Uzávierka:

  • on-line: 31. októbra 2015 do 16:00 hod.

o    uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku: Žiadosť o štipendium, resp. o cestovný grant, musí byť podaná elektronicky (on-line) do termínu uzávierky. Zároveň žiadosť vo vytlačenej forme (podpísaný originál žiadosti s fotografiou bez príloh) musí byť buď osobne doručená do SAIA, n. o., (Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1) do termínu uzávierky, alebo odoslaná poštou/kuriérnou službou do SAIA, n. o., v Bratislave najneskôr v deň uzávierky (platí dátum na poštovej pečiatke alebo na podacom dokumente kuriérnej služby). V prípade zaslania žiadosti poštou alebo kuriérnou službou budú akceptované len tie žiadosti, ktoré budú doručené do sídla SAIA, n. o., v Bratislave najneskôr do 3 pracovných dní od termínu uzávierky.

o    uchádzači zo zahraničia: Žiadosť o štipendium musí byť podaná elektronicky (on-line) do termínu uzávierky. Zároveň originál akceptačného/pozývacieho listu vydaného prijímajúcou organizáciou na Slovensku (v prípade študentov a doktorandov aj originál potvrdenia o štúdiu) musí byť buď osobne doručený do SAIA, n. o., (Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, Slovensko) do termínu uzávierky, alebo odoslaná poštou/kuriérnou službou do SAIA, n. o., v Bratislave najneskôr v deň uzávierky (platí dátum na poštovej pečiatke alebo na podacom dokumente kuriérnej služby). V prípade zaslania žiadosti poštou alebo kuriérnou službou budú akceptované len tie žiadosti, ktoré budú doručené do sídla SAIA, n. o., v Bratislave najneskôr do 5 pracovných dní od termínu uzávierky.

 

Pre plánovanie štipendijného pobytu platí:


  • nástup na pobyt:

o    študenti: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. februára 2016; najneskorší možný termín nástupu na pobyt je 1. apríla 2016

o    doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. februára 2016; najneskorší možný dátum nástupu na pobyt je 31. augusta 2016

 

  • ukončenie pobytu:

o    študenti: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 31. augusta 2016

o    doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najneskorší možný dátum ukončenia pobytu je 30. novembra 2016

Poznámka: Pri plánovaní pobytu treba dodržať príslušné podmienky Národného štipendijného programu Slovenskej republiky; konkrétne termíny nástupu a ukončenia pobytu musia byť uvedené v akceptačnom/pozývacom liste vydanom prijímajúcou organizáciou.