Dovoľujeme si Vás informovať, že uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR, ktorá bola pôvodne plánovaná na 30. 4. 2020, sa posúva – novým termínom uzávierky je:

 

18. 5. 2020 o 16:00 hod. (stredoeurópsky čas)

 

Zároveň by sme radi informovali uchádzačov, že boli upravené podmienky pre predkladanie žiadostí, a to najmä v nasledujúcich oblastiach:

 • rušia sa obmedzenia pre opakované udelenie štipendia,
 • podávanie žiadostí je výlučne on-line (v prípade zahraničných uchádzačov sa nevyžaduje doručenie originálu akceptačného listu v rámci podávania žiadosti),
 • zavádza sa možnosť akceptovať aj alternatívy k požadovaným dokumentom, a to v konkrétnych prípadoch spôsobených mimoriadnymi okolnosťami pod vplyvom vyššej moci (podrobnosti sú uvedené v podmienkach),
 • zavádza sa možnosť udeliť štipendium aj uchádzačom, ktorí by inak neboli oprávnení (a to v konkrétnych prípadoch spôsobených mimoriadnymi okolnosťami pod vplyvom vyššej moci), konkrétne:
  • v prípade uchádzačov zo Slovenska na pobyty v zahraničí – kategória „postdoktorand“ – štipendium je možné udeliť aj prípade, ak uplynulo viac ako 10 rokov od udelenia titulu PhD., avšak nie viac ako 13 rokov,
  • v prípade uchádzačov zo zahraničia na pobyty na Slovensku – kategória „vysokoškolský učiteľ/výskumný, resp. umelecký pracovník, ktorý ešte nezískal titul PhD. (alebo ekvivalent)“ – štipendium je možné udeliť aj prípade, ak má uchádzač viac ako 4 roky praxe, avšak nie viac ako 7 rokov,
 • dáva sa možnosť výberovej komisii zohľadniť pri udeľovaní štipendia prípady, ak predošlý pobyt so štipendiom NŠP bol negatívne ovplyvnený mimoriadnymi okolnosťami spôsobenými vyššou mocou (teda pobyt nemohol byť realizovaný alebo musel byť predčasne ukončený alebo čas pobytu nemohol byť plnohodnotne využitý),
 • v prípade, že majú byť zohľadnené mimoriadne okolnosti spôsobené vyššou mocou, uchádzač je povinný tieto okolnosti opísať vo svojej žiadosti (napr. v samostatnej prílohe), inak sa na nich nebude prihliadať; vyhodnotenie toho, či ide o mimoriadne okolnosti hodné osobitného zreteľa, je výlučne v kompetencii administrátora programu a uplatnenie výnimiek nie je nárokovateľné.

Všetky vyššie uvedené zmeny podmienok vydáva SAIA, n. o., so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a to s cieľom zmiernenia negatívnych dopadov opatrení proti šíreniu Covid-19.

 

Úplné znenie nových podmienok platných pre nadchádzajúcu závierku 18. 5. 2020:

 • v slovenčine: súbor PDF na stiahnutie (klikni sem)
 • preklad podmienok pre zahraničných uchádzačov do angličtiny, ruštiny, francúzštinyšpanielčiny môžete nájsť na stránke v sekcii podmienok a pravidiel programu v príslušnej jazykovej mutácii, alebo po kliknutí na vyššie uvedené jazyky.