Národný štipendijný program

Rady pre uchádzačov

Rady na tejto stránke sa týkajú týchto oblastí:
 
 

Životopis
Stručná informácia o vás:
oosobné údaje,
oúdaje o dosiahnutom vzdelaní,
oúdaje o získanej praxi,
ozručnosti a spôsobilosti (cudzie jazyky, počítače, umelecké zručnosti a pod.),
omimoškolské aktivity, záujmy, práca v študentských organizáciách, účasť na súťažiach,
opísaný štruktúrovane – v odsekoch, žiadne celé vety,
ok životopisu môžete priložiť doklady o spomenutých aktivitách (doklady o štúdiu v zahraničí, potvrdenie o praxi, potvrdenie o účasti na kurzoch, súťažiach, jazykové certifikáty a pod.).
Pomôcka: európsky formát životopisu: www.europass.eu.sk
Motivácia a odborný program
Motivácia a odborný program sú priestor pre vás, aby ste presvedčili hodnotiteľa:
ože viete, čo chcete, prečo to chcete a ako to chcete dosiahnuť a
ože má zmysel a je potrebné, aby ste štipendijný pobyt absolvovali.
Motivácia je o vás, odborný program je o vašom pobyte na zahraničnej inštitúcii.
Motivácia
ojasné, konkrétne a logické zdôvodnenie štipendijného pobytu a stanovenie cieľov,
otext čleňte prehľadne do logických odstavcov,
ouveďte, prečo ste sa rozhodli uchádzať sa o štipendijný pobyt v zahraničí, v čom vidíte jeho prínos,
ouveďte, prečo ste sa rozhodli pre tú-ktorú zahraničnú univerzitu/výskumný ústav v tej-ktorej krajine,
ouveďte, čo vám môže ponúknuť zvolená inštitúcia, v čom sa odlišuje od vašej (v čom je pridaná hodnota zvolenej inštitúcie k danej téme, zameraniu, výsledkom, nejaká výnimočnosť),
ood doktorandov sa očakáva
oodbornosť a fundovanosť,
oprepojenie na dizertačnú prácu (uveďte názov dizertačnej práce, jej obsahovú náplň a prepojenie na štipendijný pobyt),
ouveďte, aký je váš cieľ, čo všetko chcete dosiahnuť, čo chcete pobytom získať,
ouveďte, ako súvisí vaše doterajšie štúdium/vaša výskumná činnosť s vaším študijným/výskumným zámerom na zahraničnej univerzite,
ouveďte, ako využijete výsledky z pobytu po návrate na domácu inštitúciu a pre vaše ďalšie štúdium/výskum/kariéru,
oopis krokov, ktoré boli vykonané v súvislosti s plánovaným študijným/výskumným pobytom.
Odborný program pobytu
opodrobný opis vášho študijného/výskumného plánu na zvolenej inštitúcii,
ouveďte, aké možnosti vám ponúka zvolená zahraničná inštitúcia po odbornej stránke,
ouveďte, čo konkrétne chcete počas štipendijného pobytu robiť,
ouveďte, čo je cieľom pobytu
onávšteva prednášok, seminárov (nielen vymenovanie, ale aj opis a náplň)
onávšteva knižnice, práca v laboratóriu (konkretizujte metódy, použité prístroje, časový harmonogram pokusov),
okonzultácie s profesormi,
onávšteva iných inštitúcií, ktoré súvisia s vaším odborom (uveďte náplň takýchto návštev),
odoktorandi (pri cestovných grantoch aj učitelia a výskumníci) - odporúča sa pripojiť aj časový harmonogram pobytu, t. j. predstava, v akej časovej súslednosti budú prebiehať jednotlivé aktivity a čo bude ich náplňou,
oštudenti - odporúča sa vybrať si konkrétne predmety s kreditmi, ktoré uchádzač plánuje absolvovať, náročnosť absolvovaného programu by mala zodpovedať štúdiu na Slovensku,
onezabudnite uviesť názov inštitúcie, dĺžku pobytu a termín nástupu a ukončenia pobytu.
Odporúčania
osú hodnotenia písané vašimi vysokoškolskými učiteľmi, v ktorých:
oopíšu vaše predpoklady pre študijný pobyt,
ovyzdvihnú vaše osobnostné kvality,
ozhodnotia študijné/vedecké výsledky a odborné predpoklady,
oje vhodné, ak v odporúčaniach odporúčajúci uvedie:
oako dlho a odkiaľ vás pozná (semináre, prednášky, iné činnosti),
ože je oboznámený s vaším študijným plánom/výskumnou prácou na zahraničnej inštitúcii a podporuje ho (možno je vhodné stručnú motiváciu poskytnúť aj odporúčajúcemu).
oaký má význam štipendijný pobyt z pohľadu odporúčajúceho pre vás, vaše ďalšie štúdium, vedeckú dráhu, kariéru,
oaký význam má váš štipendijný pobyt pre domácu inštitúciu,
oči má odporúčajúci a domáca inštitúcia záujem na tom, aby ste pobyt absolvovali.
onemajú byť formálne, preto si ich vyžiadanie nenechávajte na poslednú chvíľu,
okompletné odporúčania musia obsahovať celé meno, kontaktnú adresu a pracovné postavenie odporúčajúceho, sú napísané na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho,
odoktorandi predkladajú jedno odporúčanie od školiteľa, študenti dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov (nie rovnaké!),
ouchádzač môže predložiť aj viac odporúčaní (napr. aj mimo akademickej pôdy); môže ich priložiť k životopisu.
Akceptačný/pozývací list
oje súhlas zahraničnej univerzity/výskumného pracoviska s tým, že v prípade udelenia štipendia súhlasia s vaším pobytom na ich inštitúcii,
oštudenti by mali mať akceptačný list zo študijného/zahraničného oddelenia univerzity,
odoktorandi predkladajú pozvanie od zahraničného školiteľa, ktorý bude garantom pobytu,
oakceptačný list musí byť na hlavičkovom papieri inštitúcie s podpisom osoby, ktorá list vystavila; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila,
oak je akceptačný list v inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština, napíšte jeho pracovný preklad a pripojte ho k akceptačnému listu,
odo termínu uzávierky postačuje naskenovaný dokument, schválení štipendisti budú po výbere vyzvaní, aby doložili originál, preto je dobré, ak ho budete mať čo najskôr u seba (za originál sa nepožaduje fax ani vytlačený naskenovaný dokument).
Čo by malo byť uvedené v akceptačnom liste?
opresný termín (od – do), v ktorom chcete štipendijný pobyt na vami zvolenej inštitúcii absolvovať,
opri doktorandoch súhlas zahraničného profesora, vedeckého pracovníka, s vaším odborným programom,
opri študentoch súhlas inštitúcie s účasťou na prednáškach a seminároch s možnosťou absolvovať skúšky,
ovítané sú informácie či už prebehli v minulosti nejaké spoločné aktivity medzi inštitúciami, či je spoločný výskumný záujem, či pobyt štipendistu upevní vzťahy medzi pracoviskami a posunie vzájomnú výskumnú/vzdelávaciu spoluprácu ďalej a pod.
oobsah akceptačného listu sa hodnotí sa len u doktorandov - dobre napísaný akceptačný list a jasne vyjadrený záujem zahraničnej strany sú výhodou.
 
Čo nemôže byť uvedené v akceptačnom liste?
oprijatie v rámci iného štipendijného programu (napr. Erasmus, Višegrádsky fond, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody a pod.),
oprijatie na celé magisterské alebo doktorandské štúdium v zahraničí.
Takéto akceptačné listy nespĺňajú formálne kritériá!
Ako žiadať o akceptačný list?
oobráťte sa na zvolenú inštitúciu (e-mailom, faxom, telefonicky, poštou),
ouveďte, že by ste chceli u nich absolvovať študijný/výskumný pobyt a máte možnosť získať štipendium (uveďte presný názov štipendijného programu a stručnú informáciu o ňom, príp. uveďte odkaz na webstránku programu www.scholarships.sk),
ouveďte, aký program by ste chceli u nich študovať, aký je váš výskumný zámer, kedy ho plánujete uskutočniť a dokedy vám majú akceptačný list zaslať,
opriložte svoj životopis a motivačný list, resp. aj odborný program.
Upozornenie: NŠP je programom schváleným vládou SR; zahraničné inštitúcie, ktoré pracujú predovšetkým s bilaterálnymi, multilaterálnymi a európskymi programami ho nemusia poznať!
Kde hľadať kontakty na univerzity, inštitúcie?
oporaďte sa s vaším vyučujúcim/školiteľom, kontaktujte zahraničné oddelenie na vašej fakulte/vysokej škole,
ovyhľadajte si informácie na internete,
ov SAIA, n. o.
ona webstránke www.saia.sk – zoznam najdôležitejších webstránok k jednotlivým krajinám je k dispozícií v časti Linky
onavštívte osobne niektoré pracovisko SAIA, n. o., kde máte k dispozícii:
odatabázu vysokých škôl z celého sveta s možnosťou vyhľadávania podľa odboru,
opublikácie so zoznamom vysokých škôl a výskumných ústavov: World List of Universities, World of Learning.
Dobré rady na záver
ožiadosť o štipendium je potrebné predložiť do stanoveného termínu uzávierky podľa pokynov uvedených v časti O programe > Informácia pre slovenských uchádzačov,
ourobte si kópiu žiadosti o štipendium
oprihláška vás reprezentuje, je jediným obrazom o vás – ústny pohovor nie je (čo uvediete do žiadosti a jej príloh, to bude komisia posudzovať),
opríprave podkladových materiálov venujte čas a patričnú pozornosť, nezačnite s prípravou deň pred uzávierkou, od ich kvality záleží úspešnosť vašej prihlášky,
okomisia číta a posudzuje veľa prihlášok okrem tej vašej a je na vás, či ju zaujmete, alebo nie – štipendium nezískajú všetci,
oprípravu podkladových materiálov neberte ako povinnosť „musím to predložiť, lebo to odo mňa žiadajú“, ale ako možnosť prezentovať seba a povedať komisii, kto ste a čo chcete dosiahnuť, a presvedčiť ju, že ste tým správnym kandidátom na štipendijný pobyt.

Posledná aktualizácia: 02.10.2013