Rady pre uchádzačov zo zahraničia

 

Rady na tejto stránke sa týkajú týchto oblastí:


Plánovanie štipendijného pobytu

 

Uzávierka 30. apríla

Pre plánovanie štipendijného pobytu platí:

 • nástup na pobyt:
  • študenti: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. septembra; najneskorší možný termín nástupu na pobyt je 1. apríla (nasledujúceho roka)
  • doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. septembra; najneskorší možný dátum nástupu na pobyt je 31. augusta (nasledujúceho roka)

 

 • ukončenie pobytu:
  • študenti: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 31. augusta (nasledujúceho roka)
  • doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 30. novembra (nasledujúceho roka)

 

Uzávierka 31. októbra

Pre plánovanie štipendijného pobytu platí:

 • nástup na pobyt:
  • študenti: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. februára (nasledujúceho roka); najneskorší možný termín nástupu na pobyt je 1. apríla (nasledujúceho roka)
  • doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. februára (nasledujúceho roka); najneskorší možný dátum nástupu na pobyt je 31. augusta (nasledujúceho roka)

 

 • ukončenie pobytu:
  • študenti: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 31. augusta (nasledujúceho roka)
  • doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 30. novembra (nasledujúceho roka)

 

Vysvetlenia k všeobecným podmienkam

V rámci Národného štipendijného programu nie je možné podporiť a financovať zahraničného uchádzača prijatého na pobyt na Slovensku v rámci iných štipendijných programov financovaných z verejných zdrojov (napr. Medzinárodný vyšehradský fond, Erasmus+, CEEPUS, bilaterálne dohody a pod.) vzťahujúcich sa na to isté obdobie, t.j. nesmie dôjsť k dvojitému financovaniu toho istého pobytu zo štipendia z verejných zdrojov.

 

Vysvetlenia k výške štipendia

Pri posudzovaní dĺžky praxe sa berie do úvahy aj čas strávený na doktorandskom štúdiu. Administrátor štipendií však pri posúdení dĺžky praxe započíta maximálne 6 rokov doktorandského štúdia, ak takéto štúdium trvá dlhšie.

 

Vysvetlenia k podkladovým materiálom

V prípade, že uchádzač predloží zoznam publikačnej/umeleckej činnosti v inej, ako predpísanej štruktúre a forme, nebude jeho žiadosť spĺňať formálne požiadavky programu a preto bude z ďalšieho hodnotenia vylúčená.

 

Životopis

Stručná informácia o Vás:

 • osobné údaje,
 • údaje o terajšom a/alebo dosiahnutom vzdelaní,
 • údaje o získanej praxi (terajšie a predchádzajúce zamestnanie),
 • osobné zručnosti (jazykové, komunikačné, organizačné zručnosti, digitálna zručnosť a pod.).

Životopis je písaný štruktúrovane – v odsekoch, žiadne celé vety.

Pomôcka: európsky formát životopisu: www.europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae

 

Motivácia a odborný program

Motivácia a odborný program sú priestor pre Vás, aby ste presvedčili hodnotiteľa:

 • že viete, čo chcete, prečo to chcete a ako to chcete dosiahnuť a
 • že má zmysel a je potrebné, aby ste štipendijný pobyt absolvovali.

Motivácia je o Vás, odborný program je o Vašom pobyte na pozývajúcej inštitúcii na Slovensku.

 

Motivácia

 • jasné, konkrétne a logické zdôvodnenie štipendijného pobytu a stanovenie cieľov;
 • text čleňte prehľadne do logických odstavcov;
 • uveďte, prečo ste sa rozhodli uchádzať sa o štipendijný pobyt na Slovensku, v čom vidíte jeho prínos;
 • uveďte, prečo ste sa rozhodli pre danú vysokú školu/výskumnú organizáciu na Slovensku;
 • uveďte, čo Vám môže ponúknuť zvolená inštitúcia, v čom sa odlišuje od Vašej (v čom je pridaná hodnota zvolenej inštitúcie k danej téme, zameraniu, výsledkom, nejaká výnimočnosť);
 • študenti môžu uviesť na akých univerzitných alebo mimouniverzitných aktivitách participujú.

Od doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov sa očakáva:

 • odbornosť a fundovanosť;
 • prepojenie na dizertačnú prácu (uveďte názov dizertačnej práce, jej obsahovú náplň a prepojenie na štipendijný pobyt), resp. prepojenie na pedagogickú a/alebo výskumnú/umeleckú činnosť;
 • uveďte, aký je Váš (kariérny) cieľ, čo všetko chcete dosiahnuť, čo chcete pobytom získať;
 • uveďte, ako súvisí Vaše doterajšie štúdium/Vaša pedagogická a/alebo výskumná/umelecká činnosť s Vaším študijným a/alebo výskumným/umeleckým/prednáškovým zámerom na prijímajúcej organizácii na Slovensku;
 • uveďte, ako využijete výsledky z pobytu po návrate na domácu inštitúciu a pre Vaše ďalšie štúdium/výskum/kariéru.

 

Odborný program pobytu

 • podrobný opis Vášho študijného a/alebo výskumného/umeleckého/prednáškového plánu na zvolenej inštitúcii a vysvetlenie vzťahu naplánovaných aktivít s cieľmi pobytu a s možnosťami odborného rastu a/alebo kariérneho uplatnenia;
 • uveďte, čo je (konkrétnym) cieľom pobytu;
 • uveďte, aké možnosti Vám ponúka zvolená inštitúcia na Slovensku po odbornej stránke;
 • uveďte, čo konkrétne chcete počas štipendijného pobytu robiť, napr.:
  • návšteva prednášok, seminárov (nielen vymenovanie, ale aj opis a náplň);
  • návšteva knižnice, práca v laboratóriu, zber dát, vytváranie metodológie a pod. (konkretizujte metódy, použité prístroje, časový harmonogram pokusov);
  • konzultácie s odborníkmi (buďte konkrétni);
  • návšteva iných inštitúcií, ktoré súvisia s Vaším odborom (uveďte aj náplň takýchto návštev);
  • doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci – odporúča sa pripojiť aj časový harmonogram pobytu, t. j. predstava, v akej časovej súslednosti budú prebiehať jednotlivé aktivity a čo bude ich náplňou;
  • študenti – odporúča sa vybrať si konkrétne predmety s kreditmi, ktoré uchádzač plánuje absolvovať a dohodol sa na nich s domácou inštitúciou, uviesť ich opis a náplň, náročnosť absolvovaného programu by mala zodpovedať štúdiu na Slovensku (študenti vysokej školy na Slovensku by mali za semester získať približne 30 kreditov);
 • nezabudnite uviesť názov pozývajúcej inštitúcie, dĺžku pobytu a termín nástupu a ukončenia pobytu.

 

Odporúčania

 • sú hodnotenia písané Vašimi vysokoškolskými učiteľmi, resp. školiteľmi, v ktorých:
  • opíšu Vaše predpoklady pre študijný a/alebo výskumný pobyt;
  • vyzdvihnú Vaše osobnostné kvality;
  • zhodnotia študijné/vedecké výsledky a odborné predpoklady;
 • je vhodné, ak v odporúčaniach odporúčajúci uvedie:
  • ako dlho a odkiaľ Vás pozná (semináre, prednášky, iné činnosti);
  • že je oboznámený s Vaším študijným plánom/výskumnou prácou na slovenskej inštitúcii a podporuje ho (možno je vhodné stručnú motiváciu poskytnúť aj odporúčajúcemu);
  • aký má význam štipendijný pobyt z pohľadu odporúčajúceho pre Vás, Vaše ďalšie štúdium, vedeckú dráhu, kariéru;
  • aký význam má Váš štipendijný pobyt pre domácu inštitúciu;
  • či má odporúčajúci a domáca inštitúcia záujem na tom, aby ste pobyt absolvovali;
 • nemajú byť formálne, preto si ich vyžiadanie nenechávajte na poslednú chvíľu;
 • kompletné odporúčania musia obsahovať celé meno, kontaktnú adresu a pracovné postavenie odporúčajúceho, sú napísané na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumnej organizácie a s podpisom odporúčajúceho;
 • doktorandi predkladajú jedno odporúčanie od školiteľa, študenti dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov (nie rovnaké!).

 

Akceptačný/pozývací list

 • je súhlas slovenskej vysokej školy/výskumnej organizácie s tým, že v prípade udelenia štipendia súhlasia s Vaším pobytom na ich inštitúcii;
 • študenti by mali mať akceptačný list zo zahraničného oddelenia vysokej školy na Slovensku alebo od zodpovedného prodekana danej fakulty a mal by obsahovať potvrdenie plánovaného programu pobytu, resp. možnosti absolvovať vybrané predmety s kreditmi a ich zoznam;
 • v prípade doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov nemá byť pozývací list len formálnou akceptáciou uchádzača na štipendijný pobyt, ale mal by odrážať mieru záujmu, ktorý prejavila prijímajúca inštitúcia o prednáškový a/alebo výskumný/umelecký pobyt uchádzača o štipendium v rámci NŠP;
 • akceptačný/pozývací list musí byť na hlavičkovom papieri prijímajúcej inštitúcie s podpisom, funkciou a kontaktnými údajmi osoby, ktorá list vystavila;
 • akceptačný/pozývací list môže byť vystavený v slovenskom alebo anglickom jazyku (v závislosti od jazyka žiadosti o NŠP);
 • originál akceptačného/pozývacieho listu je potrebné doručiť podľa platných podmienok programu.

 

Čo by malo byť uvedené v akceptačnom/pozývacom liste

 • presný termín (od – do), v ktorom chcete štipendijný pobyt na Vami zvolenej inštitúcii absolvovať;
 • pri doktorandoch, vysokoškolských učiteľoch, výskumných a umeleckých pracovníkoch informácia o plánovaných aktivitách počas pobytu a cieli pobytu;
 • pri študentoch súhlas inštitúcie s účasťou na prednáškach a seminároch s možnosťou absolvovať skúšky (prípadne zoznam predmetov, ktoré bude štipendista počas pobytu absolvovať);
 • vítané sú informácie či už prebehli v minulosti nejaké spoločné aktivity medzi inštitúciami, či je spoločný výskumný záujem, či pobyt štipendistu upevní vzťahy medzi pracoviskami a posunie vzájomnú výskumnú/vzdelávaciu spoluprácu ďalej a pod.

Obsah akceptačného/pozývacieho listu sa hodnotí len u doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov – dobre napísaný akceptačný/pozývací list a jasne vyjadrený záujem slovenskej strany sú výhodou.

 

Čo nemôže byť uvedené v akceptačnom/pozývacom list?

 • prijatie v rámci iného štipendijného programu (napr. Erasmus+, Medzinárodný vyšehradský fond, CEEPUS, bilaterálne medzivládne dohody a pod.);
 • prijatie na celé bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium na Slovensku.

Takéto akceptačné listy nespĺňajú formálne kritériá!

 

Ako žiadať o akceptačný/pozývací list?

 • obráťte sa na zvolenú inštitúciu (e-mailom alebo telefonicky);
 • uveďte, že by ste chceli u nich absolvovať študijný a/alebo výskumný/umelecký/prednáškový pobyt a máte možnosť získať štipendium (uveďte presný názov štipendijného programu a stručnú informáciu o ňom, príp. uveďte odkaz na webovú stránku programu www.scholarships.sk);
 • uveďte, aký program by ste chceli u nich študovať, aký je Váš výskumný zámer, kedy ho plánujete uskutočniť a dokedy Vám majú akceptačný/pozývací list zaslať (pre potreby podania žiadosti Vám stačí sken akceptačného/pozývacieho listu; originál môže odoslať Vaša pozývajúca organizácia priamo na našu bratislavskú adresu, a to v stanovenom termíne);
 • priložte svoj životopis a motivačný list, resp. aj odborný program.

 

Kde hľadať kontakty na vysoké školy/výskumné organizácie na Slovensku?

 • štipendijný pobyt v rámci NŠP je možné realizovať na ktorejkoľvek vysokej škole na Slovensku, resp. ktoromkoľvek ústave Slovenskej akadémie vied, prípadne na iných oprávnených inštitúciách v zmysle podmienok programu;
 • vysoké školy na Slovensku, ako aj jednotlivé ústavy Slovenskej akadémie vied, majú webové stránky v anglickom jazyku, kde nájdete kontakty na pracovníkov danej inštitúcie.

 

Dobré rady na záver

 • žiadosť o štipendium je potrebné podať do stanoveného termínu uzávierky podľa pokynov uvedených v časti Podmienky pre predkladanie žiadostí > uchádzači zo zahraničia;
 • prihláška Vás reprezentuje, je jediným obrazom o Vás – ústny pohovor nie je (čo uvediete do žiadosti a jej príloh, to bude komisia posudzovať);
 • príprave podkladových materiálov venujte čas a patričnú pozornosť, nezačnite s prípravou deň pred uzávierkou, od ich kvality záleží úspešnosť Vašej prihlášky;
 • komisia číta a posudzuje veľa prihlášok okrem tej Vašej a je na Vás, či ju zaujmete, alebo nie – štipendium nezískajú všetci;
 • prípravu podkladových materiálov neberte ako povinnosť „musím to predložiť, lebo to odo mňa žiadajú", ale ako možnosť prezentovať seba a povedať komisii, kto ste a čo chcete dosiahnuť, a presvedčiť ju, že ste tým správnym kandidátom na štipendijný pobyt.