Štipendiá pre zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program SR (NŠP) je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) zo štátneho rozpočtu SR.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.


1. OPRÁVNENÍ UCHÁDZAČI

O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:

1. študenti, ktorí:

 • sú vysokoškolskými študentmi v zahraničí,
 • sú študentmi 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo sú študentmi, ktorí v čase podávania žiadosti už absolvovali minimálne 2,5 roka svojho vysokoškolského štúdia v tom istom/obdobnom študijnom odbore/programe,
 • budú absolvovať študijný pobyt na Slovensku v rámci svojho zahraničného vysokoškolského štúdia, a ktorých niektorá verejná, súkromná alebo štátna vysoká škola v SR akceptuje na účely prijatia na akademickú mobilitu[1] na štúdium v SR.

Splnené musia byť všetky 3 uvedené podmienky. Táto kategória sa nevzťahuje na doktorandské štúdium (alebo jeho ekvivalent).

 • Trvanie štipendijného pobytu (v prípade tejto kategórie): 1 – 2 ucelené semestre (t. j. 4 – 5 alebo 9 – 10 mesiacov), resp. 1 – 3 ucelené trimestre, ak sa akademický rok delí na trimestre (t. j. 3 – 4 alebo 6 – 7 alebo 9 – 10 mesiacov).

2. doktorandi, ktorých vysokoškolské štúdium alebo vedecká príprava sa uskutočňuje v zahraničí, a ktorých niektorá verejná, súkromná alebo štátna vysoká škola alebo výskumná inštitúcia oprávnená realizovať doktorandský študijný program[2] (napr. SAV) v SR akceptuje na účely prijatia na akademickú mobilitu1 na štúdium/výskum/umelecký pobyt v SR.

 • Trvanie štipendijného pobytu (v prípade tejto kategórie): 1 – 10 mesiacov.

3. zahraniční vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci, ktorých pozve inštitúcia so sídlom na Slovensku s platným osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktorá nie je obchodnou spoločnosťou[3], na prednáškový/výskumný/umelecký pobyt v SR.

 • Trvanie štipendijného pobytu (v prípade tejto kategórie): 1 – 10 mesiacov.

Upozornenie: V prípade, že študijný/výskumný/umelecký pobyt musí trvať minimálne 1 mesiac, je nevyhnutné zabezpečiť dĺžku pobytu na 1 celý kalendárny mesiac (napr. 5. marec – 4. apríl). Obdobný postup pre kalkuláciu trvania pobytu sa uplatní aj pri posúdení splnenia podmienky pre minimálnu dĺžku pobytu v ostatných prípadoch, ak je táto dĺžka určená v mesiacoch (napr. 5. február – 4. jún pri 4-mesačnom pobyte).

 

O štipendiá na pobyty na Slovensku sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta, okrem občanov Slovenskej republiky.

[1] § 58a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
[2] Externá vzdelávacia inštitúcia v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
[3] Právnická osoba podľa § 7 písm. a) – d) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo ods. 12 tohto zákona. Ide teda najmä o verejné, súkromné alebo štátne vysoké školy, výskumné inštitúcie oprávnené realizovať doktorandský študijný program (tzv. externé vzdelávacie inštitúcie), Slovenskú akadémiu vied a jej ústavy, resp. môže ísť o rezortné výskumné ústavy alebo mimovládne organizácie uskutočňujúce výskum a vývoj.

 

Opätovné uchádzanie sa o štipendium:

V prípade opätovného uchádzania sa o štipendium je možné schváliť žiadosť len v prípade, ak od uzávierky, v rámci ktorej bolo štipendium z NŠP naposledy udelené a čerpané, uplynuli do termínu uzávierky, ku ktorej si uchádzač opätovne podal žiadosť, aspoň 2 roky (vrátane).

Od uplatnenia tejto podmienky sa môže výnimočne upustiť v prípadoch hodných osobitého zreteľa, a to najmä, ak predchádzajúci pobyt podporený štipendiom bol zásadne ovplyvnený mimoriadnou okolnosťou spôsobenou vyššou mocou (napr. pandémia, vojenský konflikt a pod.)

 

Štipendijný program nepodporuje:

 • zahraničných študentov a doktorandov prijatých na celé vysokoškolské štúdium (či už 1. alebo 2. stupňa) alebo na celé doktorandské štúdium na Slovensku, resp. tých, ktorí celé štúdium na Slovensku už realizujú a chceli by si jeho časť financovať zo zdrojov NŠP;
 • vysokoškolských učiteľov/výskumných, resp. umeleckých pracovníkov, ktorí nezískali titul PhD. (alebo ekvivalent), a zároveň do termínu uzávierky, ku ktorej sa žiadosť predkladá, majú za sebou viac ako 4 roky praxe vysokoškolského učiteľa alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka (čas strávený na doktorandskom štúdiu sa pritom zaratúva do praxe); administrátor štipendijného programu však po konzultácii s výberovou komisiou v individuálnych prípadoch hodných osobitného zreteľa (najmä pri zohľadnení situácií, ktoré nastali z titulu vyššej moci[4]) môže akceptovať ako oprávnených uchádzačov aj takých uchádzačov, ktorí nezískali titul PhD. (alebo ekvivalent) a majú za sebou viac ako 4 roky praxe, nie však viac ako 7 rokov praxe, pričom takto akceptovaným uchádzačom môže byť udelené štipendium výlučne vo výške zodpovedajúcej štipendistom, ktorí nezískali titul PhD. (alebo ekvivalent) a majú za sebou menej ako 4 roky praxe;
 • zahraničných záujemcov, ktorí v období 36 mesiacov pred dňom uzávierky na predkladanie žiadostí strávili na území Slovenskej republiky obdobie 15 alebo viac mesiacov (a to aj v súčte);
 • zahraničných uchádzačov prijatých na pobyt na Slovensku v rámci iných štipendijných programov financovaných z verejných zdrojov (napr. Medzinárodný vyšehradský fond, Erasmus+, CEEPUS, bilaterálne dohody a pod.)

2. VÝŠKA ŠTIPENDIA A REALIZÁCIA POBYTU

Kategória:

 Mesačne

a)        vysokoškolský študent 2. stupňa

 620 EUR

b)        doktorand

 1025,50 EUR

c)        vysokoškolský učiteľ/výskumný, resp. umelecký pracovník:

 

·     bez titulu PhD. (alebo ekvivalentu) a zároveň s menej ako 4 rokmi uvedenej praxe vysokoškolského učiteľa alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka

 1025,50 EUR

·     s titulom PhD. (alebo ekvivalentom) a zároveň s menej ako 10 rokmi uvedenej praxe vysokoškolského učiteľa alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka

 1 370 EUR

·     s titulom PhD. (alebo ekvivalentom) a zároveň s viac ako 10 rokmi praxe vysokoškolského učiteľa alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka

 1 470 EUR

 

Poznámky:

 • Pre stanovenie výšky štipendia s ohľadom na potrebu praxe sa zohľadňuje prax do termínu uzávierky, ku ktorej sa žiadosť predkladá.
 • Čas strávený na doktorandskom štúdiu sa ráta do praxe, najviac však v dĺžke 6 rokov.

Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov, resp. nákladov spojených s pobytom (stravné, ubytovanie a pod.) počas študijného, výskumného/umeleckého alebo prednáškového pobytu zahraničných uchádzačov na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

O pomoc pri zabezpečení ubytovania a vybavovaní formalít, nevyhnutných pre vstup na územie Slovenska môže štipendista požiadať prijímajúcu inštitúciu, alebo si všetky potrebné náležitosti vybavuje sám.

Schválení štipendisti, ktorých štipendijný pobyt trvá dlhšie ako 90 dní a pochádzajú z krajín mimo Európskej únie, EHP a Švajčiarska, a pre svoj pobyt v SR potrebujú povolenie na prechodný pobyt, sú povinní do 30 dní od udelenia povolenia na prechodný pobyt predložiť cudzineckej polícii potvrdenie o tom, že netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Náklady na lekárske vyšetrenie a vystavenie tohto potvrdenia im budú v rámci štipendia preplatené na základe predloženia originálu potvrdenia o zaplatení vydaného príslušným zdravotníckym zariadením, a to maximálne do výšky 250 € na štipendistu. Zoznam oprávnených zdravotníckych zariadení štipendistom poskytnú príslušné oddelenia cudzineckej polície. Štipendista je povinný predložiť doklad o zaplatení SAIA, n. o., najneskôr do predloženia záverečnej správy, inak nárok na preplatenie týchto výdavkov zanikne.

[4] Napr. narušenie priebehu predchádzajúceho pobytu z dôvodu pandémie, teroristického útoku a pod.; zohľadňovať sa môže aj prerušenie kariéry z dôvodu čerpania materskej/rodičovskej dovolenky uchádzača.

3. CESTOVNÝ GRANT

 

Študentom a doktorandom [oprávnení uchádzači podľa písm. A) a B)] môže byť v rámci štipendia schválený aj príspevok na cestovné (cestovný grant, ktorý je samostatnou zložkou štipendia), ak o to v rámci podanej žiadosti o štipendium požiadali. Príspevok na cestovné sa udeľuje ako paušálna náhrada a bude vyplatená štipendistovi spolu s poslednou splátkou štipendia na konci pobytu. Príspevok na cestovné sa udelí v závislosti od vzdialenosti (vzdušnou čiarou) medzi miestom pobytu uchádzača v zahraničí (adresa trvalého pobytu, resp. adresa vysielajúcej inštitúcie) a miestom plánovaného pobytu na Slovensku (adresa prijímajúcej inštitúcie)[5], a to v nasledujúcej výške:

 • vzdialenosť do 200 km – 0 €,
 • vzdialenosť viac ako 200 km, maximálne 300 km – 50 €,
 • vzdialenosť viac ako 300 km, maximálne 500 km – 100 €,
 • vzdialenosť viac ako 500 km, maximálne 1 000 km – 250 €,
 • vzdialenosť viac ako 1 000 km, maximálne 2 000 km – 350 €,
 • vzdialenosť viac ako 2 000 km, maximálne 3 000 km – 500 €,
 • vzdialenosť viac ako 3 000 km, maximálne 5 000 km – 750 €,
 • vzdialenosť viac ako 5 000 km, maximálne 7 000 km – 1 100 €,
 • vzdialenosť viac ako 7 000 km – 1 500 €.
[5] Pre vypočítanie vzdialenosti sa použije „DistanceCalculator“, ktorý v rámci programu Erasmus+  poskytla Európska komisia: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm. SAIA, n. o., môže použiť aj iné formy zistenia vzdialenosti pre potreby určenia výšky príspevku na cestovné.

4. UZÁVIERKA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

Zahraničným uchádzačom, ktorí potrebujú pre vstup na územie Slovenska víza, sa odporúča, aby pri určovaní termínu nástupu na štipendijný pobyt zohľadnili časové obdobie potrebné na zabezpečenie dokumentov potrebných pre podanie žiadosti o víza/povolenie na prechodný pobyt (vrátane doručenia dokumentov zo SAIA), získanie termínu vízového pohovoru ako aj lehoty  na samotné udelenie víz (informácie o podmienkach udeľovania víz poskytujú zastupiteľské úrady SR v zahraničí).

Jeden uchádzač si môže k jednému termínu uzávierky podať iba jednu žiadosť.

[6] aktuálneho stredoeurópskeho času

5. PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

Žiadosti o štipendiá sa podávajú on-line na www.scholarships.sk. Elektronický systém na podávanie žiadostí sa otvára najneskôr 6 týždňov pred termínom uzávierky žiadostí. Žiadosť je možné vypĺňať až po otvorení elektronického systému.

Upozornenie: Uchádzačom sa odporúča, aby si podávanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu. Množstvo operácií v posledných minútach pred uzávierkou môže vplývať na reakčný čas on-line systému, čo treba mať na zreteli, aby nedošlo k zmeškaniu termínu na odoslanie žiadosti. Administrátor programu neberie v takomto prípade zodpovednosť za nepodanie žiadosti o štipendium zo strany uchádzača.

Uchádzači môžu predkladať žiadosť a jej prílohy v slovenskom alebo v anglickom jazyku (v prípade akýchkoľvek dokumentov v inom jazyku[7] musia byť v žiadosti predložené pôvodné dokumenty spolu s ich úradným prekladom do slovenčiny alebo angličtiny, resp. uchádzač môže predložiť preklad potvrdený inštitúciou,  ktorá príslušný doklad vydala.; ak z dôvodu mimoriadnej okolnosti zapríčinenej vyššou mocou nie je možné zabezpečiť úradný preklad, môže administrátor štipendijného programu akceptovať aj pracovné preklady vytvorené samotným uchádzačom, avšak v prípade udelenia štipendia takémuto uchádzačovi, je tento uchádzač povinný pred vystavením a zaslaním oficiálneho dekrétu o udelení štipendia predložiť úradný preklad obsahovo zodpovedajúci pracovnému prekladu, a to v termíne určenom administrátorom programu).

V prípade dokumentov, ktoré sú prílohou žiadosti a ktoré zároveň vystavuje iná osoba ako osoba uchádzača (napr. odporúčania, potvrdenia o štúdiu, diplom/dodatok k diplomu/vysvedčenie o štátnej skúške, akceptačný/pozývací list) je potrebné do on-line systému nahrať skeny týchto dokumentov. Uchádzač je povinný mať a archivovať všetky originály dokumentov, ktoré predložil elektronicky v rámci svojej žiadosti a to najneskôr v čase schválenia štipendia, pred vystavením Dekrétu o udelení štipendia (ak nie je s prijímajúcou inštitúciou dohodnuté inak), a v prípade vyzvania predložiť tieto originály (alebo ich úradne overené kópie) administrátorovi programu.

Podpisom sa v zmysle podmienok rozumie vlastnoručný podpis (nie strojový), prípadne oficiálne overiteľný elektronický podpis. Potvrdením sa rozumie oficiálne vydaný dokument, ktorý obsahuje okrem iných náležitostí aj podpis osoby, ktorá ho vystavila, resp. obsahovo zodpovedajúci elektronicky overiteľný údaj (napr. QR kód, či linka odkazujúce na dokument na serveroch oficiálnej vzdelávacej inštitúcie, či národnej autority).

Mimoriadne, teda v prípade mimoriadnych okolností spôsobených vyššou mocou (bez zavinenia uchádzača a osoby/inštitúcie vystavujúcej požadovaný dokument), tiež môžu byť akceptované aj doklady, resp. dokumenty, ktoré nebudú obsahovať podpis osoby, ktorá ich vystavila (resp. oficiálne potvrdenie zo strany inštitúcie), ak je dokument obsahovo relevantný z pohľadu týchto podmienok a z dokumentu je zrejmé, že ide o prejav relevantnej právnickej alebo fyzickej osoby (napr. e-mail od danej osoby s požadovaným obsahom alebo informatívny výpis z elektronického systému vysokej školy bez náležitého podpisu a pod.). V prípade schválenia štipendia takémuto uchádzačovi je tento uchádzač povinný v termíne stanovenom administrátorom programu predložiť dokumenty, ktoré budú podpísané zodpovednou osobou a svojím obsahom budú zodpovedať dokumentom predloženým v rámci žiadosti. Záväzná štipendijná ponuka bude schválenému uchádzačovi zaslaná až po splnení tejto povinnosti.

Ak sa uchádzač uchádza o štipendium opätovne z dôvodu, že jeho predchádzajúci pobyt podporený štipendiom bol zásadne ovplyvnený mimoriadnou okolnosťou spôsobenou vyššou mocou (napr. z dôvodu zásahu vyššej moci musel pobyt predčasne skrátiť, alebo nemohol napriek absolvovaniu pobytu plnohodnotne realizovať plánovaný program napr. kvôli uzavretiu inštitúcií v rámci preventívnych opatrení, alebo nemohol pobyt absolvovať vôbec a zrušil z uvedeného dôvodu poberanie pôvodne udeleného štipendia), a chce na uvedený schválený pobyt nadviazať alebo ho opätovne zrealizovať, musí uvedené skutočnosti a mimoriadne okolnosti explicitne uviesť v rámci svojej žiadosti.

Akékoľvek mimoriadne okolnosti, ak sa majú zohľadniť v rámci výberu, je uchádzač povinný detailne opísať a vysvetliť v žiadosti o štipendium (napr. v samostatnej prílohe a pod.) a administrátor bude ich možný vplyv posudzovať pri formálnej kontrole žiadosti pre potreby výberu.

[7] V zmysle platnej legislatívy nie je potrebné robiť preklady dokumentov vydaných v českom jazyku.

Žiadosť musí byť podaná v on-line systéme do termínu uzávierky – to znamená, že uchádzač musí on-line žiadosť vyplniť, vložiť prílohy v predpísanom formáte a odoslať žiadosť stlačením tlačidla „Odoslať“ (žiadosť je možné odoslať len v prípade, že sú vyplnené všetky polia a nahrané všetky povinné prílohy).

Upozorňujeme, že uchádzač by mal od slovenskej inštitúcie dostať sken akceptačného/pozývacieho listu, keďže ho má nahrať do on-line systému. Bez akceptácie/pozvania uchádzač nemôže podať žiadosť elektronicky, a teda nemôže byť jeho žiadosť ďalej posudzovaná. Originál akceptačného/pozývacieho listu je potrebné predložiť iba v prípade udelenia štipendia. V prípade schválenia štipendia uchádzačovi, pred vystavením Dekrétu o udelení štipendia je uchádzač, resp. slovenská prijímajúca inštitúcia povinná predložiť administrátorovi programu originál akceptačného/pozývacieho listu, ktorý bude zodpovedať akceptačnému/pozývaciemu listu predloženému v rámci online žiadosti, a to najneskôr v termíne stanovenom administrátorom programu. V opačnom prípade, bude nedoručenie tohto dokumentu vyhodnotené ako strata záujmu o štipendijný pobyt zo strany schváleného uchádzača, resp. strata záujmu o štipendistu zo strany prijímajúcej inštitúcie. Na základe tejto skutočnosti môže SAIA, n. o. odstúpiť od poskytovania štipendijnej podpory.

Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line žiadosti o štipendium na študijný pobyt pripájajú zahraniční študenti (kategória uchádzačov podľa písm. A):

 • štruktúrovaný životopis,
 • motivácia,
 • podrobný študijný program (je potrebné uviesť aj názov vysokej školy, na ktorú je uchádzač prijatý, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt, zoznam predmetov, ktoré uchádzač absolvuje počas pobytu a počet kreditov, ktorý za jednotlivé predmety získa; v prípade študijného pobytu by mal odborný program zahŕňať obdobný počet kreditov, aký sa vyžaduje na prijímajúcej inštitúcii za dané obdobie (typicky 30 ECTS za semester), ak tomu tak nie je, uchádzač by mal danú skutočnosť zdôvodniť,
 • dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov (dokument musí obsahovať podpis odporúčajúceho, dokument by mal obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; ak nie je možné vystaviť odporúčanie na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí dokument obsahovať jednoznačnú identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca odporúčanie pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla, odkaz na webovú stánku]); odporúčania nesmú byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace,
 • potvrdenie oficiálne vydané vysielajúcou vysokou školou o tom, že študent je v čase uchádzania sa riadnym študentom vysokej školy; potvrdenie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace, súčasťou potvrdenia by mala byť aj informácia o ročníku štúdia, štandardnej dĺžke štúdia v danom odbore/na danej inštitúcii, či predpokladaný termín ukončenia štúdia.
  • V prípade, že uchádzač z dôvodu mimoriadnych okolností spôsobených vyššou mocou nemôže získať potvrdenie o návšteve vysokej školy, uchádzač môže predložiť namiesto neho čestné vyhlásenie o návšteve vysokej školy, kde uvedie dôvody, prečo sa mu nepodarilo získať doklad, a zároveň uvedie, v akom ročníku a na ktorom stupni štúdia (t. j. bakalárske alebo magisterské/obdobné) študuje a uvedie tiež dátum predpokladaného ukončenia tohto štúdia. V prípade udelenia štipendia takémuto uchádzačovi je pred vystavením dekrétu o udelení štipendia tento uchádzač povinný predložiť oficiálne potvrdenie o návšteve vysokej školy zodpovedajúce deklarovaným údajom o štúdiu, a to v termíne určenom administrátorom programu.
 • bakalársky diplom a dodatok k diplomu  spolu s vysvedčením o štátnej skúške (ak existujú),
 • akceptačný/pozývací list slovenskej vysokej školy s termínom realizácie pobytu, v ktorom sa vysoká škola zaväzuje prijať uchádzača na študijný pobyt (oficiálny dokument spravidla na hlavičkovom papieri vysokej školy a s podpisom osoby, ktorá list vystavila, dokument by mal obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; ak nie je možné vystaviť dokument na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca dokument pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla, odkaz na webovú stánku]). Akceptačný list sa má jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší ako 3 mesiace. Odporúča sa, aby akceptačný list obsahoval zoznam predmetov, ktoré bude/resp. môže študent v danom akademickom roku/semestri navštevovať.
 • v prípade, že uchádzač v minulosti získal podporu z NŠP v kategórii študent je povinný predložiť aj potvrdenie o získaných kreditoch, resp. potvrdenie o absolvovaní skúšok počas daného štipendijného pobytu.

Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line žiadosti o štipendium na študijný/výskumný/umelecký pobyt pripájajú zahraniční doktorandi (kategória uchádzačov podľa písm. B):

 • štruktúrovaný životopis,
 • motivácia,
 • podrobný študijný/výskumný/umelecký program (je potrebné uviesť aj názov prijímajúcej inštitúcie, na ktorú je uchádzač prijatý, termín nástupu na pobyt, dĺžku pobytu a primerane detailný časový harmonogram),
 • odporúčanie od školiteľa (dokument musí obsahovať podpis odporúčajúceho, dokument by mal obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; ak nie je možné vystaviť odporúčanie na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí dokument obsahovať jednoznačnú identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca odporúčanie pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla, odkaz na webovú stánku]); odporúčanie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace,
 • potvrdenie oficiálne vydané organizáciou, na ktorej sa uskutočňuje doktorandský program, o tom, že uchádzač je doktorandom v čase uchádzania sa o štipendium (potvrdenie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace; súčasťou potvrdenia by mala byť aj informácia o ročníku štúdia, štandardnej dĺžke doktorandského štúdia v danom odbore/na danej inštitúcii, či predpokladaný termín ukončenia štúdia),
  • V prípade, že uchádzač z dôvodu mimoriadnych okolností spôsobených vyššou mocou nemôže získať potvrdenie o doktorandskom štúdiu, môže predložiť namiesto neho čestné vyhlásenie o doktorandskom štúdiu, kde uvedie dôvody, prečo sa mu nepodarilo získať doklad, a zároveň uvedie aktuálny ročník doktorandského štúdia a dátum predpokladaného ukončenia tohto štúdia. V prípade udelenia štipendia takémuto uchádzačovi je pred vystavením dekrétu o udelení štipendia tento uchádzač povinný predložiť oficiálne potvrdenie o doktorandskom štúdiu zodpovedajúce deklarovaným údajom, a to v termíne určenom administrátorom programu.
 • magisterský diplom a dodatok k diplomu spolu s vysvedčením o štátnej skúške (ak existujú),
 • zoznam publikačnej/umeleckej činnosti v predpísanej štruktúre, resp. vyhlásenie, že uchádzač nemá publikačnú činnosť,
 • akceptačný/pozývací list slovenskej vysokej školy alebo výskumnej organizácie s termínom realizácie pobytu, v ktorom sa vysoká škola zaväzuje prijať uchádzača na študijný alebo výskumný/umelecký pobyt (oficiálny dokument spravidla na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumnej inštitúcie a s podpisom osoby, ktorá list vystavila, dokument by mal obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila ; ak nie je možné vystaviť dokument na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca dokument pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla, odkaz na webovú stánku]). Akceptačný/pozývací list sa má jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší ako 3 mesiace. V prípade doktorandov nemá byť akceptačný/pozývací list len formálnou akceptáciou uchádzača na štipendijný pobyt, ale má odrážať mieru záujmu, ktorý prejavila prijímajúca inštitúcia o študijný/výskumný/umelecký pobyt uchádzača o štipendium v rámci NŠP.

Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line žiadosti o štipendium na výskumný/prednáškový/umelecký pobyt pripájajú zahraniční vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci (kategória uchádzačov podľa písm. C):

 • štruktúrovaný životopis,
 • podrobný prednáškový a/alebo výskumný/umelecký program (je potrebné uviesť názov prijímajúcej inštitúcie, na ktorú je uchádzač prijatý, termín nástupu na pobyt, dĺžku pobytu a primerane detailný časový harmonogram),
 • diplom s najvyšším dosiahnutým vzdelaním,
 • zoznam publikačnej/umeleckej činnosti v predpísanej štruktúre,
 • pozývací list slovenskej vysokej školy alebo výskumnej organizácie s termínom realizácie pobytu, v ktorom sa vysoká škola zaväzuje prijať uchádzača na prednáškový/výskumný/umelecký pobyt (oficiálny dokument spravidla na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumnej inštitúcie a s podpisom osoby, ktorá list vystavila, dokument by mal obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; ak nie je možné vystaviť dokument na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca dokument pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla, odkaz na webovú stánku]). Pozývací list sa má jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší ako 3 mesiace. Pozývací list nemá byť len formálnou akceptáciou uchádzača na štipendijný pobyt, ale má odrážať mieru záujmu, ktorý prejavila prijímajúca inštitúcia o prednáškový/výskumný/umelecký pobyt uchádzača o štipendium v rámci NŠP.

6. VÝBER UCHÁDZAČOV

Štipendium a/alebo príspevok na cestovné (cestovný grant) nie sú právne nárokovateľné. Na udelenie finančnej podpory zo zdrojov NŠP vplýva splnenie formálnych požiadaviek uchádzačom podľa aktuálnej výzvy, kvalita uchádzača, obsah plánovaného pobytu a jeho potreba, ako aj finančné možnosti NŠP k danému termínu uzávierky.

Za finálnu kompletnosť žiadosti a za správnosť informácií uvedených v nej a v jej prílohách je zodpovedný uchádzač; administrátor programu vzhľadom na dostatočný čas na prípravu žiadosti medzi otvorením elektronického systému na podávanie žiadostí a termínom uzávierky, ako aj s ohľadom na vyhlásenie uchádzača pri podávaní žiadosti, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú úplné, aktuálne a pravdivé a že žiadosť je kompletná, vrátane všetkých požadovaných príloh a dokumentov, nie je povinný poskytnúť uchádzačovi možnosť opravy žiadosti (žiadosť sa teda posudzuje tak, ako bola podaná uchádzačom).

Za administráciu výberového procesu je zodpovedná SAIA, n. o., ako administrátor štipendijného programu. Administrátor programu koná v rámci konkrétneho výberu tak, aby bol zachovaný rovnaký prístup k uchádzačom počas daného výberu.

Administrátor posúdi, či žiadosti spĺňajú formálne požiadavky programu ku dňu termínu uzávierky, ku ktorému boli podané. Administrátor môže zamietnuť pre formálne nedostatky také žiadosti:

 • u ktorých existuje rozpor s podmienkami programu (najmä v oblastiach oprávnenosti uchádzačov, resp. štipendistov, alebo neexistencie zodpovedajúcej kategórie podpory uchádzača), alebo
 • u ktorých nie sú splnené formálne náležitosti žiadosti, resp. požadovaných príloh, alebo
 • u ktorých sú skutočnosti uvedené v žiadosti a jej prílohách vo vzájomnom rozpore, alebo
 • u ktorých sa v priebehu kontroly zo strany administrátora zistí, že vyhlásenia uchádzača, ktorými potvrdzuje, že informácie sú úplné, pravdivé a správne, nie sú pravdivé, alebo
 • ktoré boli predložené bývalými štipendistami NŠP, u ktorých sa preukázalo závažné porušenie podmienok programu, najmä závažné porušenie povinností štipendistu, poskytnutie nepravdivých informácií alebo zamlčanie dôležitých skutočností, alebo poškodzovanie dobrého mena štipendijného programu a to po dobu 10 rokov od ukončenia pobytu, na ktorý bola udelená štipendijná podpora, a pri ktorom nastalo závažné porušenie podmienok programu; v prípade preukázania nevinnosti do termínu danej uzávierky bude štipendista posudzovaný bez ohľadu na predchádzajúce podozrenia; o obmedzení sa opätovne uchádzať o štipendijnú podporu na základe preukázaných zistení administrátora programu je štipendista bezodkladne informovaný zo strany SAIA, n. o.

Pri svojom rozhodovaní môže administrátor brať do úvahy, či ide o takú skutočnosť, ktorá môže mať zásadný vplyv na vecné posúdenie žiadosti. Administrátor môže svoje zistenia konzultovať s výberovou komisiou. Administrátor taktiež pri svojom rozhodovaní berie do úvahy aj odporúčania a požiadavky výberovej komisie z predchádzajúcich výberov.

V prípade potreby, pri overovaní informácií uvedených uchádzačom v žiadosti a jej prílohách, si môže administrátor programu vyžiadať doplňujúce dokumenty potvrdzujúce uvedené skutočnosti a to pri zachovaní rovnakého prístupu k uchádzačom. Tým nie je dotknutá povinnosť uchádzača poskytnúť úplné, aktuálne a pravdivé údaje a predložiť kompletnú žiadosť do termínu uzávierky.

Žiadosti, ktoré administrátor nezamietol pre formálne nedostatky, postupujú na ďalší výber výberovou komisiou.

Výberová komisia, ktorú menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, vyberá štipendistov na základe predložených podkladových materiálov. Zameria sa najmä na:

 • zdôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať časť štúdia alebo výskumný/umelecký alebo prednáškový pobyt na vybranej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku na Slovensku;
 • odborný program študijného/výskumného/umeleckého/prednáškového pobytu a využitie výsledkov pobytu pre ďalšie štúdium alebo vedeckú dráhu, resp. pre kariérny rast uchádzača;
 • odborné a osobnostné predpoklady, ako aj zhodnotenie zámeru pobytu uchádzača uvedené v odporúčaniach;
 • študijné, resp. vedecké výsledky
  • ak relevantné, v prípade opakovaného uchádzania sa o štipendium, môže výberová komisia vziať do úvahy aj výsledky/spätnú väzbu z predošlého pobytu uchádzača; 
 • prínos pre prijímajúcu organizáciu;
 • celkovú kvalitu predloženej žiadosti a jej konzistentnosť.

Výberová komisia v rámci konkrétneho výberu stanovuje poradie žiadostí v jednotlivých posudzovaných kategóriách, pričom v prípade potreby s prihliadnutím na odborné zameranie žiadostí a iné relevantné skutočnosti môže posudzovať osobitne podskupiny žiadostí v rámci posudzovaných kategórií a stanovovať pre tieto podskupiny samostatné poradie. Výberová komisia po posúdení žiadostí v konkrétnej kategórii alebo podskupine určí, ktoré žiadosti v rámci daného výberu spĺňajú očakávanie vysokej kvality, a z týchto žiadostí navrhne, ktorým žiadostiam sa má udeliť štipendium s ohľadom na dostupné finančné prostriedky programu, kvalitu žiadostí, pričom môže zohľadniť aj predpokladanú úspešnosť uchádzačov v konkrétnej kategórii/podskupine s ohľadom na celkový počet žiadostí. Výberová komisia môže indikovať ďalšie podmienky pre udelenie štipendia, napr. udeliť štipendium pod podmienkou skrátenia dĺžky štipendijnej podpory (teda skráti počet štipendijných mesiacov), zdokladovanie alebo vysvetlenie skutočností, ktoré výberová komisia považovala za potrebné v procese posudzovania žiadosti a pod.; splnenie podmienok (resp. ich akceptovanie zo strany uchádzača) v prípade udelenia štipendia overuje administrátor programu. Výberová komisia môže na účely efektívneho, účelného a účinného čerpania finančných prostriedkov na štipendijnú podporu z programu rozhodnúť o vytvorení rezervného zoznamu uchádzačov o štipendium (resp. zoznamu náhradníkov), ktorým v prípade, že to finančné možnosti programu dodatočne po zasadnutí výberovej komisie dovolia, môže byť udelené štipendium; platnosť rezervného zoznamu vytvoreného zo žiadostí predložených k jednej uzávierke na predkladanie žiadostí sa končí dňom nasledujúcej uzávierky na predkladanie žiadostí o štipendium.

Výberová komisia môže s osobitným zreteľom posudzovať žiadosti, ktoré boli predložené uchádzačmi, ktorí už získali štipendium, ale z dôvodu zásahu vyššej moci (napr. pandémie, vojenského konfliktu a pod.) nenastúpili na už schválený pobyt, alebo si tento pobyt museli z dôvodu vyššej moci skrátiť, alebo pod vplyvom situácie spôsobenej vyššou mocou ho nemohli plnohodnotne využiť na realizáciu plánovaného zámeru. V takýchto prípadoch, v porovnaní s ostatnými uchádzačmi, môže výberová komisia postupovať pri výbere rámcovo osobitne, ak to v rámci danej výzvy uzná za potrebné. Každá takáto žiadosť však bude posudzovaná individuálne v súlade s platnými podmienkami programu a musí byť kvalitatívne relevantná; nie je možné schvaľovať takéto žiadosti automaticky len z dôvodu predchádzajúceho schválenia štipendia a jeho postihu zásahom vyššej moci.

Každý uchádzač, ktorý má dôvodné podozrenie na pochybenie zo strany administrátora alebo výberovej komisie v procese spracovania a posudzovania žiadostí podaných v rámci konkrétnej uzávierky, má právo podať podnet na prešetrenie najneskôr do 1 mesiaca od zverejnenia výsledkov výberu žiadostí predložených k danej uzávierke. Podnet predkladá uchádzač písomne a adresuje ho SAIA, n. o., ako organizácii administrujúcej program. Podnet musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača, číslo žiadosti, ktorej sa podnet týka, zdôvodnenie pre podanie podnetu (vrátane skutočností, na základe ktorých došlo podľa uchádzača k pochybeniu). SAIA, n. o., podnet posúdi a spravidla do 1 mesiaca od podania podnetu oboznámi uchádzača s výsledkom prešetrenia predmetného podnetu.


7. UDELENIE ŠTIPENDIA A RÁMCOVÉ PODMIENKY PRE JEHO VYPLÁCANIE

Administrátor rešpektuje výber štipendistov vykonaný výberovou komisiou a udelí štipendium v súlade so závermi výberovej komisie. Informáciu o udelení/neudelení štipendia a cestovného grantu oznámi SAIA, n. o., uchádzačom spravidla do 8 týždňov po uzávierke na predkladanie žiadostí.

Ak neexistuje objektívna prekážka (napr. podmienenie udelenia štipendia splnením dodatočných podmienok indikovaných výberovou komisiou), po predložení originálu akceptačného/pozývacieho listu, schváleným štipendistom SAIA, n. o., vystaví a zašle Dekrét o udelení štipendia potvrdzujúci schválenie štipendia v rámci NŠP a zašle ho poštou (v špecifických situáciách alternatívnym spôsobom) spolu so záväznou štipendijnou ponukou obsahujúcou informácie a požiadavky pre vyplácanie štipendia. Štipendista je povinný pred začiatkom vyplácania štipendia zaslať administrátorovi programu potvrdenie o akceptácii štipendia (formulár potvrdenia o akceptácii štipendia zašle štipendistovi administrátor programu), notársky overenú kópiu diplomu s najvyšším dosiahnutým akademickým titulom, a:

 • v prípade študentov a doktorandov originál potvrdenia o štúdiu platné na akademický rok v ktorom sa štipendijný pobyt bude realizovať(potvrdenie vydané najskôr jeden mesiac pred septembrom, resp. februárom v prípade štipendijného pobytu počas letného semestra),

V prípade, že je niektorý z dokumentov vystavený v inom než slovenskom alebo anglickom jazyku, treba predložiť aj úradný preklad do niektorého z týchto jazykov.

Štipendium nie je možné vyplácať bez predloženia vyššie uvedených dokumentov štipendistom.

Až doručením písomnej akceptácie podmienok udeleného štipendia zo strany uchádzača, ktorému bolo udelené štipendium, do SAIA, n. o., sa uzatvára zmluvný vzťah medzi SAIA, n. o., a štipendistom.

Ak je udelenie štipendia podmienené splnením podmienok indikovaných výberovou komisiou, Dekrét o udelení štipendia spolu s ďalšími dokumentmi je možné zaslať až po splnení stanovených podmienok (o akceptácii splnenia podmienok rozhoduje administrátor programu).

Štipendium vypláca administrátor programu na účet, ktorý mu štipendista oznámil ako účet pre zasielanie štipendia (spravidla na účet štipendistu vedený v banke v niektorej z krajín SEPA; v odôvodnených prípadoch môže byť štipendium vyplácané aj na iný účet, ak o to štipendista požiada, pričom prípadné riziká a náklady súvisiace s takýmto alternatívnym postupom v takých prípadoch znáša štipendista).

Vyplácanie štipendia sa realizuje v mesačných platbách, ktoré administrátor začne vyplácať po obdržaní informácie o bankovom účte, na ktorý sa má štipendium vyplácať, a po potvrdení nástupu na pobyt štipendistu. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa termínov úhrad a okolností s dopadom na tieto termíny určí administrátor programu a oznámi ich štipendistovi spolu so zaslaním Dekrétu o udelení štipendia.

Administrátor programu môže na účel kontroly a monitorovania priebehu štipendijného pobytu a účel hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného nakladania s verejnými zdrojmi stanoviť niektoré ďalšie podmienky, ktoré štipendista musí splniť počas pobytu a ktorých nesplnenie môže viesť k pozastaveniu vyplácania štipendia alebo k zadržaniu časti štipendia do splnenia danej podmienky, pričom o takýchto ďalších podmienkach informuje administrátor programu štipendistu spolu so zaslaním Dekrétu o udelení štipendia (môže ísť napr. o požiadavku na predloženie priebežnej správy o pobyte, o zadržanie časti štipendia do predloženia niektorých dokumentov požadovaných pri ukončení pobytu a pod.).

Štipendiá Národného štipendijného programu SR sú financované z verejných zdrojov. Z uvedeného dôvodu pre štipendistov vyplývajú nasledujúce podmienky a povinnosti:

 • štipendista Národného štipendijného programu SR je povinný zabezpečiť, aby všetky dokumenty predkladané v súvislosti so schváleným štipendijným pobytom obsahovali pravdivé, správne a úplné informácie,
 • je zakázané financovanie toho istého výdavku v rámci toho istého účelu z rovnakého zdroja, a preto je povinnosťou štipendistu informovať SAIA, n. o., ako administrátora programu, ak v súvislosti s jeho pobytom bude zo zdrojov štátneho rozpočtu SR poberať inú podporu počas trvania štipendijnej podpory z Národného štipendijného programu SR,
 • štipendista je povinný v prípade potreby poskytnúť súčinnosť orgánom Slovenskej republiky alebo osobám povereným týmito orgánmi, a to pri ich činnosti (najmä kontrolnej alebo monitorovacej činnosti alebo pri výkone auditu) v súvislosti s finančnými prostriedkami poskytnutými v rámci štipendia,
 • štipendista berie na vedomie a akceptovaním štipendia súhlasí s tým, že jeho osobné údaje v rozsahu danom žiadosťou o štipendium, jej prílohami a ďalšími dokumentmi predloženými administrátorovi programu môžu byť poskytnuté orgánom Slovenskej republiky na účely ich kontrolnej alebo monitorovacej činnosti alebo pri výkone auditu v súvislosti s finančnými prostriedkami poskytnutými v rámci štipendia.

Na poskytovanie štipendií, ak nie je uvedené inak, sa vzťahujú aj ustanovenia „Zásad pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov v štandardných podmienkach a v podmienkach ovplyvnených mimoriadnymi okolnosťami“ účinných od 22. 10. 2021, resp. v prípade ich nahradenia iným predpisom ustanovenia daného predpisu. Aktuálne znenie takéhoto predpisu zverejní administrátor programu na webovom sídle programu. Komplexné situácie, ktoré súvisia s plánovaním a realizáciou medzinárodnej mobility aj napriek možnej časovej a administratívnej náročnosti sa typicky nepovažujú za mimoriadne okolnosti spôsobené zásahom vyššej moci, aj keď nie sú priamo ovplyvniteľné štipendistom. Vojnový konflikt a občianske nepokoje sú vo všeobecnosti považované za vyššiu moc, ktorú štipendista nemôže predvídať.

Štipendijná podpora sa udeľuje na štipendijný pobyt tak, ako je uvedené v Dekréte o udelení štipendia. Zmena krajiny pobytu a zmena prijímajúcej inštitúcie nie sú povolené. Zmeny s vplyvom na čerpanie finančných prostriedkov (napr. zmena termínu začiatku pobytu, skrátenie pobytu a pod.) sú možné len so súhlasom administrátora programu. Predĺženie už schválenej štipendijnej podpory nie je možné (v prípade potreby je možné uchádzať sa o nové štipendium pri zohľadnení podmienok programu pre podporu opakovaných pobytov). Prerušenie štipendijného pobytu je možné spravidla len vo výnimočných prípadoch a je predmetom schvaľovania administrátorom programu. Administrátor programu podrobnejšie stanoví podmienky súvisiace s odsúhlasovaním zmien v súlade s týmito Podmienkami na predkladanie žiadostí o štipendium a oznámi ich štipendistovi spolu so zaslaním Dekrétu o udelení štipendia.

V prípade pobytu, ktorý trvá dlhšie ako 6 mesiacov predkladá štipendista administrátorovi programu priebežnú správu z pobytu. Administrátor programu môže stanoviť, že do splnenia tejto povinnosti zadrží vyplácanie ďalších štipendií. Podrobnosti o forme priebežnej správy stanoví administrátor programu a oznámi ich štipendistovi spolu so zaslaním Dekrétu o udelení štipendia.

Na konci štipendijného pobytu predkladá štipendista administrátorovi programu záverečnú správu z pobytu a potvrdenie o ukončení štipendijného pobytu. Administrátor programu môže stanoviť, že do splnenia tejto povinnosti zadrží vyplatenie časti štipendia (max. však vo výške 1 sadzby štipendia na pokrytie životných nákladov a príspevku na cestovné). Podrobnosti o forme záverečnej správy a jej prílohách a o forme a obsahu potvrdenia o ukončení štipendijného pobytu stanoví administrátor programu a oznámi ich štipendistovi spolu so zaslaním Dekrétu o udelení štipendia.

Štipendium je viazané na konkrétny účel vedúci k napĺňaniu cieľov a aktivít schváleného odborného programu pobytu, na základe ktorého bolo štipendium udelené. Zásadné nedodržanie schváleného odborného programu, prípadne, náležite modifikovaného odborného programu po dohode s administrátorom programu, môže mať za následok krátenie prideleného štipendia podľa stanovených kritérií, o ktorých je štipendista informovaný spolu so zaslaním Dekrétu o udelení štipendia.

V prípade potreby, pri overovaní skutočností, si môže administrátor programu vyžiadať doplňujúce dokumenty potvrdzujúce uskutočnenie štipendijného pobytu v mieste prijímajúcej inštitúcie, ako aj preukazujúce napĺňanie účelu pobytu. Štipendista je preto povinný archivovať dokumenty súvisiace so štipendijným pobytom, poskytnúť súčinnosť pri overovaní skutočností a bezodkladne požadované doplňujúce, existujúce dokumenty administrátorovi dodať.

V prípade závažného porušenia povinností štipendistu, či preukázania poskytnutia nepravdivých informácií alebo zamlčania dôležitých skutočností, ako aj v prípade poškodzovania dobrého mena štipendijného programu, alebo v prípade, že sa preukáže, že štipendista poberal štipendium v rozpore s podmienkami programu, či v rozpore so záväznou štipendijnou ponukou, bude SAIA, n. o., oprávnená odstúpiť od záväzku a požadovať vrátenie finančných prostriedkov uhradených v rámci Národného štipendijného programu SR do momentu účinnosti odstúpenia od záväzku (v primeranej výške resp. až do celkovej sumy poskytnutých prostriedkov). Štipendista je v takom prípade povinný všetky dovtedy vyplatené prostriedky vrátiť späť podľa požiadavky a v lehote stanovenej administrátorom programu.


Rady pre uchádzačov


Bližšie informácie:

 
administrátor programu pre vysokoškolských učiteľov/výskumných, resp. umeleckých pracovníkov
e-mail: nsp-foreign@saia.sk
tel.: 02/5930 4733 (priama linka)
 
administrátor programu pre vysokoškolských študentov a doktorandov
e-mail: nsp-foreign2@saia.sk
tel.: 02/5930 4736 (priama linka)
 
SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, Slovensko
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711 , fax 02/5930 4701
www.stipendia.skwww.scholarships.skwww.saia.sk