Podmienky programu schválené MŠVVaŠ SR dňa 24. 8. 2016 platné pre výbery za obdobie 2017-2019 (vrátane):