Štipendiá a cestovné granty pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov slovenských vysokých škôl, pracovísk Slovenskej akadémie vied a iných externých vzdelávacích inštitúcií

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program SR (NŠP) je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov a postdoktorandov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí študujú alebo pracujú na slovenských vysokých školách a výskumných organizaciách, na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, sa môžu súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant na pokrytie cestovného (resp. jeho časti)v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

 

1. Štipendiá

Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov počas študijného, resp. výskumného pobytu na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

Oprávnení uchádzači:

O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:

a) študenti verejných, súkromných alebo štátnych vysokých škôl v SR, s trvalým pobytom v SR, ktorí v čase poberania štipendia budú na Slovensku študentmi študijných programov 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo v 4. a ďalších rokoch štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, a to s cieľom realizovať:

 • študijný pobyt na zahraničnej vysokej škole v trvaní minimálne 1 semestra (resp. 1 trimestra, ak má zahraničná vysoká škola organizovaný akademický rok na trimestre), maximálne však v trvaní jedného akademického roka,
 • výskumný/umelecký pobyt na zahraničnej vysokej škole, úzko súvisiaci s prípravou diplomovej práce, a to v trvaní minimálne 3 a maximálne 6 mesiacov,

b) doktorandi – študenti študijných programov 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorí majú trvalý pobyt v SR, a to s cieľom realizovať:

 • študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt na zahraničnej vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii v trvaní 1 – 10 mesiacov súvisiaci s ich doktorandským štúdiom a jeho zameraním,

c) postdoktorandi, teda vysokoškolskí učitelia1 a výskumní pracovníci pôsobiaci na inštitúcii so sídlom na Slovensku s platným osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktorá nie je obchodnou spoločnosťou2, ktorým bol udelený titul PhD. (alebo jeho ekvivalent), pričom k termínu uzávierky na predkladanie žiadostí od udelenia tohto titulu neuplynulo viac ako 10 rokov, a to s cieľom realizovať:

 • výskumný pobyt na zahraničnej vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii v trvaní 3 – 6 mesiacov súvisiaci so získaním nových zručností a výsledkov potrebných pre kariérny rast, pričom nevyhnutnou podmienkou pre udelenie štipendia je aj návrat na domácu inštitúciu.

[1] Vysokoškolskí učitelia v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, a to ako riadni zamestnanci na plný pracovný úväzok.

[2] Riadni zamestnanci na plný pracovný úväzok, ktorých pracovnou náplňou je výskumná činnosť, v právnickej osobe podľa § 7 písm. a) – c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo ods. 12 tohto zákona. Ide teda najmä o verejné, súkromné alebo štátne vysoké školy, výskumné inštitúcie oprávnené realizovať doktorandský študijný program (tzv. externé vzdelávacie inštitúcie), Slovenskú akadémiu vied a jej ústavy, resp. môže ísť o rezortné výskumné ústavy alebo mimovládne organizácie uskutočňujúce výskum a vývoj.

 

Osobitné podmienky:

Uchádzači podľa písmena a) (teda kategória „študenti“) musia mať v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené bakalárske štúdium, resp. 6 semestrov štúdia, ak sa štúdium nedelí na 1. a 2. stupeň. Počas štipendijného pobytu na zahraničnej vysokej škole musí byť uchádzač riadnym študentom magisterského/inžinierskeho/doktorského štúdia (2. stupeň vysokoškolského vzdelávania) na slovenskej vysokej škole a po ukončení pobytu sa musí vrátiť a ukončiť štúdium na slovenskej vysokej škole. Študenti, ktorí sú v čase podávania žiadosti v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, musia byť pred nástupom na štipendijný pobyt zapísaní na štúdium študijného programu 2. stupňa (na magisterské/inžinierske/doktorské štúdium) na slovenskej vysokej škole v príslušnom akademickom roku.

Uchádzači podľa písmena a) a b) (teda kategórie „študenti“ a „doktorandi“), ak sa ich štúdium realizuje v externej forme, môžu získať štipendium len v prípade, že sú zároveň zamestnancami vysokej školy na Slovensku, SAV, resp. inej externej vzdelávacej inštitúcie v zmysle zákona o vysokých školách, a to na plný pracovný úväzok, a na danú inštitúciu sa vrátia aj po ukončení pobytu.

 

Štipendiá nie sú určené:
 • študentom a doktorandom prijatým na celé štúdium 2. alebo 3. stupňa (magisterské alebo doktorandské) v zahraničí, resp. tým, ktorí celé štúdium mimo SR už realizujú a chceli by si jeho časť financovať zo zdrojov NŠP;
 • občanom SR študujúcim na zahraničných vysokých školách, ktorí chcú absolvovať pobyt na inej zahraničnej alebo slovenskej škole;
 • záujemcom prijatým na pobyt v rámci iných štipendijných programov financovaných z verejných zdrojov (napr. Erasmus+, Medzinárodný vyšehradský fond, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody, štipendijné ponuky jednotlivých zahraničných vlád a pod.), vrátane záujemcov, ktorí v rámci programu Erasmus+ absolvujú pobyt s nulovým grantom (t. j. štipendisti NŠP nemôžu zároveň absolvovať ten istý pobyt v rámci iného programu, resp. poberať na tento účel ďalšie štipendium z verejných zdrojov; zároveň pri predkladaní žiadosti nemôže byť prijatie na zahraničnú inštitúciu doložené akceptačným/pozývacím listom, ktorý bol vydaný v rámci iného štipendijného programu; zahraničný pobyt v rámci iného štipendijného programu realizovaný v minulosti však nie je prekážkou pre podanie si žiadosti o štipendium v rámci NŠP);
 • študentom a doktorandom, ktorí v rámci tej istej kategórie oprávnených žiadateľov zo zdrojov NŠP už poberali minimálne 3-mesačné štipendium (v prípade viacerých pobytov sa do úvahy berie aj súčet mesiacov za tieto pobyty).

 

Výška štipendia:

Mesačná výška štipendia sa stanovuje v súlade so životnými nákladmi v jednotlivých krajinách po konzultácii so zastupiteľským úradom SR s pôsobnosťou pre tú-ktorú krajinu. Výšku štipendia schvaľuje MŠVVaŠ SR. Doteraz stanovené a schválené výšky štipendií do vybraných krajín sú zverejnené TU.

 Upozornenie: V prípade uchádzačov podľa písm. b) (teda kategória „doktorandi“) musí študijný/výskumný/umelecký pobyt trvať minimálne 1 kalendárny mesiac (napr. 5. marec – 4. apríl). Obdobný prístup sa uplatní aj pri posúdení splnenia podmienky pre minimálnu dĺžku pobytu v ostatných prípadoch, ak je táto dĺžka určená v mesiacoch.

 

2. Cestovný grant

Cestovný grant je finančný príspevok poskytovaný na základe reálne vynaložených nákladov na cestovné, a to maximálne do výšky schválenej výberovou komisiou. Cestovný grant slúži na pokrytie výdavkov oprávnenej osoby na prepravu na miesto pobytu a späť, avšak maximálne do schválenej výšky. Cestovný grant nemusí pokryť celé náklady na cestovné, ale iba ich časť.

O cestovný grant sa možno uchádzať len súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP. V prípade, že uchádzač má záujem aj o cestovný grant, je potrebné, aby v rámci žiadosti o štipendium uviedol výšku požadovaného cestovného grantu a doložil ju dokladom (napr. cenová kalkulácia cestovnej kancelárie, prepravnej spoločnosti, alebo printscreen webstránky s relevantnou cenovou ponukou).

Cestovný grant slúži na úhradu cestovných nákladov alebo ich časti v súvislosti s realizáciou študijného a/alebo výskumného/umeleckého pobytu štipendistu na zahraničnej vysokej škole alebo v zahraničnej výskumnej organizácii.

Študenti v externej forme štúdia, doktorandi v externej forme štúdia a postdoktorandi sa môžu uchádzať o cestovný grant (tak ako aj o štipendium NŠP) iba v prípade, ak sú zamestnancami vysokej školy na Slovensku, SAV, resp. inej externej vzdelávacej inštitúcie v zmysle zákona o vysokých školách, a to na plný pracovný úväzok.

Oprávnené výdavky v rámci cestovného grantu môžu predstavovať cestovné náklady na verejnú dopravu (autobus, železničná doprava 2. triedy, letecká doprava ekonomickej triedy) v súvislosti s jednou cestou na miesto realizácie plánovaného pobytu na jeho začiatku a s jednou cestou z miesta tohto pobytu na jeho konci (z cestovného grantu sa nefinancuje MHD). Cestovné náklady sa refundujú po skončení štipendijného pobytu maximálne do výšky schváleného cestovného grantu na základe predložených originálov cestovných a účtovných dokladov. Cestovný doklad musí byť v súlade s nástupom a ukončením štipendijného pobytu.

 

3. Žiadosť o štipendium a cestovný grant

Žiadosť o štipendium a cestovný grant sa podáva iba on-line na www.stipendia.sk. Elektronický (on-line) systém na podávanie žiadostí sa otvára najneskôr 6 týždňov pred termínom uzávierky; až po otvorení systému je možné vypĺňať žiadosť.

Upozornenie: Uchádzačom sa odporúča, aby si podávanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu. Množstvo operácií v posledných minútach pred uzávierkou môže vplývať na reakčný čas on-line systému, čo treba mať na zreteli, aby nedošlo k zmeškaniu záväzného termínu na odoslanie žiadosti.

Žiadosť musí byť podaná v on-line systéme do termínu uzávierky – to znamená, že uchádzač musí on-line žiadosť vyplniť, vložiť prílohy v predpísanom formáte a odoslať žiadosť stlačením tlačidla „Odoslať“ (žiadosť je možné odoslať len v prípade, že sú vyplnené všetky polia a nahrané všetky povinné prílohy). Jeden uchádzač si môže k jednému termínu uzávierky podať iba jednu žiadosť.

 

Uzávierky na predkladanie žiadostí:

 • 30. apríla  do 16.00 hod. – na pobyty počas nasledujúceho akademického roka,
 • 31. októbra  do 16.00 hod. – na pobyty počas letného semestra prebiehajúceho akademického roka.

 

Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné nahrať k on-line žiadosti o štipendium na študijný alebo výskumný/umelecký pobyt pre študentov (oprávnení uchádzači podľa písmena a):

 • v slovenskom jazyku:
  • motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre vybrané štúdium, čo chce robiť po skončení štipendijného pobytu);
  • odborný program študijného alebo výskumného/umeleckého pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej univerzity, výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač prijatý, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt; pri výskumných/umeleckých pobytoch sa odporúča uviesť aj časový harmonogram);
  • dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov študenta; v prípade študentov, ktorí chcú absolvovať výskumný/umelecký pobyt v súvislosti s diplomovou prácou, jedno z dvoch odporúčaní musí byť od vedúceho diplomovej práce (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; odporúčania nesmú byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace);
  • doklad o tom, že uchádzač je študentom vysokej školy v čase uchádzania sa o štipendium;
  • potvrdenie o váženom študijnom priemere za aktuálne štúdium;
  • diplom za predchádzajúce ukončené vysokoškolské štúdium, ak existuje3, dodatok k tomuto diplomu (ak bol vydaný) a vysvedčenia o štátnych záverečných skúškach za dané štúdium (ak boli vydané);
  • doklad k požadovanej výške finančného príspevku na cestovné (potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu alebo informácia z internetu; nie staršie ako 3 mesiace ku dňu uzávierky), ak uchádzač zároveň žiada o cestovný grant so štipendiom.

[3] Podmienka sa týka študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí žiadajú o štipendium. V takom prípade sa predkladá diplom a ďalšie dokumenty za štúdium 1. stupňa (bakalárske štúdium), ktoré umožnilo prijatie na 2. stupeň vysokoškolského štúdia.

 

 • v cudzom jazyku:
  • akceptačný, resp. pozývací list zo zahraničnej vysokej školy s termínom realizácie pobytu (na hlavičkovom papieri vysokej školy a s podpisom osoby, ktorá list vystavila; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila). V prípade, že je akceptačný list v inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný (nie úradný) preklad. Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší ako 3 mesiace.

Upozornenie: Študenti, ktorí sa uchádzajú o štipendium na študijný pobyt v zahraničí, pričom na zahraničnej vysokej škole budú zaradení do bakalárskeho štúdia, musia doložiť odôvodnenie ich zaradenia do tohto stupňa.

 

Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné nahrať k on-line žiadosti o štipendium na študijný alebo výskumný/umelecký pobyt pre doktorandov (oprávnení uchádzači podľa písmena b):

 • v slovenskom jazyku:
  • štruktúrovaný životopis;
  • motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre daný pobyt, čo chce robiť po skončení štipendijného pobytu);
  • odborný program študijného alebo výskumného/umeleckého pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej univerzity/výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač prijatý, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt; odporúča sa uviesť aj časový harmonogram pobytu);
  • odporúčanie od školiteľa (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; odporúčanie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace);
  • doklad o tom, že uchádzač je študentom doktorandského štúdia v čase uchádzania sa o štipendium;
  • diplom za predchádzajúce ukončené vysokoškolské štúdium4, dodatok k tomuto diplomu (ak bol vydaný) a vysvedčenia o štátnych záverečných skúškach za dané štúdium (ak bolo vydané);
  • doklad k požadovanej výške finančného príspevku na cestovné (potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu alebo informácia z internetu; nie staršie ako 3 mesiace ku dňu uzávierky), ak uchádzač zároveň žiada o cestovný grant so štipendiom;
  • zoznam publikačnej alebo umeleckej činnosti zostavený podľa vyhlášky MŠVVŠ SR č. 456/2012 Z. z. z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti – a to s jednoznačným uvedením kategorizácie jednotlivých publikácií a/alebo umeleckej činnosti.

[4] Uchádzač predkladá diplom a ďalšie dokumenty za štúdium 2. stupňa, ktoré umožnilo prijatie na 3. stupeň vysokoškolského štúdia (na doktorandské štúdium).

 

 • v cudzom jazyku:
  • pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska s termínom realizácie pobytu (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom osoby, ktorá list vystavila; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila). V prípade, že je pozývací list v inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný (nie úradný) preklad. Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší ako 3 mesiace.

Upozornenie: Doktorandi, ktorí sa uchádzajú o štipendium na absolvovanie časti programu 2. stupňa vysokoškolského štúdia v zahraničí, musia túto skutočnosť náležite odôvodniť, poukázať na prepojenie s dizertačnou prácou a doložiť súhlasné vyjadrenie školiteľa.

 

Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné nahrať k on-line žiadosti o štipendium na výskumný pobyt pre postdoktorandov (oprávnení uchádzači podľa písmena c):

 • v slovenskom jazyku:
  • štruktúrovaný životopis;
  • motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre daný pobyt);
  • odborný program výskumného pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej univerzity/výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač pozvaný, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt; odporúča sa uviesť aj časový harmonogram pobytu);
  • odporúčanie od vedúceho pracovníka svojho domáceho pracoviska (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; odporúčanie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace);
  • potvrdenie vydané štatutárnym zástupcom domácej inštitúcie (rektor, prorektor, dekan, prodekan príslušnej fakulty, riaditeľ ústavu) o tom, že uchádzač je v čase podávania riadnym zamestnancom oprávnenej inštitúcie na plný úväzok, s vyjadrením, že domáca inštitúcia umožní absolvovať plánovaný pobyt a umožní uchádzačovi návrat po skončení pobytu;
  • diplom za ukončené doktorandské štúdium;
  • doklad k požadovanej výške finančného príspevku na cestovné (potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu alebo informácia z internetu; nie staršie ako 3 mesiace ku dňu uzávierky), ak uchádzač zároveň žiada o cestovný grant so štipendiom;
  • zoznam publikačnej alebo umeleckej činnosti zostavený podľa vyhlášky MŠVVŠ SR č. 456/2012 Z. z. z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti – a to s jednoznačným uvedením kategorizácie jednotlivých publikácií a/alebo umeleckej činnosti.

 

 • v cudzom jazyku:
  • pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska s termínom realizácie pobytu (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom osoby, ktorá list vystavila; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila). V prípade, že je pozývací list v inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný (nie úradný) preklad. Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší ako 3 mesiace.

 

4. Výber uchádzačov

Výberová komisia, ktorú menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, vyberá štipendistov na základe predložených podkladových materiálov. Zameria sa najmä na:

 • zdôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať časť štúdia alebo výskumný/umelecký alebo prednáškový pobyt na vybranej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku v zahraničí;
 • odborný program študijného/výskumného/umeleckého/prednáškového pobytu a využitie výsledkov pobytu pre ďalšie štúdium alebo vedeckú dráhu, resp. pre kariérny rast uchádzača;
 • odborné a osobnostné predpoklady, ako aj zhodnotenie zámeru pobytu uchádzača uvedené v odporúčaniach;
 • študijné, resp. vedecké výsledky;
 • stanovisko prijímajúcej inštitúcie v pozývacom liste;
 • celkovú kvalitu predloženej žiadosti.

Štipendium a/alebo cestovný grant nie sú právne nárokovateľné, na udelenie štipendia vplýva splnenie formálnych požiadaviek uchádzačom podľa aktuálnej výzvy, kvalita uchádzača, obsah plánovaného pobytu a jeho potreba, ako aj finančné možnosti NŠP k danému termínu uzávierky.

Informáciu o udelení/neudelení štipendia a cestovného grantu oznámi SAIA, n. o., uchádzačom spravidla do 8 týždňov po uzávierke na predkladanie žiadostí.

Schváleným štipendistom SAIA, n. o., vystaví a zašle Dekrét o udelení štipendia. Schválení štipendisti uzavrú so SAIA, n. o., dohodu o udelení štipendia, kde budú špecifikované podmienky pre vyplácanie štipendia. Pri podpise dohody o udelení štipendia štipendisti doložia originál akceptačného listu a potvrdenia o návšteve školy, resp. o doktorandskom štúdiu, a to na predpísanom formulári (za originál sa nepovažuje fax ani vytlačený naskenovaný dokument), resp. v prípade postdoktorandov títo predložia originál potvrdenia vydaného štatutárnym zástupcom domácej inštitúcie s vyjadrením, že domáca inštitúcia umožní absolvovať plánovaný pobyt a umožní uchádzačovi návrat na domácu inštitúciu po skončení pobytu.

 

Bližšie informácie:

Mgr. Kristína SALLEROVÁ
administrátorka programu pre uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku

e-mail: nsp-sk@saia.sk

tel.: 02/5930 4738 (priama linka)

 

SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711, fax 02/5930 4701

www.stipendia.sk, www.saia.sk