On-line systém na podávanie žiadostí bude otvorený 6 týždňov pred uzávierkou na podávanie žiadostí  (t.j. v polovici marca 2013).


Uzávierka:

  • on-line: 30. apríla 2013 do 16:00 hod.

o    uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku: po podaní žiadosti on-line je potrebné do SAIA, n. o., (Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1) doručiť vytlačený a podpísaný originál žiadosti o štipendium (s nalepenou fotografiou pasového formátu) najneskôr do 30. apríla 2013 do 16:00 hod.

o    uchádzači zo zahraničia: po podaní žiadosti on-line je potrebné do SAIA, n. o., (Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1) doručiť originál akceptačného/pozývacieho listu vydaného príjímajúcou organizáciou na Slovensku (v prípade študentov a doktorandov aj originál potvrdenia o štúdiu) najneskôr do 30. apríla 2013 do 16:00 hod.

 

Pre plánovanie štipendijného pobytu platí:


  • nástup na pobyt:

o    študenti: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. septembra 2013; najneskorší možný termín nástupu na pobyt je 1. apríla 2014

o    doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. septembra 2013; najneskorší možný dátum nástupu na pobyt je 31. augusta 2014

 

  • ukončenie pobytu:

o    študenti: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 31. augusta 2014

o    doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umelckí pracovníci:najneskorší možný dátum ukončnia pobytu je 30. novembra 2014

Poznámka: Pri plánovaní pobytu treba dodržať príslušné podmienky Národného štipendijného programu Slovenskej republiky; konkrétne termíny nástupu a ukončenia pobytu musia byť uvedené v akceptačnom/pozývacom liste vydanom prijímajúcou organizáciou.