Rady pre uchádzačov zo Slovenska

 

Rady na tejto stránke sa týkajú týchto oblastí:


Plánovanie štipendijného pobytu

 

Uzávierka 30. apríla o 16:00 hod.

Pre plánovanie štipendijného pobytu platí:

 • nástup na pobyt:
  • študenti: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. septembra; najneskorší možný termín nástupu na pobyt je 1. apríla (nasledujúceho roka)
  • doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. septembra; najneskorší možný dátum nástupu na pobyt je 31. augusta (nasledujúceho roka)

 

 • ukončenie pobytu:
  • študenti: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 31. augusta (nasledujúceho roka)
  • doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 30. novembra (nasledujúceho roka)

 

Uzávierka 31. októbra o 16:00 hod.

Pre plánovanie štipendijného pobytu platí:

 • nástup na pobyt:
  • študenti: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. februára (nasledujúceho roka); najneskorší možný termín nástupu na pobyt je 1. apríla (nasledujúceho roka)
  • doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. februára (nasledujúceho roka); najneskorší možný dátum nástupu na pobyt je 31. augusta (nasledujúceho roka)

 

 • ukončenie pobytu:
  • študenti: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 31. augusta (nasledujúceho roka)
  • doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 30. novembra (nasledujúceho roka)

 

Uchádzačom zo Slovenska, ktorí potrebujú víza pre vstup do krajiny, v ktorej plánujú svoj študijný/výskumný pobyt, sa odporúča, aby pri určovaní termínu nástupu na štipendijný pobyt zohľadnili časové obdobie potrebné na udelenie víz (informácie o podmienkach udeľovania víz poskytujú zastupiteľské úrady na Slovensku).

 

Opätovné uchádzanie sa o štipendium

V prípade opätovného uchádzania sa o štipendium je možné schváliť žiadosť len v prípade, ak od uzávierky, v rámci ktorej bolo štipendium z NŠP naposledy udelené a čerpané, uplynuli do termínu uzávierky, ku ktorej si uchádzač opätovne podal žiadosť, aspoň 2 roky (vrátane).

Od uplatnenia tejto podmienky sa môže výnimočne upustiť v prípadoch hodných osobitého zreteľa a to najmä, ak predchádzajúci pobyt podporený štipendiom bol zásadne ovplyvnený mimoriadnou okolnosťou spôsobenou vyššou mocou (napr. pandémia, vojenský konflikt a pod.)

Príklad:

Uchádzač, ktorý si podal žiadosť k uzávierke 30. 4. 2022, a ktorému bolo štipendium udelené a ktoré štipendista následne aj čerpal, je oprávnený sa opätovne uchádzať  o štipendium z Národného štipendijného programu k uzávierke 30. 4. 2024. 

Uchádzač, ktorému štipendium udelené nebolo, resp. štipendium nečerpal, je oprávnený uchádzať sa o štipendium v ktorejkoľvek z ďalších uzávierok. 

 

Životopis

Stručná informácia o Vás:

 • osobné údaje,
 • údaje o terajšom a/alebo dosiahnutom vzdelaní,
 • údaje o získanej praxi (terajšie a predchádzajúce zamestnanie),
 • osobné zručnosti (jazykové, komunikačné, organizačné zručnosti, digitálna zručnosť a pod.).

Životopis je písaný štruktúrovane – v odsekoch, žiadne celé vety.

Pomôcka: európsky formát životopisu: www.europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae

 

Motivácia a odborný program

Motivácia a odborný program sú priestor pre Vás, aby ste presvedčili hodnotiteľa:

 • že viete, čo chcete, prečo to chcete a ako to chcete dosiahnuť a
 • že má zmysel a je potrebné, aby ste štipendijný pobyt absolvovali.

Motivácia je o vás, odborný program je o Vašom pobyte na zahraničnej inštitúcii.

 

Motivácia

 • jasné, konkrétne a logické zdôvodnenie štipendijného pobytu a stanovenie cieľov,
 • text čleňte prehľadne do logických odstavcov,
 • uveďte, prečo ste sa rozhodli uchádzať sa o štipendijný pobyt na zahraničnej univerzite, v čom vidíte jeho prínos,
 • uveďte, prečo ste sa rozhodli pre danú vysokú školu/výskumnú organizáciu v zahraničí,
 • uveďte, čo Vám môže ponúknuť zvolená inštitúcia, v čom sa odlišuje od Vašej (v čom je pridaná hodnota zvolenej inštitúcie k danej téme, zameraniu, výsledkom, nejaká výnimočnosť).

Od doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov sa očakáva:

 • odbornosť a fundovanosť,
 • prepojenie na dizertačnú prácu (uveďte názov dizertačnej práce, jej obsahovú náplň a prepojenie na štipendijný pobyt), resp. prepojenie na pedagogickú a/alebo výskumnú činnosť,
 • uveďte, aký je váš (kariérny) cieľ, čo všetko chcete dosiahnuť, čo chcete pobytom získať,
 • uveďte, ako súvisí Vaše doterajšie štúdium/Vaša pedagogická a/alebo výskumná/umelecká činnosť s Vaším študijným a/alebo výskumným/umeleckým/prednáškovým zámerom na prijímajúcej inštitúcii v zahraničí,
 • uveďte, ako využijete výsledky z pobytu po návrate na domácu inštitúciu a pre Vaše ďalšie štúdium/výskum/kariéru.

Krátke inštruktážne video k motivácií je k dispozícií tu.

 

Odborný program pobytu

 • podrobný opis Vášho študijného a/alebo výskumného/umeleckého/prednáškového plánu na zvolenej inštitúcii a vysvetlenie vzťahu naplánovaných aktivít s cieľmi pobytu a s možnosťami odborného rastu a/alebo kariérneho uplatnenia,
 • uveďte, čo je (konkrétnym) cieľom pobytu,
 • uveďte, aké možnosti Vám ponúka zvolená zahraničná inštitúcia po odbornej stránke,
 • uveďte stav doterajšieho výskumu, na ktorý pobyt nadväzuje, taktiež ciele a metódy výskumu relevantné k vášmu celkovému zámeru (pri výskumne zameraných žiadostiach),
 • uveďte, čo konkrétne chcete počas štipendijného pobytu robiť, napr.:
  • návšteva prednášok, seminárov (nielen vymenovanie, ale aj opis a náplň),
  • návšteva knižnice, práca v laboratóriu, zber dát, vytváranie metodológie a pod. (konkretizujte metódy, použité prístroje, časový harmonogram pokusov),
  • konzultácie s odborníkmi (buďte konkrétni),
  • návšteva iných inštitúcií, ktoré súvisia s Vaším odborom (uveďte aj náplň takýchto návštev),
  • doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci – odporúča sa pripojiť aj časový harmonogram pobytu, t. j. predstava, v akej časovej súslednosti budú prebiehať jednotlivé aktivity a čo bude ich náplňou,
  • študenti – odporúča sa vybrať si konkrétne predmety s kreditmi, ktoré uchádzač plánuje absolvovať a uviesť ich opis a náplň, zvolené predmety/činnosti majú mať súvis s domácim štúdium, náročnosť absolvovaného programu by mala zodpovedať štúdiu na Slovensku (študenti vysokej školy na Slovensku by mali za semester získať približne 30 kreditov),
  • v prípade postdoktorandov sa očakáva, že naplánované aktivity prispejú k získaniu nových zručností a kariérnemu rastu,
 • uveďte využitie konkrétnych predmetov/výsledkov jednotlivých činností uskutočnených v rámci pobytu po návrate na domácu inštitúciu,
 • rozsah odborného programu by mal zodpovedať plánovanej dĺžke pobytu,
 • nezabudnite uviesť názov inštitúcie, dĺžku pobytu a termín nástupu a ukončenia pobytu.

 

Odporúčania

 • sú hodnotenia písané Vašimi vysokoškolskými učiteľmi, resp. školiteľmi, v ktorých:
  • opíšu vaše predpoklady pre študijný pobyt,
  • vyzdvihnú vaše osobnostné kvality,
  • zhodnotia študijné/vedecké výsledky a odborné predpoklady,
 • je vhodné, ak v odporúčaniach odporúčajúci uvedie:
  • ako dlho a odkiaľ Vás pozná (semináre, prednášky, iné činnosti),
  • že je oboznámený s Vaším študijným plánom/výskumnou prácou na zahraničnej inštitúcii a podporuje ho (možno je vhodné stručnú motiváciu poskytnúť aj odporúčajúcemu),
  • aký má význam štipendijný pobyt z pohľadu odporúčajúceho pre Vás, Vaše ďalšie štúdium, vedeckú dráhu, kariéru,
  • aký význam má Váš štipendijný pobyt pre domácu inštitúciu,
  • či existujú vzťahy medzi inštitúciami alebo či pobyt pomôže nadviazaniu nových vzťahov medzi inštitúciami,
  • či má odporúčajúci a domáca inštitúcia záujem na tom, aby ste pobyt absolvovali.
 • nemajú byť formálne, preto si ich vyžiadanie nenechávajte na poslednú chvíľu,
 • kompletné odporúčania musia obsahovať celé meno, kontaktnú adresu a pracovné postavenie odporúčajúceho, sú napísané na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumnej organizácie a s podpisom odporúčajúceho,
 • doktorandi predkladajú jedno odporúčanie od školiteľa, študenti dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov (nie rovnaké!).

 

Akceptačný/pozývací list

 • je súhlas zahraničnej vysokej školy/výskumnej organizácie s tým, že v prípade udelenia štipendia súhlasia s Vaším pobytom na ich inštitúcii,
 • študenti by mali mať akceptačný list zo zahraničného oddelenia prijímajúcej vysokej školy,
 • v prípade doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov nemá byť pozývací list len formálnou akceptáciou uchádzača na štipendijný pobyt, ale mal by odrážať mieru záujmu, ktorý prejavila prijímajúca inštitúcia o prednáškový a/alebo výskumný/umelecký pobyt uchádzača o štipendium v rámci NŠP,
 • akceptačný/pozývací list musí byť na hlavičkovom papieri prijímajúcej inštitúcie s podpisom, funkciou a kontaktnými údajmi osoby, ktorá list vystavila.

Krátke inštruktážne video k akceptačnému listu je k dispozícií tu.

 

Čo by malo byť uvedené v akceptačnom liste?

 • presný termín (od – do), v ktorom chcete štipendijný pobyt na Vami zvolenej inštitúcii absolvovať (ubezpečte sa, že vami zvolený termín spĺňa podmienku minimálnej dĺžky pobytu),
 • pri doktorandoch, vysokoškolských učiteľoch, výskumných a umeleckých pracovníkoch informácia o plánovaných aktivitách počas pobytu a cieli pobytu, ako aj vyjadrenie prijímajúcej inštitúcie k plánovanému odbornému programu uchádzača a súhlas s jeho realizáciou, vítané sú informácie o materiálnych a personálnych zdrojoch (napr. uvedenie zahraničného školiteľa/garanta pobytu) potrebných pre realizáciu pobytu,
 • pri študentoch súhlas inštitúcie s účasťou na prednáškach a seminároch s možnosťou absolvovať skúšky (prípadne zoznam predmetov, ktoré bude štipendista počas pobytu absolvovať),
 • z akceptačného/pozývacieho listu by malo byť evidentné, že inštitúcia sa aj dlhodobo venuje problematike plánovanej v odbornom programe a má expertízu pomôcť v profesnom rozvoji uchádzača,
 • vítané sú informácie či už prebehli v minulosti nejaké spoločné aktivity medzi inštitúciami, či je spoločný výskumný záujem, či pobyt štipendistu upevní vzťahy medzi pracoviskami a posunie vzájomnú výskumnú/vzdelávaciu spoluprácu ďalej, či prijímajúca inštitúcia bola v kontakte s uchádzačom pred podaním žiadosti a pod.

Obsah akceptačného/pozývacieho listu sa hodnotí len u doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov – dobre napísaný akceptačný/pozývací list a jasne vyjadrený záujem prijímajúcej zahraničnej inštitúcie, z ktorého je zrejmý prínos pobytu pre pozývajúcu inštitúciu a pozvaného, sú výhodou.

 

Čo nemôže byť uvedené v akceptačnom liste?

 • prijatie v rámci iného štipendijného programu (napr. Erasmus+, Medzinárodný vyšehradský fond, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody a pod.),
 • prijatie na celé magisterské alebo doktorandské štúdium v zahraničí.

Takéto akceptačné listy nespĺňajú formálne kritériá!

 

Ako žiadať o akceptačný list?

 • obráťte sa na zvolenú inštitúciu (e-mailom alebo telefonicky),
 • uveďte, že by ste chceli u nich absolvovať študijný a/alebo výskumný/umelecký/prednáškový pobyt a máte možnosť získať štipendium (uveďte presný názov štipendijného programu a stručnú informáciu o ňom, príp. uveďte odkaz na webovú stránku programu www.scholarships.sk),
 • uveďte, aký program by ste chceli u nich študovať, aký je váš výskumný zámer, kedy ho plánujete uskutočniť a dokedy Vám majú akceptačný/pozývací list zaslať (pre potreby podania žiadosti Vám stačí sken akceptačného/pozývacieho listu; originál sa odovzdáva v prípade schválenia žiadosti pred samotným nástupom na pobyt),
 • priložte svoj životopis a motivačný list, resp. aj odborný program.

 

Kde hľadať kontakty na univerzity, inštitúcie?

 • štipendijný pobyt v rámci NŠP je možné realizovať na ktorejkoľvek vysokej škole vo svete, prípadne na iných oprávnených inštitúciách v zmysle podmienok programu,
 • na internete, napríklad www.saia.sk (Štúdium v zahraničí).

 

Najčastejšie formálne nedostatky uchádzačov o štipendijné pobyty

 • Odporúčanie:
  • odporúčanie nie je podpísané;
  • odporúčanie je ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace;
  • odporúčanie nenapísal školiteľ (v prípade žiadostí doktorandov).
 • Potvrdenie o štúdiu:
  • potvrdenie o štúdiu nie je podpísané;
  • potvrdenie o štúdiu je ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace.
 • Akceptačný/pozývací list: 
  • akceptačný/pozývací list nie je podpísaný;
  • akceptačný/pozývací je ku dňu uzávierky starší ako 3 mesiace;
  • v akceptačnom liste je uvedené prijatie v rámci iného programu (Erasmus+, DAAD, bilaterálne medzivládne dohody a pod.).
 • Publikačná činnosť:
  • uchádzač predložil namiesto zoznamu publikačnej činnosti vypublikované články.
 • Diplom a ďalšie dokumenty (v prípade doktorandov):
  • uchádzač nepredložil diplom a ďalšie dokumenty za štúdium 2. stupňa (magisterské, inžinierske alebo doktorské), ktoré umožnilo prijatie na 3. stupeň vysokoškolského štúdia (na doktorandské štúdium), ale namiesto týchto dokumentov predložil potvrdenie o získaní akademického titulu po vykonaní rigoróznej skúšky (PhDr., RNDr., PharmDr., JUDr., PaedDr., ThDr.).
 • Dodatok k diplomu:
  • uchádzač nepredložil dodatok k diplomu.
 • nie je splnená podmienka minimálnej dĺžky pobytu (v prípade študentov 3 kalendárne mesiace, postdoktorandov 2 kalendárne mesiace a v prípade doktorandov 1 kalendárny mesiac).

 

Dobré rady na záver

 • žiadosť o štipendium je potrebné predložiť do stanoveného termínu uzávierky podľa pokynov uvedených v časti Podmienky pre predkladanie žiadostí > uchádzači zo Slovenska,
 • prihláška Vás reprezentuje, je jediným obrazom o Vás – ústny pohovor nie je súčasťou výberového konania (komisia bude posudzovať iba informácie, ktoré uvediete do žiadosti a jej príloh),
 • príprave podkladových materiálov venujte čas a patričnú pozornosť, nezačnite s prípravou deň pred uzávierkou, od ich kvality záleží úspešnosť Vašej prihlášky,
 • komisia číta a posudzuje veľa prihlášok okrem tej Vašej a je na Vás, či ju zaujmete, alebo nie – štipendium nezískajú všetci,
 • prípravu podkladových materiálov neberte ako povinnosť, ale ako možnosť prezentovať seba a povedať komisii, kto ste a čo chcete dosiahnuť, a presvedčiť ju, že ste tým správnym kandidátom na štipendijný pobyt.