechodný pobyt. Národné víza (víza D) je možné udeliť najmenej na trvanie 3 mesiacov a najviac na trvanie jedného roka a nie je možné ich predĺžiť nad rámec daného jedného roka.

 

Potrebujete pre príchod a pobyt na Slovensku víza?

To, či pre vstup na Slovensko potrebujete víza, si môžete overiť na webstránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v časti „Potrebujete vízum na vstup do Schengenu?“ (https://mzv.sk/web/sk/sluzby/informacie-pre-cudzincov/viza-pre-cudzincov-na-vstup-do-sr). Zároveň, podľa toho, ktorej krajiny ste občanom, máte nasledujúce možnosti, ako legálne prísť na územie Slovenskej republiky a pobývať tu počas vášho štipendijného pobytu:

 1. Ak patríte k skupine štipendistov, ktorí pre príchod na územie SR, resp. na vstup do Schengenského priestoru nepotrebujú víza, aváš štipendijný pobyt trvá menej ako 90 dní (odo dňa vstupu do Schengenského priestoru po deň jeho opustenia), nemusíte si vybavovať ani národné víza a ani prechodný pobyt na trvanie Vášho štipendijného pobytu.

Poznámka: Ak Váš štipendijný pobyt trvá menej ako 90 dní, ale v rámci predošlých 180 dní ste sa už zdržiavali území Schengenského priestoru, prosím, overte si, či nebudete potrebovať v takom prípade víza (https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/border-crossing/short-stay-visa-calculator_en)

 1. Ak patríte k skupine štipendistov, ktorí pre príchod na územie SR, resp. na vstup do Schengenského priestoru nepotrebujú víza, ale váš štipendijný pobyt trvá viac ako 90 dní (odo dňa vstupu do Schengenského priestoru po deň jeho opustenia), máte 2 nasledujúce možnosti:
  1. môžete požiadať o národné víza na najbližšom zastupiteľskom úrade (konzuláte) Slovenskej republiky pred vycestovaním, a po udelení národných víz pricestovať a zdržiavať sa na území SR počas celej platnosti národných víz (pozor: rozhodovanie o národných vízach môže trvať 30 dní, a preto je potrebné v takom prípade riešiť žiadosť o národné víza s dostatočným predstihom, aby ste stihli začiatok svojho štipendijného pobytu).
  2. môžete pricestovať na štipendijný pobyt a čo najskôr si požiadať o národné víza na území SR (v takom prípade je nevyhnutné, aby ste si podali žiadosť o národné víza ihneď po príchode na Slovensko tak, aby odo dňa podania žiadosti do ukončenia pobytu nebolo menej ako 90 dní; kvôli plánovaniu návštevy na príslušnom oddelení cudzineckej polície si môžete dohodnúť/zarezervovať termín návštevy ešte pred Vaším príchodom na Slovensko – podrobnosti nižšie);
 1. Ak patríte k skupine štipendistov, ktorí pre príchod na územie SR, resp. na vstup do Schengenského priestoru potrebujú víza, pričom Váš štipendijný pobyt trvá menej ako 90 dní, máte 2 nasledujúce možnosti:
  1. odporúčané riešenie – požiadajte o tzv. Schengenské víza na najbližšom zastupiteľskom úrade (konzuláte) Slovenskej republiky pred vycestovaním, a po ich udelení môžete pricestovať a zdržiavať sa na území SR počas celej platnosti víz (pozor: rozhodovanie o vízach môže trvať 30 dní, a preto je potrebné v takom prípade riešiť žiadosť o víza s dostatočným predstihom)
  2. ak nie je z nejakého dôvodu možné vyriešiť Schengenské víza priamo na zastupiteľskom úrade SR (konzuláte), môžete sa pokúsiť vybaviť si Schengenské víza potrebné pre vstup na územie SR aj na konzuláte inej krajiny, s ktorou má SR uzavretú dohodu o zastupovaní pri vydávaní Schengenských víz („Zastupovanie pri udeľovaní schengenských víz“ - https://www.mzv.sk/web/sk/sluzby/informacie-pre-cudzincov/zastupovanie-pri-udelovani-schengenskych-viz). Vydávanie víz sa v takomto prípade realizuje v súlade s postupmi krajiny, ktorá žiadosť o víza prijala, a Slovenská republika nemá dosah na jej rozhodnutie.
 1.  
 1. Ak patríte k skupine štipendistov, ktorí pre príchod na územie SR, resp. na vstup do Schengenského priestoru potrebujú víza, pričom Váš štipendijný pobyt trvá viac ako 90 dní, máte 2 nasledujúce možnosti:
  1. odporúčané riešenie – požiadajte o národné víza na najbližšom zastupiteľskom úrade (konzuláte) Slovenskej republiky pred vycestovaním, a po udelení národných víz môžete pricestovať a zdržiavať sa na území SR počas celej doby platnosti národných víz (pozor: rozhodovanie o národných vízach môže trvať 30 dní, a preto je potrebné v takom prípade riešiť žiadosť o národné víza s dostatočným predstihom).
  2. v prípade výnimočných okolností – ak nie je z nejakého dôvodu možné vyriešiť priamo národné víza na zastupiteľskom úrade SR (konzuláte), môžete sa pokúsiť vybaviť si tzv. Schengenské víza potrebné pre vstup na územie SR na konzuláte inej krajiny, s ktorou má SR uzavretú dohodu o zastupovaní pri vydávaní Schengenských víz („Visa representation agreements“ - https://www.mzv.sk/web/sk/sluzby/informacie-pre-cudzincov/zastupovanie-pri-udelovani-schengenskych-viz). V takomto prípade však nie je zaručené, že víza Vám s ohľadom na plánovanú dĺžku pobytu naozaj budú udelené (schengenské víza sú totiž určené pre pobyty, ktorých trvanie nepresiahne dĺžku 90 dní počas 180 dní). Vydávanie víz sa v takomto prípade realizuje v súlade s postupmi krajiny, ktorá žiadosť o víza prijala, a Slovenská republika nemá dosah na jej rozhodnutie. Ak Vám však takéto víza budú výnimočne udelené, je potrebné bezodkladne po príchode na územie SR podať žiadosť o slovenské národné víza (je pritom podstatné, aby odo dňa podania žiadosti do ukončenia pobytu nebolo menej ako 90 dní). Kvôli plánovaniu návštevy na príslušnom oddelení cudzineckej polície, kde podáte žiadosť, si môžete dohodnúť/zarezervovať termín návštevy na danom oddelení ešte pred Vaším príchodom na Slovensko – podrobnosti nižšie. V prípade rozhodnutia o udelení národných víz Vám pôvodne vydané schengenské víza budú zneplatnené.

 

Kde možno žiadať o víza?

národné víza (víza D) podľa odporúčaní vyššie možno žiadať:

 1. v zahraničí osobne na konzuláte v rámci zastupiteľských úradov SR – zoznam zastupiteľských úradov SR je zverejnený na webstránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v časti v časti „Kde si môžete podať žiadosť o vízum?“ (https://mzv.sk/web/sk/sluzby/informacie-pre-cudzincov/viza-pre-cudzincov-na-vstup-do-sr)
 2. na území Slovenskej republiky osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície, pričom žiadateľ sa musí vopred objednať prostredníctvom zaslania správy na príslušné pracovisko podľa zoznamu pracovísk uvedených na https://www.minv.sk/?nv.

Postup pri objednaní na návštevu oddelenia cudzineckej polície:

Žiadateľ si zvolí jedno z pracovísk podľa územnej pôsobnosti, v ktorej sa nachádza (rozhodujúce pre výber pracoviska je to, v akom meste budete počas pobytu reálne bývať), a klikne na „Pošli správu“. Po kliknutí na uvedený odkaz žiadateľ vyplní požadované údaje, a to:

 • vlastnú e-mailovú adresu,
 • v časti „Text správy“ uvedie, že chce podať žiadosť o národné víza v súlade s nariadením vlády SR č. 731/2021 (po slovensky „uznesenie vlády SR č. 731/2021“), ďalej počet osôb, pre ktoré sa bude žiadať udelenie víza, a kontaktné údaje,
 • do časti „Priložiť súbor“ odporúčame priložiť sken dekrétu o udelené štipendia (nezabudnite, že originál dekrétu budete musieť predložiť pri osobnej návšteve),
 • do časti „Mobil“ uveďte svoje mobilné číslo v medzinárodnom formáte,
 • na záver treba zaškrtnúť políčko na znak súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Po vyplnení formulára na zaslanie správy pre príslušné oddelenie cudzineckej polície treba stlačiť „Odoslať“. Formulár sa znova načíta s Vami vyplneným textom, na jeho konci pribudne nové políčko „Overovací kód“ – do tohto políčka prepíšte overovací kód s SMS správy, ktorú ste dostali na svoj mobil, a následne opäť stlačte „Odoslať“.

 

Do mailovej schránky bude žiadateľovi doručené potvrdenie o odoslaní správy. Následne mu bude doručený potvrdzujúci mail s určeným termínom návštevy na oddelení cudzineckej polície PZ. Keď očakávate niektorý z týchto e-mailov, kontrolujte si pre istotu okrem priečinka s doručenou poštou aj priečinok s nevyžiadanou poštou.

 

POZOR! Žiadateľ o udelenie víz bude vybavený iba v prípade, ak má určený termín návštevy na oddelení cudzineckej polície PZ. Žiadosti o udelenie víz budú na oddeleniach cudzineckej polície PZ vybavované v utorok a vo štvrtok.

 

schengenské víza (víza C) podľa odporúčaní vyššie možno žiadať:

 1. v zahraničí osobne na konzuláte v rámci zastupiteľských úradov SR – zoznam zastupiteľských úradov SR je zverejnený na webstránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v časti v časti „Kde si môžete podať žiadosť o vízum?“ (https://www.mzv.sk/web/en/consular_info)
 2. osobne na konzuláte inej krajiny, s ktorou má SR uzavretú dohodu o zastupovaní pri vydávaní Schengenských víz („Visa representation agreements“) – zoznam krajín na https://www.foreign.gov.sk/web/en/consular-info/visa-information-for-foreigners/visa-representation-agreements

 

Kedy možno žiadať o víza?

Žiadosť o víza (víza typu C alebo D), ak sa predkladá na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky, treba predložiť s dostatočným časovým predstihom, avšak najskôr 6 mesiacov pred plánovaným začiatkom pobytu na Slovensku. Rozhodovanie o žiadosti o víza môže trvať až 30 dní.

V prípade, že žiadate o víza typu C (Schengenské víza) na konzuláte inej krajiny, s ktorou má SR uzavretú dohodu o zastupovaní pri vydávaní Schengenských víz, sa o lehotách a trvaní procesu informujte priamo na konzuláte danej krajiny.

 

Aké dokumenty budete potrebovať?

Podrobnosti o formulári žiadosti, požadovaných dokumentoch v súvislosti so žiadosťou o národné víza (víza D) a schengenské víza (víza C), ako aj poplatkoch nájdete na https://www.foreign.gov.sk/web/en/consular-info/visa

V prípade žiadosti o udelenie národného víza (víza D) na základe uznesenia vlády SR č. 731 zo dňa 8. 12. 2021 k Stratégii internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030 budete ako štipendista predkladať nasledujúce dokumenty:

 1. vyplnená a podpísaná žiadosť o národné víza (formulár na stiahnutie na https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/cestovne_doklady_a_viza-vizove_formulare)
 2. platný cestovný pas
  • cestovný doklad (pas) musí vo všeobecnosti spĺňať tieto kritériá:
   • musí byť platný minimálne tri mesiace po plánovanom dátume odchodu z územia členských štátov alebo v prípade viacerých vstupov po poslednom plánovanom dátume odchodu z územia členských štátov;
   • mať aspoň dve prázdne strany;
   • musí byť vydaný v priebehu predchádzajúcich 10 rokov.
 3. farebná fotografia s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúca aktuálnu podobu žiadateľa podľa štandardov ICAO (podrobnosti na https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2016-12/icao_photograph_guidelines_en.pdf)
 4. potvrdenie o adekvátnom a platnom zdravotnom poistení najmenej po dobu platnosti národného víza
  • Poistenie musí pokrývať všetky výdavky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s repatriáciou zo zdravotných dôvodov, urgentným lekárskym ošetrením, urgentným nemocničným ošetrením alebo smrťou počas pobytu na území členských štátov. Žiadatelia o jednotné vízum na viac vstupov musia preukázať, že majú primerané a platné cestovné zdravotné poistenie pokrývajúce obdobie ich prvej plánovanej návštevy.
  • Potvrdenie o adekvátnom a platnom zdravotnom poistení na celú dobu platnosti národného víza nemusia predkladať tí, ktorí sú povinne verejne zdravotne poistení v Slovenskej republike, avšak v takom prípade je potrebné predložiť potvrdenie o poistení aspoň na prvých 30 dní pobytu (teda na obdobie do vybavenia povinného verejného zdravotného poistenia – podrobnosti o tom, koho sa povinné verejné zdravotné poistenie týka, sú na https://www.euraxess.sk/en/main/info/living/health-insurance/mandatory-public-health-insurance (spomedzi štipendistov vyššie uvedených štipendijných programov sú verejne zdravotne poistení študenti vysokej školy, vrátane doktorandov, keďže prichádzajú na územie SR na základe medzinárodnej zmluvy na štúdium vo forme akademickej mobility a v zmysle § 58a zákona 131/2002 Z. z. majú rovnaké práva a povinnosti ako riadni študenti slovenskej vysokej školy).
 5. potvrdenie o štúdiu alebo akceptačný list príslušnej vzdelávacej inštitúcie
  • v prípade štipendistov sa predkladá dekrét o udelení štipendia vydaný SAIA, n. o., ktorý potvrdzuje prijímajúcu inštitúciu, účel pobyt a dostatočné finančné zabezpečenie počas pobytu (pozor: SAIA, n. o., nie je prijímajúcou inštitúciou, len administrátorom štipendijného programu, preto do žiadosti o víza uvádzajte skutočnú prijímajúcu inštitúciu, na ktorej sa bude Váš pobyt realizovať).

 

V prípade potreby si príslušný úrad (konzulát alebo cudzinecká polícia) môžu vyžiadať aj ďalšie dokumenty vo vzťahu k žiadosti o víza, preto odporúčame vopred konzultovať žiadosť s príslušným úradom, kde budete podávať svoju žiadosť.

 

V prípade žiadosti o tzv. Schengenské víza (víza C) predkladanej na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky je potrebné obrátiť sa priamo na tamojší konzulát a zistiť si požadované a akceptované dokumenty (minimálne však budete potrebovať dokumenty v rozsahu ako pri národných vízach, ktoré sú opísané vyššie).

 

V prípade žiadosti o tzv. Schengenské víza (víza C) predkladanej na konzuláte inej krajiny, s ktorou má SR uzavretú dohodu o zastupovaní pri vydávaní Schengenských víz („Visa representation agreements“ - https://www.foreign.gov.sk/web/en/consular-info/visa-information-for-foreigners/visa-representation-agreements) je potrebné obrátiť sa priamo na daný konzulát a zistiť si požadované a akceptované dokumenty. Vydávanie víz sa v takomto prípade realizuje v súlade s postupmi krajiny, ktorá žiadosť o víza prijala, a Slovenská republika nemá dosah na jej rozhodnutie.

 

Aký je poplatok za víza?

Poplatok za vydanie národných víz (víza D) v súvislosti so štipendijným pobytov v rámci vyššie uvedených štipendijných programov je 35 EUR.

Poplatok za vydanie tzv. Schengenských víz (víza C) na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí je spravidla 80 EUR.

Ďalšie informácie o poplatkoch v súvislosti s vízami vydávanými orgánmi SR môžete nájsť na webstránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v časti v časti „What visa fee will I pay for the visa application?“ (https://www.mzv.sk/web/en/consular_info).

Informácie o poplatkoch za vízové konanie pri podávaní žiadosti na konzuláte inej krajiny, s ktorou má SR uzavretú dohodu o zastupovaní pri vydávaní Schengenských víz („Visa representation agreements“ - https://www.foreign.gov.sk/web/en/consular-info/visa-information-for-foreigners/visa-representation-agreements) je potrebné obrátiť sa priamo na konzulát danej krajiny.