Štipendiá a cestovné granty pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov slovenských vysokých škôl, pracovísk Slovenskej akadémie vied a iných externých vzdelávacích inštitúcií

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program SR (NŠP) je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) zo štátneho rozpočtu SR.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený na podporu mobilít študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o vysokých školách, napr. na SAV), ako aj pre postdoktorandov.


1. OPRÁVNENÍ UCHÁDZAČI

O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:

a. študenti verejných, súkromných alebo štátnych vysokých škôl v SR, s trvalým pobytom v SR1, ktorí v čase poberania štipendia budú na Slovensku študentmi študijných programov 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo v 4. a ďalších rokoch štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, a to s cieľom realizovať: 

  • študijný pobyt na zahraničnej vysokej škole v trvaní minimálne 1 semestra (resp. 1 trimestra, ak má zahraničná vysoká škola organizovaný akademický rok na trimestre), maximálne však v trvaní jedného akademického roka,
  • výskumný/umelecký pobyt na zahraničnej vysokej škole, úzko súvisiaci s prípravou diplomovej práce, a to v trvaní minimálne 3 a maximálne 6 mesiacov,

b. doktorandi – študenti študijných programov 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania na Slovensku v súlade s § 54 zákona o vysokých školách, ktorí majú trvalý pobyt v SR1, a to s cieľom v čase poberania štipendia realizovať:

  • študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt na zahraničnej vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii v trvaní 1 – 10 mesiacov súvisiaci s ich doktorandským štúdiom a jeho zameraním.

c. postdoktorandi, teda vysokoškolskí učitelia2 a výskumní pracovníci s trvalým pobytom v SR1, pôsobiaci na inštitúcii so sídlom na Slovensku s platným osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktorá nie je obchodnou spoločnosťou3, ktorým bol udelený titul PhD. (alebo jeho ekvivalent), pričom k termínu uzávierky na predkladanie žiadostí od udelenia tohto titulu neuplynulo viac ako 10 rokov, a to s cieľom v čase poberania štipendia realizovať:

  • výskumný pobyt na zahraničnej vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii v trvaní 2 – 6 mesiacov súvisiaci so získaním nových zručností a výsledkov potrebných pre kariérny rast, pričom nevyhnutnou podmienkou pre udelenie štipendia je aj návrat na domácu inštitúciu.

Upozornenie: V prípade, že študijný/výskumný/umelecký pobyt musí trvať minimálne 1 mesiac, je nevyhnutné zabezpečiť dĺžku pobytu na 1 celý kalendárny mesiac (napr. 5. marec – 4. apríl). Obdobný postup pre kalkuláciu trvania pobytu sa uplatní aj pri posúdení splnenia podmienky pre minimálnu dĺžku pobytu v ostatných prípadoch, ak je táto dĺžka určená v mesiacoch (napr. 5. marec – 4. máj pri 2-mesačnom pobyte).

1 Občania SR bez ohľadu na miesto trvalého pobytu, občania členských štátov EÚ/EHP/Švajčiarska s právom na pobyt, či právom na trvalý pobyt, resp. cudzinci z 3. krajín s trvalým/dlhodobým pobytom v SR.

2 Vysokoškolskí učitelia v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, a to ako riadni zamestnanci na plný pracovný úväzok (aj sumárne).

3 Riadni zamestnanci na plný pracovný úväzok (aj sumárne), ktorých pracovnou náplňou je výskumná činnosť, v právnickej osobe podľa § 7 písm. a) – d) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo ods. 12 tohto zákona. Ide teda najmä o verejné, súkromné alebo štátne vysoké školy, výskumné inštitúcie oprávnené realizovať doktorandský študijný program (tzv. externé vzdelávacie inštitúcie), Slovenskú akadémiu vied a jej ústavy, resp. môže ísť o rezortné výskumné ústavy alebo mimovládne organizácie uskutočňujúce výskum a vývoj.

 

Osobitné podmienky:

Uchádzači podľa písmena a) (teda kategória „študenti“) musia mať v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené bakalárske štúdium, resp. 6 semestrov štúdia, ak sa štúdium nedelí na 1. a 2. stupeň. Počas štipendijného pobytu na zahraničnej vysokej škole musí byť uchádzač riadnym študentom magisterského/inžinierskeho/doktorského štúdia (2. stupeň vysokoškolského vzdelávania) na slovenskej vysokej škole a po ukončení pobytu sa musí vrátiť a ukončiť štúdium na slovenskej vysokej škole. Študenti, ktorí sú v čase podávania žiadosti v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, musia byť pred nástupom na štipendijný pobyt zapísaní na štúdium študijného programu 2. stupňa (na magisterské/inžinierske/doktorské štúdium) na slovenskej vysokej škole v príslušnom akademickom roku.

Uchádzači podľa písmena a) a b) (teda kategórie „študenti“ a „doktorandi“), ak sa ich štúdium realizuje v externej forme, môžu získať štipendium len v prípade, že sú zároveň zamestnancami vysokej školy na Slovensku, SAV, resp. inej externej vzdelávacej inštitúcie v zmysle zákona o vysokých školách, a to na plný pracovný úväzok (aj sumárne), a na danú inštitúciu sa vrátia aj po ukončení pobytu.

V prípade uchádzačov podľa písmena c) (teda kategória „postdoktorandi“) môže administrátor štipendijného programu po konzultácii s výberovou komisiou v individuálnych prípadoch hodných osobitného zreteľa (predovšetkým pri zohľadnení situácií, ktoré nastali z titulu vyššej moci4) akceptovať ako oprávnených uchádzačov aj takých uchádzačov, u ktorých od udelenia titulu PhD (alebo jeho ekvivalentu) uplynulo viac ako 10 rokov, nie však viac ako 13 rokov.

4 Napr. narušenie priebehu predchádzajúceho pobytu z dôvodu pandémie, vojnového konfliktu, teroristického útoku a pod.; zohľadňovať sa môže aj prerušenie kariéry z dôvodu čerpania materskej/rodičovskej dovolenky uchádzača.

 

Opätovné uchádzanie sa o štipendium:

V prípade opätovného uchádzania sa o štipendium je možné schváliť žiadosť len v prípade, ak od uzávierky, v rámci ktorej bolo štipendium z NŠP naposledy udelené a čerpané, uplynuli do termínu uzávierky, ku ktorej si uchádzač opätovne podal žiadosť, aspoň 2 roky (vrátane).

Od uplatnenia tejto podmienky sa môže výnimočne upustiť v prípadoch hodných osobitého zreteľa a to najmä, ak predchádzajúci pobyt podporený štipendiom bol zásadne ovplyvnený mimoriadnou okolnosťou spôsobenou vyššou mocou (napr. pandémia, vojenský konflikt a pod.)

 

Štipendiá nie sú určené:

 • študentom a doktorandom prijatým na celé štúdium 2. alebo 3. stupňa (magisterské alebo doktorandské) v zahraničí, resp. tým, ktorí celé štúdium mimo SR už realizujú a chceli by si jeho časť financovať zo zdrojov NŠP,
 • občanom SR študujúcim na zahraničných vysokých školách, ktorí chcú absolvovať pobyt na inej zahraničnej alebo slovenskej škole,
 • záujemcom prijatým na pobyt v zahraničí v rámci iných štipendijných programov financovaných z verejných zdrojov (napr. Erasmus+, Medzinárodný vyšehradský fond, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody a pod.,  t. j. štipendisti NŠP nemôžu zároveň absolvovať ten istý alebo časovo a obsahovo obdobný pobyt v rámci iného programu, resp. poberať na tento účel ďalšie štipendium z verejných zdrojov; zároveň pri predkladaní žiadosti nemôže byť prijatie na zahraničnú inštitúciu doložené akceptačným/pozývacím listom, ktorý bol vydaný v rámci iného štipendijného programu; zahraničný pobyt v rámci iného štipendijného programu realizovaný v minulosti však nie je prekážkou pre podanie si žiadosti o štipendium v rámci NŠP).
 • na pobyty na území Ruskej federácie - minister školstva, vedy, výskumu a športu SR listom zo dňa 31. 3. 2022 stanovil, že v súvislosti s vojenskou inváziou Ruskej federácie proti Ukrajine nebudú do odvolania v rámci NŠP vysielaní štipendisti zo Slovenska do Ruskej federácie, čím dochádza k mimoriadnej zmene podmienok pre udeľovanie štipendií NŠP.

2. VÝŠKA ŠTIPENDIA

Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov počas študijného, resp. výskumného/umeleckého pobytu na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

Mesačná výška štipendia sa stanovuje v súlade so životnými nákladmi v jednotlivých krajinách po konzultácii so zastupiteľským úradom SR s pôsobnosťou pre tú-ktorú krajinu. Výšku štipendia schvaľuje MŠVVaŠ SR.

(Výška štipendia podľa krajín)


3. CESTOVNÝ GRANT

Cestovný grant, ktorý je samostatnou zložkou štipendia, je finančný príspevok poskytovaný na pokrytie výdavkov oprávnenej osoby na prepravu na miesto pobytu a späť. Cestovný grant sa udeľuje ako paušálna náhrada a bude vyplatená štipendistovi spolu s poslednou splátkou štipendia na konci pobytu. Cestovný grant sa udelí v závislosti od vzdialenosti (vzdušnou čiarou) medzi miestom pobytu uchádzača na Slovensku (adresa trvalého pobytu, resp. adresa vysielajúcej inštitúcie) a miestom plánovaného pobytu v zahraničí (adresa prijímajúcej inštitúcie)5, a to v nasledujúcej výške:

 • vzdialenosť do 200 km – 0 €,
 • vzdialenosť viac ako 200 km, maximálne 300 km – 50 €,
 • vzdialenosť viac ako 300 km, maximálne 500 km – 100 €,
 • vzdialenosť viac ako 500 km, maximálne 1 000 km – 250 €,
 • vzdialenosť viac ako 1 000 km, maximálne 2 000 km – 350 €,
 • vzdialenosť viac ako 2 000 km, maximálne 3 000 km – 500 €,
 • vzdialenosť viac ako 3 000 km, maximálne 5 000 km – 750 €,
 • vzdialenosť viac ako 5 000 km, maximálne 7 000 km – 1 100 €,
 • vzdialenosť viac ako 7 000 km – 1 500 €.

O cestovný grant sa možno uchádzať len súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP, a to uvedením požadovaných informácií v žiadosti o štipendium. Cestovný grant možno udeliť len v prípade, ak uchádzačovi bolo udelené štipendium zo zdrojov NŠP v rámci tej istej uzávierky.

5 Pre vypočítanie vzdialenosti sa použije „DistanceCalculator“, ktorý v rámci programu Erasmus+  poskytla Európska komisia: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm. SAIA, n. o., môže použiť aj iné formy zistenia vzdialenosti pre potreby určenia výšky príspevku na cestovné.


4. UZÁVIERKA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

Jeden uchádzač si môže k jednému termínu uzávierky podať iba jednu žiadosť.

Uchádzačom zo Slovenska, ktorí potrebujú víza pre vstup do krajiny, v ktorej plánujú svoj študijný/výskumný pobyt, sa odporúča, aby pri určovaní termínu nástupu na štipendijný pobyt zohľadnili časové obdobie potrebné na zabezpečenie dokumentov potrebných pre podanie žiadosti o víza/povolenie na pobyt, ako aj lehoty na samotné udelenie víz (informácie o podmienkach udeľovania víz poskytujú zastupiteľské úrady danej krajiny s územnou pôsobnosťou pre Slovensko).

6 aktuálneho stredoeurópskeho času


5. PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

Žiadosť o štipendium a cestovný grant sa podáva iba on-line na www.stipendia.sk. Elektronický (on-line) systém na podávanie žiadostí sa otvára najneskôr 6 týždňov pred termínom uzávierky; až po otvorení systému je možné vypĺňať žiadosť.

Poznámka: Uchádzačom sa odporúča, aby si podávanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu. Množstvo operácií v posledných minútach pred uzávierkou môže vplývať na reakčný čas on-line systému, čo treba mať na zreteli, aby nedošlo k zmeškaniu záväzného termínu na odoslanie žiadosti. Administrátor programu neberie v takomto prípade zodpovednosť za nepodanie žiadosti o štipendium zo strany uchádzača.

Žiadosť musí byť podaná v on-line systéme do termínu uzávierky – to znamená, že uchádzač musí on-line žiadosť vyplniť, vložiť prílohy v predpísanom formáte a odoslať žiadosť stlačením tlačidla „Odoslať“ (žiadosť je možné odoslať len v prípade, že sú vyplnené všetky polia a nahrané všetky povinné prílohy). V prípade dokumentov, ktoré sú prílohou žiadosti a ktoré zároveň vystavuje iná osoba ako osoba uchádzača (napr. odporúčania, potvrdenia o štúdiu/študijných výsledkoch, potvrdenie o zamestnaní, diplom/dodatok k diplomu/vysvedčenie o štátnej skúške, akceptačný/pozývací list) je potrebné do on-line systému nahrať skeny týchto dokumentov. Uchádzač je povinný mať a archivovať všetky originály dokumentov, ktoré predložil elektronicky v rámci svojej žiadostia to najneskôr pred vycestovaním na štipendijný pobyt v zahraničí, a v prípade vyzvania predložiť tieto originály (alebo ich úradne overené kópie) administrátorovi programu.

Podpisom sa v zmysle podmienok rozumie vlastnoručný podpis (nie strojový), prípadne oficiálne overiteľný elektronický podpis. Potvrdením sa rozumie oficiálne vydaný dokument, ktorý obsahuje okrem iných náležitostí aj podpis osoby, ktorá ho vystavila, resp. obsahovo zodpovedajúci elektronicky overiteľný údaj (napr. QR kód, či linka odkazujúce na dokument na serveroch oficiálnej vzdelávacej inštitúcie, či národnej autority).

Mimoriadne, teda v prípade mimoriadnych okolností spôsobených vyššou mocou (bez zavinenia uchádzača a osoby/inštitúcie vystavujúcej požadovaný dokument), tiež môžu byť akceptované aj doklady, resp. dokumenty, ktoré nebudú obsahovať podpis osoby, ktorá ich vystavila (resp. oficiálne potvrdenie zo strany inštitúcie), ak je dokument obsahovo relevantný z pohľadu týchto podmienok a z dokumentu zrejmé, že ide o prejav relevantnej právnickej alebo fyzickej osoby (napr. e-mail od danej osoby s požadovaným obsahom alebo informatívny výpis z elektronického systému vysokej školy bez náležitého podpisu a pod.). V prípade schválenia štipendia takémuto uchádzačovi je tento uchádzač povinný v termíne stanovenom administrátorom programu predložiť dokumenty, ktoré budú podpísané zodpovednou osobou a svojím obsahom budú zodpovedať dokumentom predloženým v rámci žiadosti. Záväzná štipendijná ponuka bude schválenému uchádzačovi zaslaná až po splnení tejto povinnosti.

Ak sa uchádzač uchádza o štipendium opätovne z dôvodu, že jeho predchádzajúci pobyt podporený štipendiom bol zásadne ovplyvnený mimoriadnou okolnosťou spôsobenou vyššou mocou (napr. z dôvodu zásahu vyššej moci musel pobyt predčasne skrátiť, alebo nemohol napriek absolvovaniu pobytu plnohodnotne realizovať plánovaný program napr. kvôli uzavretiu inštitúcií v rámci preventívnych opatrení, alebo nemohol pobyt absolvovať vôbec a zrušil z uvedeného dôvodu poberanie pôvodne udeleného štipendia), a chce na uvedený schválený pobyt nadviazať alebo ho opätovne zrealizovať, musí uvedené skutočnosti a mimoriadne okolnosti explicitne uviesť v rámci svojej žiadosti.

Akékoľvek mimoriadne okolnosti, ak sa majú zohľadniť v rámci výberu, je uchádzač povinný detailne opísať a vysvetliť v žiadosti o štipendium (napr. samostatnej prílohe a pod.) a administrátor bude ich možný vplyv posudzovať pri formálnej kontrole žiadosti pre potreby výberu.

 

Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné nahrať k on-line žiadosti o štipendium na študijný alebo výskumný/umelecký pobyt pre študentov (oprávnení uchádzači podľa písmena a):

 • v slovenskom jazyku (dokumenty, ktoré sa vyžadujú v slovenskom jazyku, možno rovnocenne predložiť aj v českom alebo v anglickom jazyku):
  • štruktúrovaný životopis,
  • motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre vybrané štúdium, čo chce robiť po skončení štipendijného pobytu),
  • odborný program študijného alebo výskumného/umeleckého pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej univerzity, výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač prijatý, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt; pri výskumných/umeleckých pobytoch sa odporúča uviesť aj primerane detailný časový harmonogram); v prípade študijného pobytu by mal odborný program zahŕňať obdobný počet kreditov, aký sa vyžaduje na domácej inštitúcii za dané obdobie (typicky 30 ECTS za semester), ak tomu tak nie je, uchádzač by mal danú skutočnosť zdôvodniť.
  • dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov študenta; v prípade študentov, ktorí chcú absolvovať výskumný/umelecký pobyt v súvislosti s diplomovou prácou, jedno z dvoch odporúčaní musí byť od vedúceho diplomovej práce (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; dokument by mal obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; ak nie je možné vystaviť odporúčanie na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí dokument obsahovať jednoznačnú identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca odporúčanie pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla, registračný identifikátor – napr. IČO, odkaz na webovú stánku]; odporúčania nesmú byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace),
  • potvrdenie oficiálne vydané vysokou školou o tom, že uchádzač je študentom vysokej školy v čase uchádzania sa o štipendium (potvrdenie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace), súčasťou potvrdenia by mala byť aj informácia o ročníku a forme štúdia, štandardnej dĺžke štúdia v danom odbore/na danej inštitúcii, či predpokladaný termín ukončenia štúdia,
   • V prípade, že uchádzač z dôvodu mimoriadnych okolností spôsobených vyššou mocou nemôže získať potvrdenie o návšteve vysokej školy, uchádzač môže predložiť namiesto neho čestné vyhlásenie o návšteve vysokej školy, kde uvedie dôvody, prečo sa mu nepodarilo získať doklad, a zároveň uvedie, v akom ročníku, na ktorom stupni štúdia (t. j. bakalárske alebo magisterské/inžinierske/doktorské) a v akej forme štúdia (denná alebo externá) študuje a uvedie tiež dátum predpokladaného ukončenia tohto štúdia. V prípade udelenia štipendia takémuto uchádzačovi je tento uchádzač povinný v termíne stanovenom administrátorom programu predložiť oficiálne potvrdenie o návšteve vysokej školy zodpovedajúce deklarovaným údajom o štúdiu . Záväzná štipendijná ponuka bude schválenému uchádzačovi zaslaná až po splnení tejto povinnosti.
  • potvrdenie o váženom študijnom priemere za aktuálne štúdium (oficiálne vydané  vysokou školou),
   • V prípade, že uchádzač z dôvodu mimoriadnych okolností spôsobených vyššou mocou nemôže získať potvrdenie o váženom študijnom priemere, môže predložiť namiesto neho výpis študijných výsledkov obsahujúci všetky absolvované predmety v rámci aktuálneho štúdia (s uvedením kreditov za jednotlivé predmety). Ak takýto dokument nie je oficiálne potvrdený vysokou školou, v prípade udelenia štipendia takémuto uchádzačovi je tento uchádzač povinný v termíne stanovenom administrátorom programu predložiť oficiálne potvrdenie zodpovedajúce údajom predloženým v rámci žiadosti. Záväzná štipendijná ponuka bude schválenému uchádzačovi zaslaná až po splnení tejto povinnosti.
  • diplom za predchádzajúce ukončené vysokoškolské štúdium, ak existuje7, dodatok k tomuto diplomu (ak bol vydaný) a vysvedčenia o štátnych záverečných skúškach za dané štúdium (ak boli vydané),
 • v cudzom jazyku (akceptované sú dokumenty v anglickom alebo českom jazyku, prípadne aj vystavené priamo v slovenčine):
  • akceptačný, resp. pozývací list zo zahraničnej vysokej školy s termínom realizácie pobytu (oficiálny dokument spravidla na hlavičkovom papieri vysokej školy a s podpisom osoby, ktorá list vystavila, dokument by mal obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; ak nie je možné vystaviť dokument na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca dokument pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla, odkaz na webovú stánku]). V prípade, že je akceptačný list v inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný (nie úradný) preklad. Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší ako 3 mesiace.

7 Podmienka sa týka študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí žiadajú o štipendium. V takom prípade sa predkladá diplom a ďalšie dokumenty za štúdium 1. stupňa (bakalárske štúdium), ktoré umožnilo prijatie na 2. stupeň vysokoškolského štúdia. V prípade, že diplom a ďalšie dokumenty sú vystavené v inom, ako slovenskom, českom, či anglickom jazyku, vyžaduje sa úradný preklad do jedného z týchto jazykov, resp. uchádzač môže predložiť preklad potvrdený inštitúciou,  ktorá príslušný doklad vydala.

 

Upozornenie!

Študenti, ktorí sa uchádzajú o štipendium na študijný pobyt v zahraničí, pričom na zahraničnej vysokej škole budú zaradení do bakalárskeho štúdia, musia doložiť odôvodnenie ich zaradenia do tohto stupňa.

 

Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné nahrať k on-line žiadosti o štipendium na študijný alebo výskumný/umelecký pobyt pre doktorandov (oprávnení uchádzači podľa písmena b):

 • v slovenskom jazyku (dokumenty, ktoré sa vyžadujú v slovenskom jazyku, možno rovnocenne predložiť aj v českom alebo v anglickom jazyku):
  • štruktúrovaný životopis,
  • motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre daný pobyt, čo chce robiť po skončení štipendijného pobytu),
  • odborný program študijného alebo výskumného/umeleckého pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej univerzity/výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač prijatý, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt; odporúča sa uviesť aj primerane detailný časový harmonogram pobytu),
  • odporúčanie od školiteľa (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; dokument by mal obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; ak nie je možné vystaviť odporúčanie na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí dokument obsahovať jednoznačnú identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca odporúčanie pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla, registračný identifikátor – napr. IČO, odkaz na webovú stánku]; odporúčanie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace),
  • potvrdenie oficiálne vydané vysokou školou, resp. externou vzdelávacou inštitúciou o tom, že uchádzač je doktorandom v čase uchádzania sa o štipendium (potvrdenie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace, súčasťou potvrdenia by mala byť aj informácia o ročníku a forme štúdia, štandardnej dĺžke doktorandského štúdia v danom odbore/na danej inštitúcii, či predpokladaný termín ukončenia štúdia),
   • V prípade, že uchádzač z dôvodu mimoriadnych okolností spôsobených vyššou mocou nemôže získať potvrdenie o doktorandskom štúdiu, môže predložiť namiesto neho čestné vyhlásenie o doktorandskom štúdiu, kde uvedie dôvody, prečo sa mu nepodarilo získať doklad, a zároveň uvedie aktuálny ročník doktorandského štúdia, formu štúdia (denná alebo externá) a uvedie tiež dátum predpokladaného ukončenia tohto štúdia. V prípade udelenia štipendia takémuto uchádzačovi je tento uchádzač povinný v termíne stanovenom administrátorom programu predložiť oficiálne potvrdenie o doktorandskom štúdiu zodpovedajúce deklarovaným údajom o štúdiu, a to v termíne určenom administrátorom programu. Záväzná štipendijná ponuka bude schválenému uchádzačovi zaslaná až po splnení tejto povinnosti.
  • diplom za predchádzajúce ukončené vysokoškolské štúdium8, dodatok k tomuto diplomu (ak bol vydaný) a vysvedčenia o štátnych záverečných skúškach za dané štúdium (ak bolo vydané),
  • zoznam publikačnej alebo umeleckej činnosti zostavený podľa vyhlášky MŠVVŠ SR č. 397/2020 Z. z. z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti – a to s jednoznačným uvedením kategorizácie jednotlivých publikácií a/alebo umeleckej činnosti, resp. vyhlásenie, že uchádzač nemá publikačnú činnosť.
 • v cudzom jazyku (akceptované sú dokumenty v anglickom alebo českom jazyku, prípadne aj vystavené priamo v slovenčine):
  • pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska s termínom realizácie pobytu (oficiálny dokument spravidla na hlavičkovom papieri inštitúcie a s podpisom osoby, ktorá list vystavila, dokument by mal obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; ak nie je možné vystaviť dokument na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca dokument pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla, odkaz na webovú stánku]). V prípade, že je akceptačný list v inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný (nie úradný) preklad. Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší ako 3 mesiace.

Upozornenie!

Doktorandi, ktorí sa uchádzajú o štipendium na absolvovanie časti programu 2. stupňa vysokoškolského štúdia v zahraničí, musia túto skutočnosť náležite odôvodniť, poukázať na prepojenie s dizertačnou prácou a doložiť súhlasné vyjadrenie školiteľa.

8 Uchádzač predkladá diplom a ďalšie dokumenty za štúdium 2. stupňa (magisterské, inžinierske alebo doktorské), ktoré umožnilo prijatie na 3. stupeň vysokoškolského štúdia (na doktorandské štúdium). V prípade, že diplom a ďalšie dokumenty sú vystavené v inom, ako slovenskom, českom, či anglickom jazyku, vyžaduje sa úradný preklad do jedného z týchto jazykov, resp. uchádzač môže predložiť preklad potvrdený inštitúciou,  ktorá príslušný doklad vydala.

 

Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné nahrať k on-line žiadosti o štipendium na výskumný pobyt pre postdoktorandov (oprávnení uchádzači podľa písmena c):

 • v slovenskom jazyku (dokumenty, ktoré sa vyžadujú v slovenskom jazyku, možno rovnocenne predložiť aj v českom alebo v anglickom jazyku):
  • štruktúrovaný životopis,
  • motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre daný pobyt),
  • odborný program výskumného pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej univerzity/výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač pozvaný, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt; odporúča sa uviesť aj primerane detailný časový harmonogram pobytu),
  • odporúčanie od vedúceho pracovníka svojho domáceho pracoviska (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; dokument by mal obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; ak nie je možné vystaviť odporúčanie na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí dokument obsahovať jednoznačnú identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca odporúčanie pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla, registračný identifikátor – napr. IČO, odkaz na webovú stánku]; odporúčanie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace),
  • potvrdenie vydané a podpísané štatutárnym zástupcom domácej inštitúcie (napr. rektor, prorektor, dekan, prodekan príslušnej fakulty, riaditeľ ústavu SAV)  o tom, že uchádzač je v čase podávania riadnym zamestnancom oprávnenej inštitúcie s uvedením výšky úväzku (rozsahu pracovnoprávneho vzťahu) a s vyjadrením, že domáca inštitúcia umožní absolvovať plánovaný pobyt a umožní uchádzačovi návrat po skončení pobytu,
   • V prípade, že uchádzač z dôvodu mimoriadnych okolností spôsobených vyššou mocou nemôže získať uvedené potvrdenie, môže predložiť namiesto neho čestné vyhlásenie, kde uvedie dôvody, prečo sa mu nepodarilo získať doklad, a zároveň uvedie formu pracovnoprávneho vzťahu (teda či ide o riadny pracovný pomer), rozsah pracovnoprávneho vzťahu (teda či ide o pracovnoprávny vzťah na plný pracovný úväzok) a na akú dobu je dohodnuté trvanie pracovnoprávneho vzťahu so zamestnávateľom (teda či na dobu neurčitú, alebo na dobu určitú, a ak na dobu určitú, uvedie aj dohodnutý dátum ukončenia pracovnoprávneho vzťahu). V prípade udelenia štipendia takémuto uchádzačovi je tento uchádzač povinný v termíne stanovenom administrátorom programu predložiť oficiálne potvrdenie v požadovanom rozsahu, potvrdzujúce údaje deklarované v čestnom vyhlásení, a to v termíne určenom administrátorom programu. Záväzná štipendijná ponuka bude schválenému uchádzačovi zaslaná až po splnení tejto povinnosti.
  • diplom za ukončené doktorandské štúdium9,
  • zoznam publikačnej alebo umeleckej činnosti zostavený podľa vyhlášky MŠVVŠ SR č. 397/2020 Z. z. z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti – a to s jednoznačným uvedením kategorizácie jednotlivých publikácií a/alebo umeleckej činnosti. 
 • v cudzom jazyku (akceptované sú dokumenty v anglickom alebo českom jazyku, prípadne aj vystavené priamo v slovenčine):
  • pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska s termínom realizácie pobytu (oficiálny dokument spravidla na hlavičkovom papieri inštitúcie a s podpisom osoby, ktorá list vystavila, dokument by mal obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; ak nie je možné vystaviť dokument na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca dokument pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla, odkaz na webovú stánku]). V prípade, že je akceptačný list v inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný (nie úradný) preklad. Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší ako 3 mesiace.

9 V prípade, že diplom je vystavený v inom, ako slovenskom, českom, či anglickom jazyku, vyžaduje sa úradný preklad do jedného z týchto jazykov, resp. uchádzač môže predložiť preklad potvrdený inštitúciou,  ktorá príslušný doklad vydala.


6. VÝBER UCHÁDZAČOV

Štipendium a/alebo cestovný grant nie sú právne nárokovateľné. Na udelenie finančnej podpory zo zdrojov NŠP vplýva splnenie formálnych požiadaviek uchádzačom podľa aktuálnej výzvy, kvalita uchádzača, obsah plánovaného pobytu a jeho potreba, ako aj finančné možnosti NŠP k danému termínu uzávierky.

Za finálnu kompletnosť žiadosti a za správnosť informácií uvedených v nej a v jej prílohách je zodpovedný uchádzač; administrátor programu vzhľadom na dostatočný čas na prípravu žiadosti medzi otvorením elektronického systému na podávanie žiadostí a termínom uzávierky, ako aj s ohľadom na vyhlásenie uchádzača pri podávaní žiadosti, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú úplné, aktuálne a pravdivé a že žiadosť je kompletná, vrátane všetkých požadovaných príloh a dokumentov, nie je povinný poskytnúť uchádzačovi možnosť opravy žiadosti (žiadosť sa teda posudzuje tak, ako bola podaná uchádzačom).

Za administráciu výberového procesu je zodpovedná SAIA, n. o., ako administrátor štipendijného programu. Administrátor programu koná v rámci konkrétneho výberu tak, aby bol zachovaný rovnaký prístup k uchádzačom počas daného výberu.

Administrátor posúdi, či žiadosti spĺňajú formálne požiadavky programu ku dňu termínu uzávierky, ku ktorému boli podané. Administrátor môže zamietnuť pre formálne nedostatky také žiadosti:

 • u ktorých existuje rozpor s podmienkami programu (najmä v oblastiach oprávnenosti uchádzačov, resp. štipendistov, alebo neexistencie zodpovedajúcej kategórie podpory uchádzača), alebo
 • u ktorých nie sú splnené formálne náležitosti žiadosti, resp. požadovaných príloh, alebo
 • u ktorých sú skutočnosti uvedené v žiadosti a jej prílohách vo vzájomnom rozpore, alebo
 • u ktorých sa v priebehu kontroly zo strany administrátora zistí, že vyhlásenia uchádzača, ktorými potvrdzuje, že informácie sú úplné, pravdivé a správne, nie sú pravdivé, alebo
 • ktoré boli predložené bývalými štipendistami NŠP, u ktorých sa preukázalo závažné porušenie podmienok programu, najmä závažné porušenie povinností štipendistu, poskytnutie nepravdivých informácií alebo zamlčanie dôležitých skutočností, alebo poškodzovanie dobrého mena štipendijného programu a to po dobu 10 rokov od ukončenia pobytu, na ktorý bola udelená štipendijná podpora, a pri ktorom nastalo závažné porušenie podmienok programu; v prípade preukázania nevinnosti do termínu danej uzávierky bude štipendista posudzovaný bez ohľadu na predchádzajúce podozrenia; o obmedzení sa opätovne uchádzať o štipendijnú podporu na základe preukázaných zistení administrátora programu je štipendista bezodkladne informovaný zo strany SAIA, n. o.

Pri svojom rozhodovaní môže administrátor brať do úvahy, či ide o takú skutočnosť, ktorá môže mať zásadný vplyv na vecné posúdenie žiadosti. Administrátor môže svoje zistenia konzultovať s výberovou komisiou. Administrátor taktiež pri svojom rozhodovaní berie do úvahy aj odporúčania a požiadavky výberovej komisie z predchádzajúcich výberov.

V prípade potreby, pri overovaní informácií uvedených uchádzačom v žiadosti a jej prílohách, si môže administrátor programu vyžiadať doplňujúce dokumenty potvrdzujúce uvedené skutočnosti (napr. potvrdenie o trvalom pobyte uchádzača v SR a pod.) a to pri zachovaní rovnakého prístupu k uchádzačom. Tým nie je dotknutá povinnosť uchádzača poskytnúť úplné, aktuálne a pravdivé údaje a predložiť kompletnú  do termínu uzávierky.

Žiadosti, ktoré administrátor nezamietol pre formálne nedostatky, postupujú na ďalší výber výberovou komisiou.

Výberová komisia, ktorú menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, vyberá štipendistov na základe predložených podkladových materiálov. Zameria sa najmä na:

 • zdôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať časť štúdia alebo výskumný/umelecký alebo prednáškový pobyt na vybranej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku v zahraničí;
 • odborný program študijného/výskumného/umeleckého/prednáškového pobytu a využitie výsledkov pobytu pre ďalšie štúdium alebo vedeckú dráhu, resp. pre kariérny rast uchádzača;
 • odborné a osobnostné predpoklady, ako aj zhodnotenie zámeru pobytu uchádzača uvedené v odporúčaniach;
 • študijné, resp. vedecké výsledky;
  • ak relevantné, v prípade opakovaného uchádzania sa o štipendium, môže výberová komisia vziať do úvahy aj výsledky/spätnú väzbu z predošlého pobytu uchádzača; 
 • stanovisko prijímajúcej inštitúcie v pozývacom liste;
 • celkovú kvalitu predloženej žiadosti a jej konzistentnosť;

Výberová komisia v rámci konkrétneho výberu stanovuje poradie žiadostí v jednotlivých posudzovaných kategóriách, pričom v prípade potreby s prihliadnutím na odborné zameranie žiadostí a iné relevantné skutočnosti môže posudzovať osobitne podskupiny žiadostí v rámci posudzovaných kategórií a stanovovať pre tieto podskupiny samostatné poradie. Výberová komisia po posúdení žiadostí v konkrétnej kategórii alebo podskupine určí, ktoré žiadosti v rámci daného výberu spĺňajú očakávanie vysokej kvality, a z týchto žiadostí navrhne, ktorým žiadostiam sa má udeliť štipendium s ohľadom na dostupné finančné prostriedky programu, kvalitu žiadostí, pričom môže zohľadniť aj predpokladanú úspešnosť uchádzačov v konkrétnej kategórii/podskupine s ohľadom na celkový počet žiadostí. Výberová komisia môže indikovať ďalšie podmienky pre udelenie štipendia, napr. udeliť štipendium pod podmienkou skrátenia dĺžky štipendijnej podpory (teda skráti počet štipendijných mesiacov), zdokladovanie alebo vysvetlenie skutočností, ktoré výberová komisia považovala za potrebné v procese posudzovania žiadosti a pod.; splnenie podmienok (resp. ich akceptovanie zo strany uchádzača) v prípade udelenia štipendia overuje administrátor programu. Výberová komisia môže na účely efektívneho, účelného a účinného čerpania finančných prostriedkov na štipendijnú podporu z programu rozhodnúť o vytvorení rezervného zoznamu uchádzačov o štipendium (resp. zoznamu náhradníkov), ktorým v prípade, že to finančné možnosti programu dodatočne po zasadnutí výberovej komisie dovolia, môže byť udelené štipendium; platnosť rezervného zoznamu vytvoreného zo žiadostí predložených k jednej uzávierke na predkladanie žiadostí sa končí dňom nasledujúcej uzávierky na predkladanie žiadostí o štipendium.

Výberová komisia môže s osobitným zreteľom posudzovať žiadosti, ktoré boli predložené uchádzačmi, ktorí už získali štipendium, ale z dôvodu zásahu vyššej moci (napr. pandémie, vojnového konfliktu a pod.) nenastúpili na už schválený pobyt, alebo si tento pobyt museli z dôvodu vyššej moci skrátiť, alebo pod vplyvom situácie spôsobenej vyššou mocou ho nemohli plnohodnotne využiť na realizáciu plánovaného zámeru. V takýchto prípadoch, v porovnaní s ostatnými uchádzačmi, môže výberová komisia postupovať pri výbere rámcovo osobitne, ak to v rámci danej výzvy uzná za potrebné. Každá takáto žiadosť však bude posudzovaná individuálne v súlade s platnými podmienkami programu a musí byť kvalitatívne relevantná; nie je možné schvaľovať takéto žiadosti automaticky len z dôvodu predchádzajúceho schválenia štipendia a jeho postihu zásahom vyššej moci.

Každý uchádzač, ktorý má dôvodné podozrenie na pochybenie zo strany administrátora alebo výberovej komisie v procese spracovania a posudzovania žiadostí podaných v rámci konkrétnej uzávierky, má právo podať podnet na prešetrenie najneskôr do 1 mesiaca od zverejnenia výsledkov výberu žiadostí predložených k danej uzávierke. Podnet predkladá uchádzač písomne a adresuje ho SAIA, n. o., ako organizácii administrujúcej program. Podnet musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača, číslo žiadosti, ktorej sa podnet týka, zdôvodnenie pre podanie podnetu (vrátane skutočností, na základe ktorých došlo podľa uchádzača k pochybeniu). SAIA, n. o., podnet posúdi a spravidla do 1 mesiaca od podania podnetu oboznámi uchádzača s výsledkom prešetrenia predmetného podnetu.


7. UDELENIE ŠTIPENDIA A RÁMCOVÉ PODMIENKY PRE JEHO VYPLÁCANIE

Administrátor rešpektuje výber štipendistov vykonaný výberovou komisiou a udelí štipendium v súlade so závermi výberovej komisie. Informáciu o udelení/neudelení štipendia a cestovného grantu oznámi SAIA, n. o., uchádzačom spravidla do 8 týždňov po uzávierke na predkladanie žiadostí.

Ak neexistuje objektívna prekážka (napr. podmienenie udelenia štipendia splnením dodatočných podmienok indikovaných výberovou komisiou), schváleným štipendistom SAIA, n. o., vystaví a zašle Dekrét o udelení štipendia a zašle ho uchádzačovi poštou (resp. v špecifických situáciách alternatívnym spôsobom) spolu so záväznou štipendijnou ponukou obsahujúcou informácie a požiadavky pre vyplácanie štipendia. Štipendista je povinný pred začiatkom vyplácania štipendia zaslať administrátorovi programu Potvrdenie o prijatí štipendia (formulár Potvrdenia o prijatí štipendia zašle štipendistovi administrátor programu), originál akceptačného/pozývacieho listu vystaveného prijímajúcou inštitúciou, na ktorej sa bude pobyt realizovať, a:

 • v prípade študentov a doktorandov potvrdenie o návšteve školy, resp. o doktorandskom štúdiu, a to na predpísanom formulári
 • v prípade postdoktorandov originál potvrdenia vydaného štatutárnym zástupcom domácej inštitúcie s vyjadrením, že domáca inštitúcia umožní absolvovať plánovaný pobyt a umožní uchádzačovi návrat na domácu inštitúciu po skončení pobytu.

Za originál sa nepovažuje fax, tlačená kópia ani vytlačený naskenovaný dokument.  Štipendium nie je možné vyplácať bez predloženia vyššie uvedených dokumentov štipendistom.

Ak je udelenie štipendia podmienené splnením podmienok indikovaných výberovou komisiou, Dekrét o udelení štipendia spolu s ďalšími dokumentami je možné zaslať až po splnení stanovených podmienok (o akceptácii splnenia podmienok rozhoduje administrátor programu).

Štipendium vypláca administrátor programu na účet, ktorý mu štipendista oznámil ako účet pre zasielanie štipendia (spravidla na účet štipendistu vedený v banke v niektorej z krajín SEPA; v odôvodnených prípadoch môže byť štipendium vyplácané aj na iný účet, ak o to štipendista požiada, pričom prípadné riziká a náklady súvisiace s takýmto alternatívnym postupom v takých prípadoch znáša štipendista).

Vyplácanie štipendia sa realizuje v mesačných platbách, ktoré administrátor začne vyplácať po obdržaní informácie o bankovom účte, na ktorý sa má štipendium vyplácať, a po potvrdení nástupu na pobyt štipendistu. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa termínov úhrad a okolností s dopadom na tieto termíny určí administrátor programu a oznámi ich štipendistovi spolu so zaslaním Dekrétu o udelení štipendia.

Administrátor programu môže na účel kontroly a monitorovania priebehu štipendijného pobytu a účel hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného nakladania s verejnými zdrojmi stanoviť niektoré ďalšie podmienky, ktoré štipendista musí splniť počas pobytu a ktorých nesplnenie môže viesť k pozastaveniu vyplácania štipendia alebo k zadržaniu časti štipendia do splnenia danej podmienky, pričom o takýchto ďalších podmienkach informuje administrátor programu štipendistu spolu so zaslaním Dekrétu o udelení štipendia (môže ísť napr. o požiadavku na predloženie priebežnej správy o pobyte, o zadržanie časti štipendia do predloženia niektorých dokumentov požadovaných pri ukončení pobytu a pod.).

Štipendiá Národného štipendijného programu SR sú financované z verejných zdrojov. Z uvedeného dôvodu pre štipendistov vyplývajú nasledujúce podmienky a povinnosti:

 • štipendista Národného štipendijného programu SR je povinný zabezpečiť, aby všetky dokumenty predkladané v súvislosti so schváleným štipendijným pobytom obsahovali pravdivé, správne a úplné informácie,
 • je zakázané financovanie toho istého výdavku v rámci toho istého účelu z rovnakého zdroja, a preto je povinnosťou štipendistu informovať SAIA, n. o., ako administrátora programu, ak v súvislosti s jeho pobytom bude zo zdrojov štátneho rozpočtu SR poberať inú podporu počas trvania štipendijnej podpory z Národného štipendijného programu SR,
 • štipendista je povinný v prípade potreby poskytnúť súčinnosť orgánom Slovenskej republiky alebo osobám povereným týmito orgánmi, a to pri ich činnosti (najmä kontrolnej alebo monitorovacej činnosti alebo pri výkone auditu) v súvislosti s finančnými prostriedkami poskytnutými v rámci štipendia,
 • štipendista berie na vedomie a akceptovaním štipendia súhlasí s tým, že jeho osobné údaje v rozsahu danom žiadosťou o štipendium, jej prílohami a ďalšími dokumentmi predloženými administrátorovi programu môžu byť poskytnuté orgánom Slovenskej republiky, na účely ich kontrolnej alebo monitorovacej činnosti alebo pri výkone auditu v súvislosti s finančnými prostriedkami poskytnutými v rámci štipendia.

Na poskytovanie štipendií, ak nie je uvedené inak, sa vzťahujú aj ustanovenia „Zásad pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov v štandardných podmienkach a v podmienkach ovplyvnených mimoriadnymi okolnosťami“ účinných od 22. 10. 2021, resp. v prípade ich nahradenia iným predpisom ustanovenia daného predpisu. Aktuálne znenie takéhoto predpisu zverejní administrátor programu na webovom sídle programu. Komplexné situácie, ktoré súvisia s plánovaním a realizáciou medzinárodnej mobility aj napriek možnej časovej a administratívnej náročnosti sa typicky nepovažujú za mimoriadne okolnosti spôsobené zásahom vyššej moci, aj keď nie sú priamo ovplyvniteľné štipendistom. Vojnový konflikt a občianske nepokoje sú vo všeobecnosti považované za vyššiu moc, ktorú štipendista nemôže predvídať.

Štipendijná podpora sa udeľuje na štipendijný pobyt tak, ako je uvedené v Dekréte o udelení štipendia. Zmena krajiny pobytu a zmena prijímajúcej inštitúcie nie sú povolené. Zmeny s vplyvom na čerpanie finančných prostriedkov (napr. zmena termínu začiatku pobytu, skrátenie pobytu a pod.) sú možné len so súhlasom administrátora programu. Predĺženie už schválenej štipendijnej podpory nie je možné (v prípade potreby je možné uchádzať sa o nové štipendium pri zohľadnení podmienok programu pre podporu opakovaných pobytov). Prerušenie štipendijného pobytu je možné spravidla len vo výnimočných prípadoch a je predmetom schvaľovania administrátorom programu. Administrátor programu podrobnejšie stanoví podmienky súvisiace s odsúhlasovaním zmien v súlade s týmito Podmienkami na predkladanie žiadostí o štipendium a oznámi ich štipendistovi spolu so zaslaním Dekrétu o udelení štipendia.

V prípade pobytu, ktorý trvá dlhšie ako 6 mesiacov predkladá štipendista administrátorovi programu priebežnú správu z pobytu. Administrátor programu môže stanoviť, že do splnenia tejto povinnosti zadrží vyplácanie ďalších štipendií. Podrobnosti o forme priebežnej správy stanoví administrátor programu a oznámi ich štipendistovi spolu so zaslaním Dekrétu o udelení štipendia.

Na konci štipendijného pobytu predkladá štipendista administrátorovi programu záverečnú správu z pobytu a potvrdenie o ukončení štipendijného pobytu. Administrátor programu môže stanoviť, že do splnenia tejto povinnosti zadrží vyplatenie časti štipendia (max. však vo výške 1 sadzby štipendia na pokrytie životných nákladov a príspevku na cestovné). Podrobnosti o forme záverečnej správy a jej prílohách a o forme a obsahu potvrdenia o ukončení štipendijného pobytu stanoví administrátor programu a oznámi ich štipendistovi spolu so zaslaním Dekrétu o udelení štipendia.

Štipendium je viazané na konkrétny účel vedúci k napĺňaniu cieľov a aktivít schváleného odborného programu pobytu, na základe ktorého bolo štipendium udelené. Zásadné nedodržanie schváleného odborného programu, prípadne, náležite modifikovaného odborného programu po dohode s administrátorom programu, môže mať za následok krátenie prideleného štipendia podľa stanovených kritérií, o ktorých je štipendista informovaný spolu so zaslaním Dekrétu o udelení štipendia.

V prípade potreby, pri overovaní skutočností, si môže administrátor programu vyžiadať doplňujúce dokumenty potvrdzujúce uskutočnenie štipendijného pobytu v mieste prijímajúcej inštitúcie v zahraničí, ako aj preukazujúce napĺňanie účelu pobytu. Štipendista je preto povinný archivovať dokumenty súvisiace so štipendijným pobytom, poskytnúť súčinnosť pri overovaní skutočností a bezodkladne požadované doplňujúce, existujúce dokumenty administrátorovi dodať.

V prípade závažného porušenia povinností štipendistu, či preukázania poskytnutia nepravdivých informácií alebo zamlčania dôležitých skutočností, ako aj v prípade poškodzovania dobrého mena štipendijného programu, alebo v prípade, že sa preukáže, že štipendista poberal štipendium v rozpore s podmienkami programu, či v rozpore so záväznou štipendijnou ponukou, bude SAIA, n. o., oprávnená odstúpiť od záväzku a požadovať vrátenie finančných prostriedkov uhradených v rámci Národného štipendijného programu SR do momentu účinnosti odstúpenia od záväzku (v primeranej výške resp. až do celkovej sumy poskytnutých prostriedkov). Štipendista je v takom prípade povinný všetky dovtedy vyplatené prostriedky vrátiť späť podľa požiadavky a v lehote stanovenej administrátorom programu.


Výška štipendia podľa krajín


Rady pre uchádzačov


 

Bližšie informácie:

administrátor programu pre uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku

e-mail: nsp-sk@saia.sk

tel.: 02/5930 4738 (priama linka)

SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711, fax 02/5930 4701

www.stipendia.sk, www.saia.sk