Štipendiá pre zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program SR (NŠP) je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) zo štátneho rozpočtu SR.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

 

1. Oprávnení uchádzači

O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:

A) študenti, ktorí:

 • sú vysokoškolskými študentmi v zahraničí,
 • sú študentmi 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo sú študentmi, ktorí v čase podávania žiadosti už absolvovali minimálne 2,5 roka svojho vysokoškolského štúdia v tom istom študijnom odbore/programe,
 • budú absolvovať študijný pobyt na Slovensku v rámci svojho zahraničného vysokoškolského štúdia, a ktorých niektorá verejná, súkromná alebo štátna vysoká škola v SR akceptuje na účely prijatia na akademickú mobilitu1 na štúdium v SR.

Splnené musia byť všetky 3 uvedené podmienky. Táto kategória sa nevzťahuje na doktorandské štúdium (alebo jeho ekvivalent).

 • Trvanie štipendijného pobytu (v prípade tejto kategórie): 1 – 2 ucelené semestre (t. j. 4 – 5 alebo 9 – 10 mesiacov), resp. 1 – 3 ucelené trimestre, ak sa akademický rok delí na trimestre (t. j. 3 – 4 alebo 6 – 7 alebo 9 – 10 mesiacov).

B) doktorandi, ktorých vysokoškolské štúdium alebo vedecká príprava sa uskutočňuje v zahraničí, a ktorých niektorá verejná, súkromná alebo štátna vysoká škola alebo výskumná inštitúcia oprávnená realizovať doktorandský študijný program2 (napr. SAV) v SR akceptuje na účely prijatia na akademickú mobilitu1 na štúdium/výskum/umelecký pobyt v SR.

 • Trvanie štipendijného pobytu (v prípade tejto kategórie): 1 – 10 mesiacov.

C) zahraniční vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci, ktorých pozve inštitúcia so sídlom na Slovensku s platným osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktorá nie je obchodnou spoločnosťou3, na prednáškový/výskumný/umelecký pobyt v SR.

 • Trvanie štipendijného pobytu (v prípade tejto kategórie): 1 – 10 mesiacov.

[1]  § 58a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

[2]  Externá vzdelávacia inštitúcia v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

[3]  Právnická osoba podľa § 7 písm. a) – c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo ods. 12 tohto zákona. Ide teda najmä o verejné, súkromné alebo štátne vysoké školy, výskumné inštitúcie oprávnené realizovať doktorandský študijný program (tzv. externé vzdelávacie inštitúcie), Slovenskú akadémiu vied a jej ústavy, resp. môže ísť o rezortné výskumné ústavy alebo mimovládne organizácie uskutočňujúce výskum a vývoj.

 

O štipendiá na pobyty na Slovensku sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta, okrem občanov Slovenskej republiky.

 

Štipendijný program nepodporuje:

 • zahraničných študentov a doktorandov prijatých na celé vysokoškolské štúdium (či už 1. alebo 2. stupňa) alebo na celé doktorandské štúdium na Slovensku, resp. tých, ktorí celé štúdium na Slovensku už realizujú a chceli by si jeho časť financovať zo zdrojov NŠP;
 • vysokoškolských učiteľov/výskumných, resp. umeleckých pracovníkov, ktorí nezískali titul PhD. (alebo ekvivalent), a zároveň do termínu uzávierky, ku ktorej sa žiadosť predkladá, majú za sebou viac ako 4 roky praxe vysokoškolského učiteľa alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka (čas strávený na doktorandskom štúdiu sa pritom zaratúva do praxe); administrátor štipendijného programu však po konzultácii s výberovou komisiou v individuálnych prípadoch hodných zreteľa (najmä pri zohľadnení situácií, ktoré nastali z titulu vyššej moci4) môže akceptovať ako oprávnených uchádzačov aj takých uchádzačov, ktorí nezískali titul PhD. (alebo ekvivalent) a majú za sebou viac ako 4 roky praxe, nie však viac ako 7 rokov praxe, pričom takto akceptovaným uchádzačom môže byť udelené štipendium výlučne vo výške zodpovedajúcej štipendistom, ktorí nezískali titul PhD. (alebo ekvivalent) a majú za sebou menej ako 4 roky praxe;
 • zahraničných záujemcov, ktorí v období 36 mesiacov pred dňom uzávierky na predkladanie žiadostí strávili na území Slovenskej republiky obdobie 15 alebo viac mesiacov (a to aj v súčte);
 • zahraničných uchádzačov prijatých na pobyt na Slovensku v rámci iných štipendijných programov financovaných z verejných zdrojov (napr. Medzinárodný vyšehradský fond, Erasmus+, CEEPUS, bilaterálne dohody a pod.)

[4] Napr. narušenie priebehu predchádzajúceho pobytu z dôvodu pandémie, teroristického útoku a pod.; zohľadňovať sa môže aj prerušenie kariéry z dôvodu čerpania materskej/rodičovskej dovolenky uchádzača.

Pri opakovanom udelení štipendia platí nasledujúce pravidlo: Ak žiadateľ poberal ku dňu uzávierky štipendium NŠP počas 5 alebo viac štipendijných mesiacov (samostatne a/alebo v súčte), ďalšie štipendium mu môže byť udelené najskôr po uplynutí 3 rokov od ukončenia posledného pobytu podporeného štipendiom z NŠP; táto podmienka sa výnimočne nevzťahuje na uzávierky, ktoré sa uskutočnia od marca 2020, a to z dôvodu šírenia choroby Covid-19 vo svete, pričom o ukončení uplatňovania tejto výnimky môže rozhodnúť administrátor štipendijného programu s prihliadnutím na aktuálne rozhodnutie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), avšak nie neskôr ako v deň otvorenia možnosti na podávanie žiadostí ku konkrétnej uzávierke.

 

2. Použitie štipendia a realizácia pobytu

Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov, resp. nákladov spojených s pobytom (stravné, ubytovanie a pod.) počas študijného, výskumného/umeleckého alebo prednáškového pobytu zahraničných uchádzačov na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O pomoc pri zabezpečení ubytovania a vybavovaní formalít, nevyhnutných pre vstup na územie Slovenska môže štipendista požiadať prijímajúcu inštitúciu, alebo si všetky potrebné náležitosti vybavuje sám.

 

3. Výška mesačného štipendia

a) vysokoškolský študent

400 €

b) doktorand

734 €

c) vysokoškolský učiteľ/výskumný, resp. umelecký pracovník:

 

 • bez titulu PhD. (alebo ekvivalentom) a zároveň s menej ako 4 rokmi praxe vysokoškolského učiteľa alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka

734 €

 • s titulom PhD. (alebo ekvivalentom) a zároveň s menej ako 10 rokmi praxe vysokoškolského učiteľa alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka

980 €

 • s titulom PhD. (alebo ekvivalentom) a zároveň s viac ako 10 rokmi praxe vysokoškolského učiteľa alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka

1 050 €

Poznámky:

 • Pre stanovenie výšky štipendia s ohľadom na potrebu praxe sa zohľadňuje prax do termínu uzávierky, ku ktorej sa žiadosť predkladá.
 • Čas strávený na doktorandskom štúdiu sa ráta do praxe, najviac však v dĺžke 6 rokov.

 

Schválení štipendisti, ktorých štipendijný pobyt trvá dlhšie ako 90 dní a pochádzajú z krajín mimo Európskej únie, EHP a Švajčiarska, sú povinní do 30 dní od udelenia povolenia na prechodný pobyt predložiť cudzineckej polícii potvrdenie o tom, že netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Náklady na lekárske vyšetrenie a vystavenie tohto potvrdenia im budú v rámci štipendia preplatené na základe predloženia originálu potvrdenia o zaplatení vydaného príslušným zdravotníckym zariadením, a to maximálne do výšky 250 € na štipendistu. Zoznam oprávnených zdravotníckych zariadení štipendistom poskytnú príslušné oddelenia cudzineckej polície. Štipendista je povinný predložiť doklad o zaplatení SAIA, n. o., najneskôr do predloženia záverečnej správy, inak nárok na preplatenie týchto výdavkov zanikne.

Študentom a doktorandom [oprávnení uchádzači podľa písm. A) a B)] môže byť v rámci štipendia schválený aj príspevok na cestovné (cestovný grant, ktorý je samostatnou zložkou štipendia), ak o to v rámci podanej žiadosti o štipendium požiadali. Príspevok na cestovné sa udeľuje ako paušálna náhrada a bude vyplatená štipendistovi spolu s poslednou splátkou štipendia na konci pobytu. Príspevok na cestovné sa udelí v závislosti od vzdialenosti (vzdušnou čiarou) medzi miestom pobytu uchádzača v zahraničí a miestom plánovaného pobytu na Slovensku5, a to v nasledujúcej výške:

 • vzdialenosť do 350 km – 0 €,
 • vzdialenosť viac ako 350 km, maximálne 2 000 km – 250 €,
 • vzdialenosť viac ako 2 000 km, maximálne 7 000 km – 500 €,
 • vzdialenosť viac ako 7 000 km – 1 000 €.

[5] Pre vypočítanie vzdialenosti sa použije „DistanceCalculator“, ktorý v rámci programu Erasmus+  poskytla Európska komisia: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm. SAIA, n. o., môže použiť aj iné formy zistenia vzdialenosti pre potreby určenia výšky príspevku na cestovné.

 

4. Uzávierka na predkladanie žiadostí

 • 31. októbra o 16.00 hod. – na pobyty počas letného semestra prebiehajúceho akademického roka
 • 30. apríla o 16.00 hod. – na pobyty počas nasledujúceho akademického roka

 

Poznámka: zahraničným uchádzačom, ktorí potrebujú pre vstup na územie Slovenska víza, sa odporúča, aby pri určovaní termínu nástupu na štipendijný pobyt zohľadnili časové obdobie potrebné na udelenie víz (informácie o podmienkach udeľovania víz poskytujú zastupiteľské úrady SR v zahraničí). Zároveň pri pobytoch štipendistov z krajín mimo EÚ, EHP a Švajčiarska dlhších ako 90 dní sa odporúča pri stanovení termínu nástupu zohľadniť lehoty potrebné na splnenie podmienok na udelenie prechodného pobytu.

 

5. Podávanie žiadostí

Žiadosti o štipendiá sa podávajú on-line na www.scholarships.sk. Elektronický systém na podávanie žiadostí sa otvára najneskôr 6 týždňov pred termínom uzávierky žiadostí. Žiadosť je možné vypĺňať až po otvorení elektronického systému.

Upozornenie: Uchádzačom sa odporúča, aby si podávanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu. Množstvo operácií v posledných minútach pred uzávierkou môže vplývať na reakčný čas on-line systému, čo treba mať na zreteli, aby nedošlo k zmeškaniu termínu na odoslanie žiadosti. Administrátor programu neberie v takomto prípade zodpovednosť za nepodanie žiadosti o štipendium zo strany uchádzača.

Uchádzači môžu predkladať žiadosť a jej prílohy v slovenskom alebo v anglickom jazyku (v prípade akýchkoľvek dokumentov v inom jazyku6 musia byť v žiadosti predložené pôvodné dokumenty spolu s ich oficiálnym prekladom do slovenčiny alebo angličtiny – preklad môže potvrdiť aj tá inštitúcia, ktorá príslušný doklad vydala; ak z dôvodu mimoriadnej okolnosti zapríčinenej vyššou mocou nie je možné zabezpečiť úradný preklad, môže administrátor štipendijného programu akceptovať aj pracovné preklady vytvorené samotným uchádzačom, avšak v prípade udelenia štipendia takémuto uchádzačovi je tento uchádzač povinný pred vystavením a zaslaním oficiálneho dekrétu o udelení štipendia predložiť oficiálny preklad obsahovo zodpovedajúci pracovnému prekladu, a to v termíne určenom administrátorom programu).

V prípade dokumentov, ktoré sú prílohou žiadosti a ktoré zároveň vystavuje iná osoba ako osoba uchádzača (napr. odporúčania, potvrdenia o štúdiu, diplom/dodatok k diplomu/vysvedčenie o štátnej skúške, akceptačný/pozývací list) je potrebné do on-line systému nahrať skeny týchto dokumentov. Uchádzač je povinný mať a archivovať všetky originály dokumentov, ktoré predložil v rámci svojej žiadosti len elektronicky, a v prípade vyzvania predložiť tieto originály (alebo ich úradne overené kópie) administrátorovi programu. V prípade, že v dôsledku mimoriadnych okolností spôsobených vyššou mocou (bez zavinenia uchádzača a osoby/inštitúcie vystavujúcej požadovaný dokument) nie je možné získať originály dokumentov od osôb, ktoré ich vystavujú, je možné do online systému nahrať aj skeny dokumentov, ktorých originály uchováva autor – v takomto prípade, ak nie je uvedené inak, je však uchádzač povinný zabezpečiť si a archivovať originál pred vycestovaním na pobyt, aby ho v prípade potreby mohol poskytnúť administrátorovi programu.

Mimoriadne, teda v prípade mimoriadnych okolností spôsobených vyššou mocou (bez zavinenia uchádzača a osoby/inštitúcie vystavujúcej požadovaný dokument), tiež môžu byť akceptované aj doklady, resp. dokumenty, ktoré nebudú obsahovať podpis osoby, ktorá ich vystavila (resp. oficiálne potvrdenie zo strany inštitúcie), ak je dokument obsahovo relevantný z pohľadu týchto podmienok a z dokumentu je zrejmé, že ide o prejav relevantnej právnickej alebo fyzickej osoby (napr. e-mail od danej osoby s požadovaným obsahom alebo informatívny výpis z elektronického systému vysokej školy bez náležitého podpisu a pod.). V prípade schválenia štipendia uchádzačovi je uchádzač pred vystavením dekrétu o udelení štipendia povinný predložiť administrátorovi programu dokumenty, ktoré budú podpísané zodpovednou osobou a svojím obsahom budú zodpovedať dokumentom predloženým v rámci žiadosti, a to najneskôr v termíne stanovenom administrátorom programu.

Ak sa uchádzač uchádza o štipendium opätovne z dôvodu, že jeho predchádzajúci pobyt podporený štipendiom bol zásadne ovplyvnený mimoriadnou okolnosťou spôsobenou vyššou mocou (napr. z dôvodu zásahu pobytu vyššou mocou musel pobyt predčasne skrátiť, alebo nemohol napriek absolvovaniu pobytu plnohodnotne realizovať plánovaný program napr. kvôli uzavretiu inštitúcií v rámci preventívnych opatrení, alebo nemohol pobyt absolvovať vôbec a zrušil z uvedeného dôvodu poberanie pôvodne udeleného štipendia), a chce na uvedený schválený pobyt nadviazať alebo ho opätovne zrealizovať, musí uvedené skutočnosti a mimoriadne okolnosti explicitne uviesť v rámci svojej žiadosti.

[6]  V zmysle platnej legislatívy nie je potrebné robiť preklady dokumentov vydaných v českom jazyku.

 

Mimoriadne okolnosti, ak sa majú zohľadniť v rámci výberu, je uchádzač povinný detailne opísať a vysvetliť v žiadosti o štipendium (napr. samostatnej prílohe a pod.) a administrátor bude ich možný vplyv posudzovať pri formálnej kontrole žiadosti pre potreby výberu.

Žiadosť musí byť podaná v on-line systéme do termínu uzávierky – to znamená, že uchádzač musí on-line žiadosť vyplniť, vložiť prílohy v predpísanom formáte a odoslať žiadosť stlačením tlačidla „Odoslať" (žiadosť je možné odoslať len v prípade, že sú vyplnené všetky polia a nahrané všetky povinné prílohy).

 

Upozornenie: uchádzač by mal od slovenskej inštitúcie dostať sken  akceptačného/pozývacieho listu, keďže ho má nahrať do on-line systému. Bez akceptácie/pozvania uchádzač nemôže podať žiadosť elektronicky, a teda nemôže byť jeho žiadosť ďalej posudzovaná. Originál akceptačného/pozývacieho listu bude potrebné predložiť v prípade udelenia štipendia.

 

Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line žiadosti o štipendium na študijný pobyt pripájajú zahraniční študenti (kategória uchádzačov podľa písmena A):

 • štruktúrovaný životopis,
 • motivácia,
 • podrobný študijný program (je potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt, dĺžku pobytu, zoznam predmetov, ktoré chcete absolvovať počas pobytu a počet kreditov, ktorý za jednotlivé predmety získate),
 • dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov (dokument musí obsahovať podpis, funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; ak nie je možné vystaviť odporúčanie na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí dokument obsahovať jednoznačnú identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca odporúčanie pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla, odkaz na webovú stánku]); odporúčania nesmú byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace,
 • potvrdenie vysielajúcej vysokej školy o tom, že študent je v čase uchádzania sa riadnym študentom vysokej školy – súčasťou potvrdenia musí byť aj informácia o predpokladanom termíne ukončenia štúdia,
  • V prípade, že uchádzač z dôvodu mimoriadnych okolností spôsobených vyššou mocou nemôže získať potvrdenie o návšteve vysokej školy, uchádzač môže predložiť namiesto neho čestné vyhlásenie o návšteve vysokej školy, kde uvedie dôvody, prečo sa mu nepodarilo získať doklad, a zároveň uvedie, v akom ročníku a na ktorom stupni štúdia (t. j. bakalárske alebo magisterské/obdobné) študuje a uvedie tiež dátum predpokladaného ukončenia tohto štúdia. V prípade udelenia štipendia takémuto uchádzačovi je pred vystavením dekrétu o udelení štipendia tento uchádzač povinný predložiť oficiálne potvrdenie o návšteve vysokej školy zodpovedajúce deklarovaným údajom o štúdiu, a to v termíne určenom administrátorom programu.
 • kópia bakalárskeho diplomu a dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (ak existujú),
 • akceptačný/pozývací list slovenskej vysokej školy, s termínom realizácie pobytu, v ktorom sa vysoká škola zaväzuje prijať uchádzača na študijný pobyt. Akceptačný list je oficiálny dokument spravidla na hlavičkovom papieri vysokej školy a s podpisom osoby, ktorá list vystavila, s jej funkciou a kontaktnými údajmi na danú osobu; ak nie je možné vystaviť dokument na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca dokument pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla, odkaz na webovú stánku]). Akceptačný list sa má jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší ako 3 mesiace.

 

Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line žiadosti o štipendium na študijný/výskumný/umelecký pobyt pripájajú zahraniční doktorandi (kategória uchádzačov podľa písmena B):

 • štruktúrovaný životopis,
 • motivácia,
 • podrobný študijný/výskumný/umelecký program (je potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt, dĺžku a podrobný časový plán pobytu),
 • odporúčanie od školiteľa (dokument musí obsahovať podpis, funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; ak nie je možné vystaviť odporúčanie na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí dokument obsahovať jednoznačnú identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca odporúčanie pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla, odkaz na webovú stánku]); odporúčanie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace,
 • potvrdenie o realizácii doktorandského štúdia ku dňu uzávierky – súčasťou potvrdenia musí byť aj informácia o predpokladanom termíne ukončenia doktorandského štúdia,
  • V prípade, že uchádzač z dôvodu mimoriadnych okolností spôsobených vyššou mocou nemôže získať potvrdenie o doktorandskom štúdiu, môže predložiť namiesto neho čestné vyhlásenie o doktorandskom štúdiu, kde uvedie dôvody, prečo sa mu nepodarilo získať doklad, a zároveň uvedie aktuálny ročník doktorandského štúdia a dátum predpokladaného ukončenia tohto štúdia. V prípade udelenia štipendia takémuto uchádzačovi je pred vystavením dekrétu o udelení štipendia tento uchádzač povinný predložiť oficiálne potvrdenie o doktorandskom štúdiu zodpovedajúce deklarovaným údajom, a to v termíne určenom administrátorom programu.
 • kópia magisterského diplomu a dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (ak existujú),
 • zoznam publikačnej/umeleckej činnosti v predpísanej štruktúre,
 • akceptačný/pozývací list slovenskej vysokej školy alebo výskumnej organizácie s termínom realizácie pobytu, v ktorom sa vysoká škola zaväzuje prijať uchádzača na študijný alebo výskumný/umelecký pobyt (akceptačný list je oficiálny dokument spravidla na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumnej inštitúcie a s podpisom, funkciou a kontaktnými údajmi osoby, ktorá list vystavila, , s jej funkciou a kontaktnými údajmi na danú osobu; ak nie je možné vystaviť dokument na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca dokument pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla, odkaz na webovú stánku]). Akceptačný/pozývací list sa má jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší ako 3 mesiace. V prípade doktorandov nemá byť akceptačný/pozývací list len formálnou akceptáciou uchádzača na štipendijný pobyt, ale má odrážať mieru záujmu, ktorý prejavila prijímajúca inštitúcia o študijný, výskumný/umelecký pobyt uchádzača o štipendium v rámci NŠP. 

 

Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line žiadosti o štipendium na výskumný/prednáškový/umelecký pobyt pripájajú zahraniční vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci (kategória uchádzačov podľa písmena C):

 • štruktúrovaný životopis,
 • podrobný prednáškový a/alebo výskumný/umelecký program (je potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt, dĺžku a podrobný časový plán pobytu),
 • kópia diplomu s najvyšším dosiahnutým vzdelaním,
 • zoznam publikačnej/umeleckej činnosti v predpísanej štruktúre,
 • pozývací list slovenskej vysokej školy alebo výskumnej organizácie s termínom realizácie pobytu, v ktorom sa vysoká škola zaväzuje prijať uchádzača na prednáškový/výskumný/umelecký pobyt (pozývací list je oficiálny dokument na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumnej inštitúcie a s podpisom osoby, ktorá list vystavila, s jej funkciou a kontaktnými údajmi na danú osobu; ak nie je možné vystaviť dokument na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca dokument pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla, odkaz na webovú stánku]). Pozývací list sa má jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší ako 3 mesiace. Pozývací list nemá byť len formálnou akceptáciou uchádzača na štipendijný pobyt, ale má odrážať mieru záujmu, ktorý prejavila prijímajúca inštitúcia o prednáškový/výskumný/umelecký pobyt uchádzača o štipendium v rámci NŠP.

 

6. Výber uchádzačov zo zahraničia

Štipendium a/alebo príspevok na cestovné (cestovný grant) nie sú právne nárokovateľné. Na udelenie finančnej podpory zo zdrojov NŠP vplýva splnenie formálnych požiadaviek uchádzačom podľa aktuálnej výzvy, kvalita uchádzača, obsah plánovaného pobytu a jeho potreba, ako aj finančné možnosti NŠP k danému termínu uzávierky.

Za finálnu kompletnosť žiadosti a za správnosť informácií uvedených v nej a v jej prílohách je zodpovedný uchádzač; administrátor programu vzhľadom na dostatočný čas na prípravu žiadosti medzi otvorením elektronického systému na podávanie žiadostí a termínom uzávierky, ako aj s ohľadom na vyhlásenie uchádzača pri podávaní žiadosti, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú úplné, aktuálne a pravdivé a že žiadosť je kompletná, vrátane všetkých požadovaných príloh a dokumentov, nie je povinný poskytnúť uchádzačovi možnosť opravy žiadosti (žiadosť sa teda posudzuje tak, ako bola podaná uchádzačom).

Za administráciu výberového procesu je zodpovedná SAIA, n. o., ako administrátor štipendijného programu. Administrátor programu koná v rámci konkrétneho výberu tak, aby bol zachovaný rovnaký prístup k uchádzačom počas daného výberu.

Administrátor posúdi, či žiadosti spĺňajú formálne požiadavky programu ku dňu termínu uzávierky, ku ktorému boli podané. Administrátor môže zamietnuť pre formálne nedostatky také žiadosti:

 • u ktorých existuje rozpor s podmienkami programu (najmä v oblastiach oprávnenosti uchádzačov, resp. štipendistov, alebo neexistencie zodpovedajúcej kategórie podpory uchádzača), alebo
 • u ktorých nie sú splnené formálne náležitosti žiadosti, resp. požadovaných príloh, alebo
 • u ktorých sú skutočnosti uvedené v žiadosti a jej prílohách vo vzájomnom rozpore, alebo
 • u ktorých sa v priebehu kontroly zo strany administrátora zistí, že vyhlásenia uchádzača, ktorými potvrdzuje, že informácie sú úplné, pravdivé a správne, nie sú pravdivé.

 

Pri svojom rozhodovaní môže administrátor brať do úvahy, či ide o takú skutočnosť, ktorá môže mať zásadný vplyv na vecné posúdenie žiadosti. Administrátor môže svoje zistenia konzultovať s výberovou komisiou. Administrátor taktiež pri svojom rozhodovaní berie do úvahy aj odporúčania a požiadavky výberovej komisie z predchádzajúcich výberov.

Žiadosti, ktoré administrátor nezamietol pre formálne nedostatky, postupujú na ďalší výber výberovou komisiou.

Výberová komisia, ktorú menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, vyberá štipendistov na základe predložených podkladových materiálov. Zameria sa najmä na:

 • zdôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať časť štúdia alebo výskumný/umelecký alebo prednáškový pobyt na vybranej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku na Slovensku;
 • odborný program študijného/výskumného/umeleckého/prednáškového pobytu a využitie výsledkov pobytu pre ďalšie štúdium alebo vedeckú dráhu, resp. pre kariérny rast uchádzača;
 • odborné a osobnostné predpoklady, ako aj zhodnotenie zámeru pobytu uchádzača uvedené v odporúčaniach;
 • študijné, resp. vedecké výsledky;
 • prínos pre prijímajúcu organizáciu;
 • celkovú kvalitu predloženej žiadosti.

 

Výberová komisia môže s osobitným zreteľom posudzovať žiadosti, ktoré boli predložené uchádzačmi, ktorí už získali štipendium, ale z dôvodu zásahu vyššej moci (napr. pandémie Covid-19) nenastúpili na už schválený pobyt, alebo si tento pobyt museli z dôvodu vyššej moci skrátiť, alebo pod vplyvom situácie spôsobenej vyššou mocou ho nemohli plnohodnotne využiť na realizáciu plánovaného zámeru. V takýchto prípadoch, v porovnaní s ostatnými uchádzačmi, môže výberová komisia postupovať pri výbere rámcovo osobitne, ak to v rámci danej výzvy uzná za potrebné. Každá takáto žiadosť však bude posudzovaná individuálne v súlade s platnými podmienkami programu a musí byť kvalitatívne relevantná; nie je možné schvaľovať takéto žiadosti automaticky len z dôvodu predchádzajúceho schválenia štipendia a jeho postihu zásahom vyššej moci. 

Administrátor rešpektuje výber štipendistov vykonaný výberovou komisiou a udelí štipendium v súlade s uvedeným výberom. Informáciu o udelení/neudelení finančnej podpory zo zdrojov NŠP oznámi SAIA, n. o., uchádzačom spravidla do 8 týždňov po uzávierke na predkladanie žiadostí.

Uchádzači, ktorým bolo udelené štipendium, musia predložiť originál akceptačného/pozývacieho listu. Uchádzači podľa písm. A a B (študenti a doktorandi) sú taktiež povinní v prípade schválenia štipendia doložiť originál potvrdenia o návšteve školy, resp. o doktorandskom štúdiu, ktorý potvrdí, že sú aj počas pobytu na Slovensku študentmi, resp. doktorandmi na svojej domácej inštitúcii (v prípade, že je doklad vystavený v inom než slovenskom alebo anglickom jazyku, jazyku, treba predložiť aj oficiálny preklad do niektorého z týchto jazykov). Následne SAIA, n. o., môže vystaviť Dekrét o udelení štipendia potvrdzujúci schválenie štipendia v rámci NŠP a zašle ho poštou spolu s ďalšími informáciami a požiadavkami pre vyplácanie štipendia štipendistovi. Až doručením písomnej akceptácie podmienok udeleného štipendia zo strany uchádzača, ktorému bolo udelené štipendium, do SAIA, n. o., sa uzatvára zmluvný vzťah medzi SAIA, n. o., a štipendistom.

Ak je udelenie štipendia podmienené doplnením ďalších dokumentov v súlade s podmienkami programu, Dekrét o udelení štipendia a ďalšie súvisiace dokumenty je možné zaslať až po splnení stanovených podmienok (o akceptácii splnenia podmienok rozhoduje administrátor programu).

Každý uchádzač, ktorý má dôvodné podozrenie na pochybenie zo strany administrátora alebo výberovej komisie v procese spracovania a posudzovania žiadostí podaných v rámci konkrétnej uzávierky, má právo podať podnet na prešetrenie najneskôr do 1 mesiaca od zverejnenia výsledkov výberu žiadostí predložených k danej uzávierke. Podnet predkladá uchádzač písomne a adresuje ho SAIA, n. o., ako organizácii administrujúcej program. Podnet musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača, číslo žiadosti, ktorej sa podnet týka, zdôvodnenie pre podanie podnetu (vrátane skutočností, na základe ktorých došlo podľa uchádzača k pochybeniu). SAIA, n. o., podnet posúdi a spravidla do 1 mesiaca od podania podnetu oboznámi uchádzača s výsledkom prešetrenia predmetného podnetu.

 

Bližšie informácie:
Mgr. Ondrej ARADSKÝadministrátor programu
e-mail: nsp-foreign@saia.sk
tel.: 02/5930 4733 (priama linka)
 
SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, Slovensko
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711 , fax 02/5930 4701
www.stipendia.skwww.scholarships.skwww.saia.sk