Štipendiá pre zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program SR (NŠP) financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

 

1. Oprávnení uchádzači

O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:

A) študenti, ktorí

 • sú vysokoškolskými študentmi v zahraničí,
 • sú študentmi 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo sú študentmi, ktorí v čase podávania žiadosti už absolvovali minimálne 2,5 roka svojho vysokoškolského štúdia v tom istom študijnom odbore/programe,
 • budú absolvovať študijný pobyt na Slovensku v rámci svojho zahraničného vysokoškolského štúdia, a ktorých niektorá verejná, súkromná alebo štátna vysoká škola v SR akceptuje na účely prijatia na akademickú mobilitu1 na štúdium v SR.

Splnené musia byť všetky 3 uvedené podmienky. Táto kategória sa nevzťahuje na doktorandské štúdium (alebo jeho ekvivalent).

 • Trvanie štipendijného pobytu (v prípade tejto kategórie): 1 – 2 semestre (t. j. 4 – 5 alebo 9 – 10 mesiacov), resp. 1 – 3 trimestre, ak sa akademický rok delí na trimestre (t. j. 3 – 4 alebo 6 – 7 alebo 9 – 10 mesiacov).

 

B) doktorandi, ktorých vysokoškolské štúdium alebo vedecká príprava sa uskutočňuje v zahraničí, a ktorých niektorá verejná, súkromná alebo štátna vysoká škola alebo výskumná inštitúcia oprávnená realizovať doktorandský študijný program2 (napr. SAV) v SR akceptuje na účely prijatia na akademickú mobilitu1 na štúdium/výskum v SR.

 • Trvanie štipendijného pobytu (v prípade tejto kategórie): 1 – 10 mesiacov.

 

C) zahraniční vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci, ktorých pozve inštitúcia so sídlom na Slovensku s platným osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktorá nie je obchodnou spoločnosťou3, na prednáškový/výskumný/umelecký pobyt v SR..

 • Trvanie štipendijného pobytu (v prípade tejto kategórie): 1 – 10 mesiacov.

[1] § 58a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

[2] Externá vzdelávacia inštitúcia v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

[3] Právnická osoba podľa § 7 písm. a) – c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo ods. 12 tohto zákona. Ide teda najmä o verejné, súkromné alebo štátne vysoké školy, výskumné inštitúcie oprávnené realizovať doktorandský študijný program (tzv. externé vzdelávacie inštitúcie), Slovenskú akadémiu vied a jej ústavy, resp. môže ísť o rezortné výskumné ústavy alebo mimovládne organizácie uskutočňujúce výskum a vývoj.

 

O štipendiá na pobyty na Slovensku sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta, okrem občanov Slovenskej republiky.

 

Štipendijný program nepodporuje:

 • zahraničných študentov a doktorandov prijatých na celé vysokoškolské štúdium (či už 1. alebo 2. stupňa) alebo na celé doktorandské štúdium na Slovensku, resp. tých, ktorí celé štúdium na Slovensku už realizujú a chceli by si jeho časť financovať zo zdrojov NŠP;
 • zahraničných záujemcov, ktorí v období 36 mesiacov pred dňom uzávierky na predkladanie žiadostí strávili na území Slovenskej republiky obdobie 12 alebo viac mesiacov (a to aj v súčte);
 • zahraničných uchádzačov prijatých na pobyt na Slovensku v rámci iných štipendijných programov (napr. Medzinárodný vyšehradský fond, Erasmus+, CEEPUS, bilaterálne dohody a pod.) na to isté obdobie (nesmie dôjsť k dvojitému financovaniu).

Pri opakovanom udelení štipendia platí nasledujúce pravidlo: Ak žiadateľ poberal ku dňu uzávierky štipendium NŠP počas 5 alebo viac štipendijných mesiacov (samostatne a/alebo v súčte), ďalšie štipendium mu môže byť udelené najskôr po uplynutí 3 rokov od ukončenia posledného pobytu podporeného štipendiom z NŠP.

 

2. Použitie štipendia a realizácia pobytu

Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov, resp. nákladov spojených s pobytom (stravné, ubytovanie a pod.) počas študijného, výskumného/umeleckého alebo prednáškového pobytu zahraničných uchádzačov na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách3. O pomoc pri zabezpečení ubytovania a vybavovaní formalít, nevyhnutných pre vstup na územie Slovenska môže štipendista požiadať prijímajúcu inštitúciu, alebo si všetky potrebné náležitosti vybavuje sám.

[3] Právnická osoba podľa § 7 písm. a) – c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo ods. 12 tohto zákona. Ide teda najmä o verejné, súkromné alebo štátne vysoké školy, výskumné inštitúcie oprávnené realizovať doktorandský študijný program (tzv. externé vzdelávacie inštitúcie), Slovenskú akadémiu vied a jej ústavy, resp. môže ísť o rezortné výskumné ústavy alebo mimovládne organizácie uskutočňujúce výskum a vývoj.

 

3. Výška mesačného štipendia

a) vysokoškolský študent

350 €

b) doktorand

580 €

c) vysokoškolský učiteľ/výskumný, resp. umelecký pracovník:

 

 • bez titulu PhD. (alebo ekvivalentom) a s menej ako 4 rokmi praxe vysokoškolského učiteľa alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka

580 €

 • s titulom PhD. (alebo ekvivalentom) a s menej ako 10 rokmi praxe vysokoškolského učiteľa alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka

850 €

 • s titulom PhD. (alebo ekvivalentom) a zároveň s viac ako 10 rokmi praxe vysokoškolského učiteľa alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka

1 000 €

Upozornenie:

  • Pre stanovenie výšky štipendia s ohľadom na potrebu praxe sa zohľadňuje prax do termínu uzávierky, ku ktorej sa žiadosť predkladá.
  • Čas strávený na doktorandskom štúdiu sa ráta do praxe (do rokov praxe sa ráta max. 6 rokov doktorandského štúdia).


Schválení štipendisti, ktorých štipendijný pobyt trvá dlhšie ako 3 mesiace a pochádzajú z krajín mimo Európskej únie, EHP a Švajčiarska, sú povinní do 30 dní od udelenia Povolenia na prechodný pobyt predložiť cudzineckej polícii potvrdenie o tom, že netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Náklady na lekárske vyšetrenie a vystavenie tohto potvrdenia im budú v rámci štipendia preplatené na základe predloženia originálu potvrdenia o zaplatení vydaného príslušným zdravotníckym zariadením, a to maximálne do výšky 250 € na štipendistu. Zoznam oprávnených zdravotníckych zariadení štipendistom poskytnú príslušné oddelenia cudzineckej polície. Štipendista je povinný predložiť doklad o zaplatení SAIA, n. o., najneskôr do 60 dní od nástupu na pobyt, inak nárok na preplatenie týchto výdavkov zanikne.

Študentom a doktorandom (oprávnení uchádzači podľa písm. A) a B) môže byť v rámci štipendia schválený aj príspevok na cestovné, ak o to v rámci podanej žiadosti o štipendium požiadali. Príspevok na cestovné sa udeľuje ako paušálna náhrada a bude vyplatená štipendistovi spolu s poslednou splátkou štipendia na konci pobytu. Príspevok na cestovné sa udelí v závislosti od vzdialenosti (vzdušnou čiarou) medzi miestom pobytu uchádzača v zahraničí a miestom plánovaného pobytu na Slovensku4, a to v nasledujúcej výške:

 • vzdialenosť do 750 km – 0 €,
 • vzdialenosť viac ako 750 km, maximálne 1 500 km – 100 €,
 • vzdialenosť viac ako 1 500 km, maximálne 5 000 km – 300 €,
 • vzdialenosť viac ako 5 000 km – 700 €.

[4] Pre vypočítanie vzdialenosti sa použije „DistanceCalculator“, ktorý v rámci programu Erasmus+  poskytla Európska komisia: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm. SAIA, n. o., môže použiť aj iné formy zistenia vzdialenosti pre potreby určenia výšky príspevku na cestovné.

 

4. Uzávierka žiadostí

 • 30. apríla do 16.00 hod. – na pobyty počas nasledujúceho akademického roka,
 • 31. októbra do 16.00 hod. – na pobyty počas letného semestra prebiehajúceho akademického roka.

Upozornenie: Zahraničným uchádzačom, ktorí potrebujú pre vstup na územie Slovenska víza, sa odporúča, aby pri určovaní termínu nástupu na štipendijný pobyt zohľadnili časové obdobie potrebné na udelenie víz (informácie o podmienkach udeľovania víz poskytujú zastupiteľské úrady SR v zahraničí).

 

5. Podávanie žiadostí

Žiadosti o štipendiá sa podávajú on-line na www.scholarships.sk. Elektronický systém na podávanie žiadostí sa otvára najneskôr 6 týždňov pred termínom uzávierky žiadostí. Žiadosť je možné vypĺňať až po otvorení elektronického systému.

Upozornenie: Uchádzačom sa odporúča, aby si podávanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu. Množstvo operácií v posledných minútach pred uzávierkou môže vplývať na reakčný čas on-line systému, čo treba mať na zreteli, aby nedošlo k zmeškaniu termínu na odoslanie žiadosti.

Uchádzač musí on-line žiadosť o štipendium vyplniť a nahrať všetky požadované prílohy v predpísanom formáte do elektronického systému.

Študenti (oprávnení uchádzači podľa písmena A) môžu predkladať žiadosť a jej prílohy v slovenskom (resp. českom) alebo v anglickom jazyku (akékoľvek dokumenty v inom jazyku musia byť oficiálne preložené do slovenčiny alebo angličtiny – preklad môže potvrdiť aj tá inštitúcia, ktorá príslušný doklad vydala).

Ostatní oprávnení uchádzači (uchádzači podľa písmena B) a C) môžu predkladať (vypĺňať) žiadosť v nasledujúcich jazykoch:

 • v slovenskom (resp. českom) jazyku – v takom prípade všetky dokumenty v prílohách musia byť iba v slovenskom (resp. českom) alebo v anglickom jazyku,
 • v anglickom jazyku – v takom prípade všetky dokumenty v prílohách musia byť iba v slovenskom (resp. českom) alebo v anglickom jazyku,
 • v ruskom jazyku – v takom prípade všetky dokumenty v prílohách musia byť iba v slovenskom (resp. českom), anglickom alebo ruskom jazyku.

V prípade dokumentov vystavených v inom jazyku tieto dokumenty musia byť oficiálne preložené do akceptovaného jazyka uvedeného vyššie (preklad môže potvrdiť aj tá inštitúcia, ktorá príslušný doklad vydala).

Po úplnom vyplnení žiadosti a nahraní všetkých požadovaných dokumentov musí uchádzač žiadosť odoslať stlačením tlačidla „Odoslať“. Zároveň je potrebné doručiť originál akceptačného/pozývacieho listu na adresu SAIA, n. o., v Bratislave (SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1), a to tak, aby tento dokument bol doručený5 najneskôr 3. pracovný deň nasledujúci po dni uzávierky, a to do 12:00 hod. (pri posudzovaní pracovných dní sa berie do úvahy právny stav na Slovensku).

[5] Upozorňujeme, že originál dokumentu v danom termíne musí byť fyzicky doručený do SAIA, nie iba odoslaný.

Upozornenie: Upozorňujeme, že uchádzač musí od slovenskej inštitúcie dostať aspoň sken alebo kópiu akceptačného/pozývacieho listu, keďže ho musí nahrať do on-line systému. Bez nahraného skenu v on-line systéme uchádzač nemôže podať žiadosť elektronicky, a teda nemôže byť jeho žiadosť ďalej posudzovaná.

 

Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line žiadosti o štipendium na študijný pobyt pripájajú zahraniční študenti (kategória uchádzačov podľa písm. A):

 • štruktúrovaný životopis;
 • motivácia;
 • podrobný študijný program (je potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt, dĺžku pobytu, zoznam predmetov, ktoré chcete absolvovať počas pobytu a počet kreditov, ktorý za jednotlivé predmety získate);
 • dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov (na hlavičkovom papieri vysokej školy s podpisom odporúčajúceho; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila); odporúčania nesmú byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace;
 • potvrdenie vysielajúcej vysokej školy o tom, že študent je riadnym študentom vysokej školy – súčasťou potvrdenia musí byť aj informácia o predpokladanom termíne ukončenia štúdia; potvrdenie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace;
 • kópia bakalárskeho diplomu a dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (ak existujú);
 • akceptačný slovenskej vysokej školy, v ktorom sa škola zaväzuje prijať štipendistu na študijný pobyt (s presným termínom realizácie pobytu). Akceptačný list musí byť na hlavičkovom papieri vysokej školy s podpisom, funkciou a kontaktnými údajmi osoby, ktorá list vystavila. Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačov v žiadosti a nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu uzávierky.

 

Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line žiadosti o štipendium na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt pripájajú zahraniční doktorandi (kategória uchádzačov podľa písm. B):

 • štruktúrovaný životopis;
 • motivácia;
 • podrobný študijný a/alebo výskumný/umelecký program (je potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt, dĺžku a podrobný časový plán pobytu);
 • odporúčanie od školiteľa (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila); odporúčanie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace;
 • potvrdenie vysielajúcej vysokej školy/výskumnej organizácie o realizácii doktorandského štúdia – súčasťou potvrdenia musí byť aj informácia o predpokladanom termíne ukončenia doktorandského štúdia; potvrdenie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace;
 • kópia magisterského diplomu a dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (ak existujú);
 • zoznam publikačnej/umeleckej činnosti v predpísanej štruktúre (v opačnom prípade nebude žiadosť spĺňať formálne požiadavky programu);
 • akceptačný/pozývací list slovenskej vysokej školy alebo výskumnej organizácie, v ktorom sa škola, resp. výskumná organizácia zaväzujú prijať štipendistu na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt (s presným termínom realizácie pobytu). Akceptačný/pozývací list musí byť na hlavičkovom papieri vysokej školy, resp. výskumnej organizácie s podpisom, funkciou a kontaktnými údajmi osoby, ktorá list vystavila. V prípade doktorandov nemá byť akceptačný/pozývací list len formálnou akceptáciou uchádzača na štipendijný pobyt, ale má odrážať mieru záujmu, ktorý prejavila prijímajúca inštitúcia o študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt uchádzača o štipendium v rámci NŠP. Akceptačný/pozývací list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačov v žiadosti a nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu uzávierky.

 

Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line žiadosti o štipendium na prednáškový a/alebo výskumný/umelecký pobyt pripájajú zahraniční vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci (kategória uchádzačov podľa písm. C):

 • štruktúrovaný životopis;
 • podrobný prednáškový a/alebo výskumný/umelecký program (je potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt, dĺžku a podrobný časový plán pobytu);
 • kópia diplomu s najvyšším dosiahnutým vzdelaním;
 • zoznam publikačnej činnosti v predpísanej štruktúre (v opačnom prípade nebude žiadosť spĺňať formálne požiadavky programu);
 • pozývací list od slovenskej vysokej školy alebo výskumnej organizácie3,v ktorom sa škola, resp. výskumná organizácia zaväzujú prijať štipendistu na prednáškový a/alebo výskumný/umelecký pobyt(s termínom realizácie pobytu). Pozývací list musí byť na hlavičkovom papieri vysokej školy, resp. výskumnej organizácie s podpisom, funkciou a kontaktnými údajmi osoby, ktorá list vystavila. V prípade vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov nemá byť pozývací list len formálnou akceptáciou uchádzača na štipendijný pobyt, ale mal by odrážať mieru záujmu, ktorý prejavila prijímajúca inštitúcia o prednáškový a/alebo výskumný/umelecký pobyt uchádzača o štipendium v rámci NŠP. Pozývací list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačov v žiadosti a nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu uzávierky.

[3] Právnická osoba podľa § 7 písm. a) – c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo ods. 12 tohto zákona. Ide teda najmä o verejné, súkromné alebo štátne vysoké školy, výskumné inštitúcie oprávnené realizovať doktorandský študijný program (tzv. externé vzdelávacie inštitúcie), Slovenskú akadémiu vied a jej ústavy, resp. môže ísť o rezortné výskumné ústavy alebo mimovládne organizácie uskutočňujúce výskum a vývoj.

 

6. Výber uchádzačov zo zahraničia

Výber štipendistov uskutoční výberová komisia, ktorú menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Výberová komisia vyberá štipendistov na základe predložených podkladových materiálov. Zameriava sa najmä na:

 • odôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať časť štúdia, prednáškový, výskumný alebo umelecký pobyt na vybranej inštitúcii;
 • odborný program študijného, výskumného/umeleckého alebo prednáškového pobytu a využitie výsledkov pobytu pre ďalšie štúdium alebo vedecký výskum/umeleckú činnosť;
 • odborné a osobnostné predpoklady uchádzača;
 • študijné, resp. vedecké výsledky;
 • stanovisko prijímajúcej inštitúcie v akceptačnom/pozývacom liste;
 • celkovú kvalitu predloženej žiadosti.

Štipendium a/alebo príspevok na cestovné nie sú právne nárokovateľné, na udelenie štipendia vplýva splnenie formálnych požiadaviek uchádzačom podľa aktuálnej výzvy, kvalita uchádzača, obsah plánovaného pobytu a jeho potreba, ako aj finančné možnosti NŠP k danému termínu uzávierky.

Informáciu o udelení/neudelení štipendia oznámi SAIA, n. o., uchádzačom spravidla do 8 týždňov po uzávierke podávania žiadostí.

SAIA, n. o., vystaví schváleným štipendistom Dekréty o udelení štipendia potvrdzujúce schválenie štipendia v rámci NŠP a zašle ich poštou spolu s ďalšími informáciami a požiadavkami pre vyplácanie štipendia schváleným štipendistom. Uchádzači podľa písm. A a B (študenti a doktorandi) sú povinní v prípade schválenia štipendia doložiť originál potvrdenia o návšteve školy, resp. o doktorandskom štúdiu, ktorý potvrdí, že sú aj počas pobytu na Slovensku študentmi, resp. doktorandmi na svojej domácej inštitúcii (v prípade, že je doklad vystavený v inom než slovenskom alebo anglickom alebo ruskom jazyku, treba predložiť aj oficiálny preklad do niektorého z týchto jazykov).

 

Bližšie informácie:
Mgr. Ondrej ARADSKÝ, administrátor programu
e-mail: nsp-foreign@saia.sk
tel.: 02/5930 4733 (priama linka)
 
SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, Slovensko
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711 , fax 02/5930 4701
www.stipendia.sk, www.scholarships.sk, www.saia.sk